Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 juni 2013

Det gemensamma europeiska luftrummet: kommissionen tar itu med trafikstockningarna i det europeiska luftrummet

EU-kommissionen vidtog idag åtgärder för att påskynda reformen av det europeiska systemet för flygkontrolltjänst. Kommissionen avser att avvärja en kapacitetskris när antalet flygningar förväntas öka med 50 % under de kommande 10-20 åren. Bristande effektivitet i EU:s fragmenterade luftrum medför varje år extrakostnader på nästan 5 miljarder euro för flygbolagen och deras kunder. Det innebär också att en genomsnittlig flygning blir 42 kilometer längre, vilket leder till högre bränsleförbrukning, ökade utsläpp och större förseningar, och gör att flygbolagen tvingas betala mer i dyra användaravgifter. USA kontrollerar ett lika stort luftrum, med mer trafik, till nästan hälften av kostnaden.

­– Våra flygbolag och deras passagerare har fått utstå mer än tio år av dålig service och missade tidsfrister på vägen mot ett gemensamt europeiskt luftrum. Vi har inte råd att fortsätta så. Idag drar vi åt alla muttrar och skruvar i systemet så att det kan stå emot ett högre tryck och överleva en ambitiös reform även i dessa svåra ekonomiska tider. Vi måste göra den europeiska luftfartssektorn konkurrenskraftigare och skapa fler arbetstillfällen inom flygbolag och på flygplatser, sade Siim Kallas, EU:s kommissionär med ansvar för transport.

Kommissionen föreslår därför att man uppdaterar de fyra förordningarna om det gemensamma europeiska luftrummet, och ändrar reglerna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA). De viktigaste delarna av detta förslag omfattar följande:

Bättre säkerhet och tillsyn

Säkerhet är fortfarande den viktigaste prioriteringen för luftfarten. EASA:s (Europeiska byrån för luftfartssäkerhet) granskningar har visat stora brister i tillsynen av flygtrafikledningsorganisationerna i medlemsländerna. Kommissionen föreslår en fullständig organisatorisk och budgetmässig separation av nationella tillsynsmyndigheter från de flygtrafikledningsorganisationer som de övervakar, och vill samtidigt säkerställa att tillräckliga resurser anslås till de nationella tillsynsmyndigheterna så att dessa kan utföra sina uppgifter. Detta kommer att ha mycket positiva effekter för tillsyn och säkerhet. Många tillsynsmyndigheter saknar för närvarande resurser och är beroende av stöd från de enheter som de är tänkta att övervaka.

I framtiden ska flygbolagen få en ny roll med att godkänna flygtrafikledningsorganisationerna investeringsplaner för att garantera att dessa är mer inriktade på att uppfylla kundernas behov.

Bättre flygledningsresultat

Reformen av den europeiska flygledningstjänsten drivs av fyra viktiga mål: Säkerhet, kostnadseffektivitet, kapacitet och miljö. Dessa mål ligger till grund för reformprocessen eftersom de förutsätter att flygtrafikledningsorganisationerna förändras och tillhandahåller bättre tjänster till lägre kostnad.

Under de senaste åren har resultaten i fråga om att uppnå målen legat långt under den allmänna ambitionsnivån. Detta beror på att medlemsländerna i det nuvarande systemet har sista ordet när det gäller målen och korrigerande åtgärder om målen inte uppnåtts.

Kommissionens förslag kommer att göra systemet med resultatinriktat genom att målen sätts mer oberoende och öppet, och blir lättare att genomdriva. Detta kommer att stärka kommissionens roll när det gäller att sätta upp ambitiösa mål. Samtidigt kommer det att göra organet för kvalitetsgranskning (som är den viktigaste tekniska rådgivaren) mer oberoende och göra det möjligt att utdöma påföljder om målen inte uppfylls.

Nya affärsmöjligheter för stödtjänster

Kommissionen föreslår att erbjuda företag nya möjligheter att tillhandahålla stödtjänster till flygtrafikledningsorganisationerna. Stödtjänster, t.ex. meteorologi, flyginformation, kommunikation, navigering och övervakningstjänster, kommer att behöva åtskiljas så att de kan läggas ut på konkurrensutsatt entreprenad genom anbudsförfarande, på ett öppet och transparent sätt, enligt de normala reglerna för offentlig upphandling. Den grundläggande flygkontrollen är ett naturligt monopol och kommer inte att omfattas av de nya reglerna.

Stödtjänster är för närvarande den största kostnadsdrivande faktorn för flygledningstjänsterna, och de kan för närvarande upphandlas från monopolleverantörer utan ordentlig bedömning av kostnader och fördelar. Försiktiga uppskattningar visar att man skulle kunna uppnå 20 % besparingar genom att införa de normala reglerna för offentlig upphandling.

Industriella partnerskap

Funktionella luftrumsblock ska ersätta det nuvarande lapptäcket av 27 nationella lufttrafikblock med ett nätverk av större, regionala block för att förbättra effektiviteten, och minska kostnaderna och utsläppen. Trots att tidsfristen för medlemsländerna för att inrätta funktionella luftrumsblock bindande har satts till december 2012 är i dag inget av de nio funktionella luftrumsblock som har bildats helt operationellt. Kommissionen överväger för närvarande överträdelseförfaranden mot alla medlemsländer med avseende på luftrumsblocken, särskilt om inga framsteg mot en reform görs de kommande månaderna.

Luftrumsblocken har emellertid hittills varit relativt osmidiga konstruktioner. Kommissionen föreslår därför att se till att samarbetet mellan tjänsteleverantörer i de funktionella luftrumsblocken kan göras mer flexibelt — så att de kan inrätta industriella partnerskap och arbeta med ett större antal olika parter för att öka sin prestanda.

Nätförvaltarrollen (Eurocontrol) kommer också att stärkas så att centraliserade tjänster i Europa kan skötas på ett mer effektivt sätt. Om man stärker nätverksförvaltaren kan i synnerhet rutterna förkortas, vilket i sin tur minskar bränsleförbrukning och de sammanlagda luftföroreningarna.

Vad är nästa steg?

Kommissionens förslag måste godkännas av medlemsländerna och Europaparlamentet innan de kan bli gällande lag.

Det gemensamma europeiska luftrummet: Fakta och siffror

Det finns risk för överbelastning av det europeiska luftrummet och flygplatserna i Europa. Redan idag passerar cirka 800 miljoner passagerare genom Europas mer än 440 flygplatser varje år. Varje dag utförs cirka 27 000 kontrollerade flygningar, vilket innebär att 9 miljoner passerar genom Europas luftrum varje år. 80 % av dessa flygningar genomförs inom EU.

Dagens situation hanteras på ett kompetent sätt av den europeiska lufttransportsektorn, men lufttrafiken förväntas öka med upp till 3 % per år under normala ekonomiska förhållanden. Antalet flygningar förväntas öka med 50 % under de kommande 10-20 åren.

Om vi inte gör något kommer det att bli kaos. Europa skulle inte bara tvingas tillbakavisa en stor del av den potentiella efterfrågan, utan också vara sårbart för förseningar och inställda flygningar i en omfattning av aldrig tidigare skådat slag. Om vi fortsätter som hittills kommer kostnaderna för överbelastningen att öka med cirka 50 % till 2050.

Huvudproblemet är att Europas system för flygledningstjänst är fragmenterade och ineffektiva.

EU:s luftrum är fortfarande uppsplittrat med 27 nationella system för flygledningstjänst som tillhandahåller tjänster från cirka 60 flygkontrollcentraler, medan luftrummet är uppdelat i mer än 650 sektorer. Detta innebär att luftrummet för närvarande är strukturerat kring nationella gränser och att flygningarna därför ofta inte kan följa direkta rutter. I genomsnitt flygs flygplanen i Europa 42 km längre än vad som är absolut nödvändigt till följd av uppdelningen av luftrummet, vilket orsakar längre flygtid och högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Dessutom utformades den befintliga tekniken för flygledningstjänster på 1950-talet. Den är nu föråldrad.

Ineffektiviteten till följd av EU:s fragmenterade luftrum medför extra kostnader med omkring 5 miljarder euro per år. Dessa kostnader överförs till företag och passagerare. Flygledningstjänst motsvarar idag 6–12 % av kostnaden för en biljett.

USA:s system för flygledningstjänst är dubbelt så effektivt som EU:s. Det hanterar dubbelt så många flygningar till ungefär samma kostnad via runt en tredjedel så många kontrollcentraler.

Mot bakgrund av dessa utmaningar föreslogs i slutet av 1990-talet att man skulle skapa ett gemensamt europeiskt luftrum och ta bort de nationella gränserna i luften, vilket skulle

a) förbättra säkerheten tiofalt,

b) tredubbla luftrumskapaciteten,

c) minska kostnaderna för flygledningstjänst med 50 %, och

d) minska miljöpåverkan med 10 %.

Läs mer:

MEMO/13/525 och http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar