Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. birželio 11 d., Briuselis

Bendras Europos dangus. Komisija imasi oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų

Šiandien Europos Komisija ėmėsi veiksmų, kad paspartintų Europos skrydžių valdymo sistemos reformą. Komisija stengiasi užkirsti kelią pajėgumų trūkumui, nes prognozuojama, kad per ateinančius 10–20 metų skrydžių padaugės 50 %. Neefektyvumas suskaidytoje Europos oro erdvėje oro transporto bendrovėms ir jų klientams kasmet papildomai kainuoja beveik 5 mlrd. eurų. Dėl to maršrutai yra vidutiniškai 42 km ilgesni, taigi suvartojama daugiau degalų ir išmetama daugiau teršalų, tenka mokėti daugiau brangių naudotojo rinkliavų ir daugėja vėlavimo atvejų. JAV valdo tokio pat dydžio oro erdvę, kurioje oro eismas intensyvesnis, tačiau jos oro erdvės valdymo sąnaudos beveik perpus mažesnės.

Už transportą atsakingas Europos Komisijos narys Siimas Kallasas pasakė: „Mūsų oro transporto bendrovėms ir jų keleiviams daugiau kaip 10 metų teko tenkintis blogesnėmis paslaugomis ir vėluoti, kol buvo siekiama sukurti Bendrą Europos dangų. Toliau tai tęstis nebegali. Šiandien mes sutvirtiname praktinius sistemos elementus, kad ji pakeltų didesnį spaudimą ir kad ja naudojantis būtų įgyvendintos plačių užmojų reformos net ekonominiu sunkmečiu. Turime didinti Europos aviacijos sektoriaus konkurencingumą ir sukurti daugiau darbo vietų oro transporto bendrovėse ir oro uostuose.“

Komisija siūlo atnaujinti keturis reglamentus, kuriais sukuriamas Bendras Europos dangus (BED), ir iš dalies pakeisti taisykles, kuriomis reglamentuojama Europos aviacijos saugos agentūra (EASA). Toliau nurodyti pagrindiniai pasiūlymų, vadinamų teisės aktų rinkiniu BED II+, elementai.

Didesnė sauga ir geresnė priežiūra

Sauga išlieka svarbiausias aviacijos prioritetas. Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) auditas parodė, kad esama didelių skrydžių valdymo organizacijų valstybėse narėse priežiūros trūkumų. Komisija siūlo visiškai atskirti nacionalines priežiūros institucijas nuo jų prižiūrimų skrydžių valdymo organizacijų tiek organizaciniu, tiek biudžeto atžvilgiu ir kartu užtikrinti, kad nacionalinėms priežiūros institucijoms būtų suteikta pakankamai išteklių jų užduotims atlikti Tai labai teigiamai paveiks tiek priežiūrą, tiek saugą. Šiuo metu daugeliui priežiūros institucijų trūksta išteklių ir jos yra priklausomos nuo subjektų, kuriuos turi prižiūrėti, paramos.

Ateityje oro transporto bendrovės atliks naują vaidmenį – jos tvirtins skrydžių valdymo organizacijų investicijų planus, kad būtų užtikrinta geresnė atitiktis klientų poreikiams.

Geresnis skrydžių valdymas

Europos skrydžių valdymo sistemos reforma grindžiama keturių sričių pagrindiniais tiksliniais veiklos rodikliais. Tai saugos, ekonomiškumo, pajėgumų ir aplinkos tiksliniai rodikliai. Šie rodikliai sudaro reformos proceso esmę, nes dėl jų skrydžių valdymo organizacijos turės pasikeisti ir teikti geresnes paslaugas už mažesnę kainą.

Pastaruosius keletą metų rezultatų, kurie atitiktų tikslinius veiklos rodiklius, siekiama daug vangiau. Taip yra todėl, kad pagal dabartinę sistemą galutinį sprendimą dėl tikslinių rodiklių ir taisomųjų priemonių nepasiekus jų atitinkančių rezultatų priima valstybės narės.

Komisijos pasiūlymu veiklos rezultatų sistema bus sutvirtinta, nes tiksliniai rodikliai bus nustatomi savarankiškiau ir skaidriau, o juos atitinkantys rezultatai pasiekiami lengviau. Juo bus sustiprintas Komisijos vaidmuo nustatant plačių užmojų tikslus. Dėl jo taip pat padidėtų veiklos rezultatų priežiūros įstaigos, kaip pagrindinės patariamosios įstaigos techniniais klausimais, nepriklausomumas, o nepasiekus tikslų būtų galima taikyti sankcijas.

Naujos verslo galimybės pagalbos paslaugų srityje

Komisija siūlo atverti naujas verslo galimybes bendrovėms, teikiančioms pagalbos paslaugas skrydžių valdymo organizacijoms. Pagalbos paslaugos, kaip antai: meteorologijos, oro navigacijos informacijos, komunikacijų, navigacijos arba priežiūros paslaugos, turės būti atskirtos, kad jas teikti galėtų atvirai ir skaidriai pagal įprastas viešojo pirkimo taisykles surengtą konkursą laimėjusios bendrovės. Pagrindinių skrydžių valdymo paslaugų teikėjai yra natūralios monopolijos ir joms naujos taisyklės nebus taikomos.

Šiuo metu valdant skrydžius daugiausiai išlaidų patiriama dėl pagalbos paslaugų. Šias paslaugas šiuo metu galima pirkti iš monopolijų ir nėra tinkamai įvertinamos išlaidos bei nauda. Įvedus įprastas viešojo pirkimo taisykles, atsargiais skaičiavimais, būtų galima sutaupyti 20 %.

Pramoninės partnerystės galimybės

Dabartinius atskirus 27 nacionalinius oro erdvės blokus turi pakeisti didesnių regioninių funkcinių oro erdvės blokų (FOEB) tinklas. Taip būtų veikiama efektyviau, patiriama mažiau išlaidų ir išmetama mažiau teršalų. Nors parengti FOEB valstybės narės privalėjo 2012 m. gruodžio mėn., nė vienas iš 9 sukurtų FOEB neveikia visapusiškai. Šiuo metu Komisija rengiasi pradėti visų valstybių narių pažeidimų, susijusių su FOEB, nagrinėjimo procedūrą, visų pirma, tų šalių, kuriose per ateinančius mėnesius nebus padaryta pažangos įgyvendinant reformą.

Vis dėlto FOEB iki šiol trūko lankstumo. Todėl Komisija siūlo užtikrinti lankstesnį paslaugų teikėjų bendradarbiavimą FOEB, kad jie galėtų užmegzti pramoninę partnerystę ir dirbdami su daugiau partnerių pasiektų geresnių veiklos rezultatų.

Bus sustiprintas ir tinklo valdytojo (Eurokontrolės) vaidmuo, kad centralizuotos paslaugos Europoje būtų administruojamos efektyviau. Sustiprinus tinklo valdytojo vaidmenį visų pirma bus galima sutrumpinti maršrutus, taigi bus suvartojama mažiau degalų ir į orą išmetama mažiau teršalų.

Tolesni veiksmai

Kad Komisijos pasiūlymai įgytų teisinę galią, juos privalo patvirtinti valstybės narės ir Europos Parlamentas.

Bendras Europos dangus. Pagrindiniai faktai ir skaičiai

Europos oro erdvė ir oro uostai gali tapti perpildyti. Jau dabar kasmet daugiau kaip 440 Europos oro uostų aptarnauja maždaug 800 mln. keleivių. Kasdien Europoje vykdoma maždaug 27 000 kontroliuojamų skrydžių, o per metus jų susidaro 9 milijonai. 80 % šių skrydžių vykdomi virš Europos Sąjungos teritorijos.

Šiuo metu Europos oro transporto sektorius tvarkomas kompetentingai, tačiau įprastinėmis ekonominėmis sąlygomis kasmet skrydžių turėtų daugėti iki 3 %. Per ateinančius 10–20 metų skrydžių skaičius turėtų padidėti 50 %.

Nesiimant priemonių, įsivyrautų chaosas. Europai tektų ne tik nepatenkinti didelės dalies potencialios paklausos, bet ir kiltų neregėto masto skrydžių vėlavimo ir atšaukimo grėsmė. Nesiimant priemonių, iki 2050 m. sumažėjusio oro erdvės pralaidumo sąnaudos padidėtų maždaug 50 %.

Pagrindinė problema – Europos skrydžių valdymo sistemos yra susiskaidžiusios ir neefektyvios.

ES oro erdvė tebėra suskaidyta: jai valdyti naudojamos 27 nacionalinės skrydžių valdymo sistemos, skrydžių valdymo paslaugas teikia apie 60 skrydžių centrų, o pati oro erdvė padalyta į daugiau nei 650 sektorių. Tai reiškia, kad oro erdvės ribos šiuo metu atitinka valstybių sienas ir dėl to skrydžių dažnai negalima vykdyti tiesia linija. Dėl oro erdvės suskaidymo Europoje orlaiviai skrenda vidutiniškai 42 km ilgesnį atstumą nei būtina. Dėl to skrydžiai trunka ilgiau, vėluojama, suvartojama daugiau kuro ir išmetama daugiau CO2.

Be to, dabartinės skrydžių valdymo technologijos suprojektuotos XX a. šeštajame dešimtmetyje ir yra pasenusios.

Neefektyvus suskaidytos Europos oro erdvės valdymas kasmet papildomai atsieina beveik 5 mlrd. eurų. Mokėti už šias sąnaudas tenka verslui ir keleiviams. Skrydžio valdymo išlaidos dabar vidutiniškai sudaro 6–12 proc. bilietų kainos.

JAV skrydžių valdymo sistema dukart našesnė už ES: ji valdo dvigubai daugiau skrydžių, nors jos sąnaudos panašios, o skrydžių valdymo centrų JAV turi triskart mažiau nei ES.

Todėl praėjusio šimtmečio paskutiniojo dešimtmečio pabaigoje buvo parengti Bendro Europos dangaus kūrimo pasiūlymai, pagal kuriuos būtų pašalintos nacionalinės ribos oro erdvėje ir sukurta bendra Europos oro erdvė siekiant:

a) dešimteriopai pagerinti saugą,

b) patrigubinti oro erdvės pajėgumą,

c) 50 % sumažinti oro eismo valdymo sąnaudas,

d) 10 % sumažinti poveikį aplinkai.

Daugiau informacijos:

MEMO/13/525 ir http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel.+32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel.+32 2 295 74 61


Side Bar