Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 juni 2013

Gemeenschappelijk luchtruim: de Commissie neemt maatregelen tegen de congestie van het Europees luchtruim

De Europese Commissie heeft vandaag maatregelen genomen om het luchtverkeersleidingssysteem in Europa sneller te hervormen. Aangezien het aantal vluchten volgens de ramingen in de komende 10 tot 20 jaar met 50 % zal toenemen, staat Europa voor een capaciteitstekort. Door de versnippering wordt het Europese luchtruim niet efficiënt benut. Dit leidt tot bijna 5 miljard euro extra kosten per jaar voor de luchtvaartmaatschappijen en hun klanten. Gemiddeld legt een vlucht 42 kilometer te veel af, waardoor de vliegtuigen meer brandstof verbruiken, meer emissies uitstoten, de luchtvaartmaatschappijen meer gebruikersheffingen betalen en de vluchten grotere vertraging oplopen. De Verenigde Staten controleren een luchtruim dat ongeveer even groot is, met meer verkeer, tegen de helft van de kosten.

Siim Kallas, EU-commissaris voor Vervoer, verklaarde terzake: "Al meer dan 10 jaar moeten onze luchtvaartmaatschappijen en hun passagiers verdragen dat de dienstverlening niet optimaal is en dat deadlines voor de verwezenlijking van het gemeenschappelijk Europees luchtruim worden gemist. Dit kan zo niet verder. Het is tijd om aan het systeem te sleutelen, zodat het bestand is tegen grotere druk en ambitieuze hervormingen aankan, zelfs in moeilijke economische tijden. We moeten de concurrentiekracht van de Europese luchtvaartsector een boost geven en meer banen scheppen bij de luchtvaartmaatschappijen en luchthavens".

De Commissie stelt voor de vier verordeningen inzake het gemeenschappelijk Europees luchtruim te actualiseren en de regels inzake het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (het EASA) te wijzigen. De belangrijkste elementen van de voorstellen, bekend onder de naam SES2+, zijn:

De veiligheid en het toezicht verbeteren

Veiligheid blijft de eerste prioriteit voor de luchtvaart. De audits van het EASA hebben ernstige tekortkomingen in het toezicht op luchtverkeersleidingsorganisaties in de lidstaten aan het licht gebracht. De Commissie stelt voor de nationale toezichthoudende instanties organisatorisch en budgettair volledig te scheiden van de luchtverkeersleidingsorganisaties waarop zij toezicht houden, en zorgt er tegelijk voor dat de nationale toezichthoudende instanties voldoende middelen krijgen om hun taken uit te voeren. Dit zal een uiterst positief effect hebben, zowel op het toezicht als op de veiligheid. Veel toezichthoudende instanties hebben op dit ogenblik te kampen met een gebrek aan middelen en zijn afhankelijk van de steun van de entiteiten waarop zij geacht worden toezicht uit te oefenen.

In de toekomst krijgen de luchtvaartmaatschappijen een nieuwe rol: zij kunnen de investeringsplannen van de luchtverkeersleidingsorganisaties goedkeuren of afwijzen, om te garanderen dat deze plannen beter zijn afgestemd op de behoeften van de klanten.

De prestaties van het luchtverkeersbeheer verbeteren

De hervorming van het systeem voor luchtverkeersbeheer in Europa is gebaseerd op vier kernprestatiedoelstellingen: veiligheid, kostenefficiëntie, capaciteit en milieu. Deze doelstellingen vormen de kern van het hervormingsproces omdat ze de luchtverkeersleidingsdiensten ertoe dwingen hun organisatie te wijzigen en betere diensten te verlenen tegen een lagere kostprijs.

In de afgelopen jaren is de verwezenlijking van de prestatiedoelstellingen ver onder de verwachtingen gebleven. De reden hiervoor is dat, in het huidige systeem, de lidstaten het laatste woord hebben over de doelstellingen en over de vaststelling van corrigerende maatregelen in het geval de doelstellingen niet worden gehaald.

Het voorstel van de Commissie zal de prestatieregeling versterken door de doelstellingen onafhankelijker, transparanter en gemakkelijker afdwingbaar te maken. Het versterkt de rol van de Commissie bij het vaststellen van ambitieuze doelstellingen. Het zal ook de onafhankelijkheid van het prestatiebeoordelingsorgaan – als belangrijkste technische adviseur – vergroten en het mogelijk maken sancties op te leggen als de doelstellingen niet worden gehaald.

Nieuwe zakelijke kansen scheppen voor ondersteunende diensten

De Commissie stelt voor nieuwe zakelijke kansen te creëren voor bedrijven die ondersteunende diensten willen verlenen aan luchtverkeersleidingsorganisaties. Ondersteunende diensten als meteorologie, luchtvaartinformatie, communicatie, navigatie of surveillance moeten worden afgesplitst, zodat ze op open en transparante wijze kunnen worden aanbesteed volgens de normale aanbestedingsregels. De kernluchtverkeersleidingsdiensten zijn natuurlijke monopolies en vallen niet onder deze nieuwe regels.

Ondersteunende diensten vormen de grootste kostenpost in het luchtverkeersbeheer. Ze kunnen op dit ogenblik alleen worden toevertrouwd aan monopolistische dienstverleners, zonder een echte inschatting te kunnen maken van de kosten en baten. Uit conservatieve ramingen blijkt dat een besparing met 20 % mag worden verwacht van de toepassing van de normale regels voor openbare aanbestedingen.

Sectoriële partnerschappen mogelijk maken

Het doel van de functionele luchtruimblokken (FAB's) is het huidige lappendeken van 27 nationale luchtverkeersblokken te vervangen door een netwerk van grotere, regionale blokken, om de efficiëntie te doen toenemen en de kosten en emissies te doen dalen. De lidstaten moesten de FAB's oprichten tegen december 2012, maar geen enkele van de 9 opgerichte FAB's is al volledig operationeel. De Commissie overweegt momenteel om inbreukprocedures in te leiden tegen alle lidstaten omdat de FAB's nog niet operationeel zijn, zeker wanneer in de komende maanden geen vooruitgang wordt geboekt.

Tot nu toe waren de FAB's eerder rigide concepten. De Commissie wil voortaan de mogelijkheid bieden om de samenwerking tussen dienstverleners in een FAB flexibeler te maken, zodat ze sectoriële partnerschappen kunnen aangaan en kunnen samenwerken met een breder gamma aan partners om de prestaties te verbeteren.

De rol van de netwerkbeheerder (Eurocontrol) wordt ook versterkt, zodat deze efficiënter gecentraliseerde diensten kan verlenen in Europa. Deze versterking van de netwerkbeheerder betekent concreet dat de routes kunnen worden ingekort, waardoor het brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende emissies afneemt.

Wat nu?

De voorstellen van de Commissie moeten door de lidstaten en het Parlement worden goedgekeurd alvorens ze wet worden.

Gemeenschappelijk Europees luchtruim: feiten en cijfers

Er bestaat een reëel risico op verzadiging van het Europese luchtruim en de Europese luchthavens. Nu al maken jaarlijks bijna 800 miljoen passagiers gebruik van de meer dan 440 luchthavens in Europa. Elke dag vinden in het Europees luchtruim ongeveer 27 000 gecontroleerde vluchten plaats, wat neerkomt op 9 miljoen per jaar. 80 % hiervan wordt geëxploiteerd in de EU.

Momenteel heeft de Europese luchtvervoerssector de situatie volledig onder controle, maar naar verwachting zal het luchtverkeer, in normale economische omstandigheden, tot 3 % per jaar groeien. In de komende 10 tot 20 jaar zal het aantal vluchten dus waarschijnlijk met 50 % toenemen.

Als we niets doen, zal chaos ontstaan. Europa zou niet alleen een groot gedeelte van de potentiële vraag moeten weigeren, maar zou ook kwetsbaar zijn voor vertragingen en annuleringen op nooit eerder geziene schaal. Indien niet wordt opgetreden, zullen de congestiekosten tegen 2050 met ongeveer 50 % stijgen.

De kern van het probleem is dat de Europese systemen voor luchtverkeersbeheer versnipperd en inefficiënt zijn.

Het Europese luchtruim valt nog steeds uiteen in 27 nationale luchtverkeersleidingssystemen die hun diensten verlenen vanuit een 60-tal luchtverkeersleidingscentra. Het luchtruim is verdeeld in meer dan 650 sectoren. De structuur van het luchtruim volgt nog altijd de nationale grenzen, waardoor vluchten vaak niet de kortste route kunnen nemen. Door de versnippering van het luchtruim legt een vliegtuig in Europa gemiddeld 42 km meer af dan strikt noodzakelijk is, met langere vluchttijden, vertragingen en extra brandstofverbruik en CO2-emissies tot gevolg.

Bovendien is de huidige technologie voor luchtverkeersbeheer ontworpen in de jaren '50. Ze is nu sterk verouderd.

Het gebrek aan efficiëntie door de versnippering van het Europese luchtruim veroorzaakt elk jaar ongeveer 5 miljard euro aan extra kosten. Deze kosten worden doorberekend aan de bedrijven en passagiers. Luchtverkeersleiding vertegenwoordigt momenteel 6 tot 12 % van de kostprijs van een ticket.

Het systeem voor luchtverkeersbeheer in de VS is dubbel zo efficiënt als dat van de EU; het beheert dubbel zoveel vluchten, vanuit slechts een derde van het aantal verkeersleidingscentra en tegen een vergelijkbare kostprijs.

Naar aanleiding van deze problemen is in de late jaren '90 het voorstel gedaan om de nationale grenzen in de lucht af te schaffen en een gemeenschappelijk Europees luchtruim op te richten, waardoor:

a) de veiligheid met een factor tien zou verbeteren,

b) de capaciteit van het luchtruim zou verdrievoudigen,

c) de kosten van het luchtverkeersbeheer met 50 % zouden dalen,

d) het effect op het milieu met 10 % zou afnemen.

Nadere informatie:

MEMO/13/525 en http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm

Contact:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar