Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 11. června 2013

Jednotné nebe: Komise předkládá návrhy, aby odstranila přetížení vzdušného prostoru v Evropě

Evropská komise dnes podnikla kroky k urychlení reformy evropského systému řízení letového provozu. Komise se tak snaží předejít problémům s nedostatečnou kapacitou, očekává se totiž, že během příštích deseti až dvaceti let vzroste počet letů o 50 %. Neefektivnost, která vyplývá z roztříštěnosti evropského vzdušného prostoru, stojí letecké společnosti a jejich zákazníky téměř 5 miliard eur ročně. Prodlužuje průměrný let o 42 km, čímž zvyšuje náklady na paliva i objemy emisí, zvyšuje již tak drahé uživatelské poplatky a vede k většímu počtu zpoždění. Spojené státy řídí stejně velký vzdušný prostor s větším provozem za téměř poloviční náklady.

Komisař EU pro dopravu Siim Kallas řekl: „Naše letecké společnosti a jejich cestující se na cestě k jednotnému evropskému nebi, která trvá již deset let, museli spokojit s nedostatečnými službami a zmeškanými termíny. Nemůžeme si dovolit takto pokračovat. Dnešními kroky jsme posílili základní prvky systému, aby snesl další zátěž a bylo možné ho výrazně reformovat i v nepříznivých hospodářských podmínkách. Potřebujeme posílit konkurenceschopnost našeho leteckého odvětví a vytvořit více pracovních míst v leteckých společnostech i na letištích.“

Komise navrhuje aktualizaci čtyř nařízení vytvářejících jednotné evropské nebe (Single European Sky, SES) a změnu pravidel, jimiž se řídí Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA). Mezi hlavní prvky jejích návrhů, nazvaných SES2+, patří:

Větší bezpečnost a lepší dohled

Bezpečnost zůstává hlavní prioritou. Audity Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) odhalily velké nedostatky v dohledu nad orgány řízení letového provozu v členských státech. Komise navrhuje, aby se vnitrostátní orgány dohledu nad řízením letového provozu plně organizačně i rozpočtově oddělily od orgánů, nad nimiž vykonávají dohled, a aby obdržely dostatečné prostředky na plnění svých úkolů. To bude mít velice pozitivní dopad na dohled i bezpečnost. Mnohé orgány dohledu jsou v současné době podfinancované a závisejí na podpoře subjektů, na něž mají dohlížet.

V budoucnosti budou mít letecké společnosti novou roli při podepisování investičních plánů orgánů řízení letového provozu, aby se zajistilo, že tyto plány budou lépe zaměřeny na plnění potřeb zákazníků.

Výkonnější řízení letového provozu

Reforma evropského systému řízení letového provozu je zaměřena na plnění výkonnostních cílů ve čtyřech hlavních oblastech, jimiž jsou bezpečnost, nákladová efektivnost, kapacita a životní prostředí. Tyto cíle jsou podstatou reformního procesu, protože vyžadují, aby se orgány řízení letového provozu změnily a začaly poskytovat lepší služby za nižší ceny.

Plnění výkonnostních cílů v posledních letech výrazně zaostávalo za celkovými ambicemi. Je to dáno tím, že v současném systému mají členské státy hlavní slovo při stanovování cílů i sankcí za jejich neplnění.

Návrh Komise však zlepší systém výkonnostních cílů tím, že zajistí větší nezávislost a transparentnost při jejich stanovování a zlepší možnosti jejich vynucování. Posílí také úlohu Komise při stanovování ambiciózních cílů. Zároveň zvýší nezávislost orgánu pro posuzování výkonnosti, jakožto hlavního technického poradce, a umožní ukládání sankcí za nesplnění cílů.

Nové podnikatelské příležitosti v oblasti podpůrných služeb

Komise navrhuje vytvořit nové podnikatelské příležitosti v oblasti poskytování podpůrných služeb orgánům řízení letového provozu. Podpůrné služby, například meteorologie, letecké informační, komunikační, navigační nebo dohledové služby, budou muset být odděleny, aby se na mě mohla vypisovat otevřená a transparentní výběrová řízení, na něž by se vztahovala běžná pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Základní služby řízení letového provozu jsou přirozené monopoly a nová pravidla se na ně nebudou vztahovat.

Podpůrné služby jsou v současné době největší nákladovou položkou v řízení letového provozu a jejich poskytovatelé na ně mají monopol, takže nedochází k řádnému vyhodnocování nákladů a výnosů. Z opatrných odhadů vyplývá, že od zavedení běžných pravidel pro zadávání veřejných zakázek lze očekávat 20% snížení nákladů.

Příležitosti k uzavírání odvětvových partnerství

Dnešních 27 státních bloků vzdušného prostoru by mělo být nahrazeno funkčními bloky vzdušného prostoru (FABs). Vznikla by tak síť větších, regionálních bloků, která by zajistila větší efektivitu a snížila náklady i emise. Přestože závazným datem, k němuž měly členské státy vytvořit FAB, byl prosinec 2012, ani jeden z devíti vytvořených bloků není plně funkční. Komise v současné době zvažuje možnost zahájit v této věci řízení o nesplnění povinnosti se všemi členskými státy, zejména v případech, v nichž se v nadcházejících měsících neočekává žádný pokrok.

Funkční bloky mají zatím dosti nepružnou strukturu. Komise proto navrhuje, aby poskytovatelé služeb v rámci bloku mohli navazovat spolupráci pružněji, aby mohli vytvářet odvětvová partnerství a pracovat v zájmu zvyšování výkonnosti s širším okruhem partnerů.

Bude rovněž posílena úloha správce sítě (Eurocontrol), aby bylo v Evropě zajištěno efektivnější řízení centralizovaných služeb. Posílení úlohy správce sítě umožní hlavně zkrátit trasy, což sníží množství spotřebovaného paliva a celkové emise vypouštěné do vzduchu.

Co bude dál?

Návrhy Komise musí před nabytím právní platnosti schválit členské státy a Parlament.

Jednotné evropské nebe: klíčová fakta a čísla

Kapacita evropského vzdušného prostoru a letišť je téměř vyčerpána. Již v současnosti 440 evropských letišť odbaví přibližně 800 milionů cestujících ročně. Každý den se nad Evropou uskuteční zhruba 27 000 řízených letů, tedy 9 milionů ročně. Osmdesát procent těchto letů představují vnitroevropské lety.

Evropské odvětví letecké dopravy dnešní situaci kompetentně zvládá, ale očekává se, že za běžných hospodářských podmínek letecká doprava poroste až o 3 % ročně. Předpokládá se, že se počet letů během příštích deseti až dvaceti let zvýší o 50 %.

Pokud nic neuděláme, zavládne chaos. Evropa by v takovém případě musela odmítat velkou část potenciální poptávky, ale v bezprecedentním měřítku by se také potýkala se zpožděními a rušením letů. Pokud budeme pokračovat beze změn, zvýší de do roku 2050 náklady způsobené přetížením přibližně o 50 %.

Hlavním problémem je, že evropské systémy řízení letového provozu jsou roztříštěné a neefektivní.

Vzdušný prostor EU, rozdělený na více než 650 sektorů, je řízen z přibližně 60 středisek řízení letového provozu patřících do 27 vnitrostátních systémů řízení letového provozu. Znamená to, že vzdušný prostor je v současné době strukturován podle státních hranic a lety tak často nemohou sledovat přímou trasu. Kvůli této roztříštěnosti každé letadlo v Evropě uletí průměrně o 42 km více, než je nutné. Důsledkem je delší doba letu, zpoždění, vyšší spotřeba paliv a vyšší emise CO2.

Současné způsoby uspořádání řízení letového provozu byly navíc navrženy v 50. letech, jsou tedy zastaralé.

Roztříštěnost evropského vzdušného prostoru vede každý rok ke ztrátám efektivity v hodnotě zhruba 5 miliard eur. Tyto náklady nesou letecké společnosti i cestující. Řízení letového provozu v současnosti představuje 6 až 12 % ceny letenky.

Systém uspořádání letového provozu v USA je ve srovnání s EU dvakrát tak efektivní. Za podobných nákladů řídí dvojnásobný počet letů, přičemž počet středisek je třetinový.

S ohledem na tyto výzvy byly na konci 90. let předloženy návrhy na vytvoření jednotného evropského nebe spočívající ve zrušení vzdušných hranic a vzniku jednotného vzdušného prostoru s těmito přínosy:

a) desetinásobné zvýšení bezpečnosti,

b) ztrojnásobení kapacity vzdušného prostoru,

c) snížení nákladů na řízení letového prostoru o 50 %,

d) snížení dopadu na životní prostředí o 10 %.

Další informace :

MEMO/13/525 and http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar