Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 юни 2013 г.

Единно небе: Комисията предприема действия срещу задръстванията в европейското въздушно пространство

Днес Европейската комисия предприе действия за ускоряване на реформата на Европейската система за контрол на въздушното движение. Целта на Комисията е да се избегне недостигът на капацитет, тъй като през следващите 10—20 години се очаква броят на полетите да нарасне с 50 %. Неефективността и разпокъсаността на въздушното пространство в Европа водят до допълнителни разходи от близо 5 милиарда евро годишно за авиокомпаниите и техните клиенти. Тази неефективност увеличава средната дължина на полетите с 42 километра, поради което самолетите изразходват повече гориво, произвеждат повече вредни емисии, плащат по-високи разходи за обслужване и понасят последиците от по-големи закъснения. Съединените щати контролират същото по мащаби въздушно пространство, с повече трафик, като разходите им са почти наполовина по-малки.

Европейският комисар по транспорта Сийм Калас заяви: „Нашите авиокомпании и техните пътници повече от 10 години понасят последиците от ограничените услуги и неспазените крайни срокове по пътя към изграждането на единното европейско небе. Не можем да си позволим да продължаваме по този начин. Днес ние укрепваме системата така, че да може да устои на по-силен натиск и да осъществи амбициозни реформи дори при неблагоприятна икономическа конюнктура. Нуждаем се от повишаване на конкурентоспособността на европейския въздухоплавателен сектор и създаване на повече работни места в авиокомпаниите и на летищата.“

Комисията предлага да се актуализират четирите регламента за създаване на Единното европейско небе (ЕЕН) и да се измени режимът на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ). Ключовите елементи на предложенията, известни като SES2+, включват:

Подобрена безопасност и надзор

Безопасността продължава да бъде от първостепенно значение за въздухоплаването. Одитите на ЕААБ (Европейската агенция за авиационна безопасност) показаха сериозни пропуски при надзора на организациите за контрол на въздушното движение в държавите членки. Комисията предлага пълно организационно и бюджетно отделяне на националните надзорни органи от организациите за контрол на въздушното движение, върху които те упражняват надзор, като в същото време на националните надзорни органи се осигурят достатъчни ресурси за изпълнението на техните задачи. Това ще има силен положителен ефект върху надзора и безопасността. Много надзорни органи понастоящем не разполагат с достатъчни ресурси и зависят от подкрепата на организациите, върху които би трябвало да упражняват надзор.

В бъдеще авиокомпаниите ще имат нова роля при одобряването на инвестиционните планове на организациите за контрол на въздушното движение, за да се гарантира, че те по-успешно отговарят на потребностите на клиентите.

По-висока ефективност при управлението на въздушното движение

Реформата на Европейската система за управление на въздушното движение е насочена към изпълнението на четири основни свързани с ефективността цели: безопасност, рентабилност, капацитет и опазване на околната среда. Те са в основата на процеса на реформи, тъй като изискват организациите за контрол на въздушното движение да се променят и да предоставят по-добри услуги на по-ниски цени.

През последните години резултатите от изпълнението на свързаните с ефективността цели са значително под очакванията. Това е така, защото при сегашната система държавите членки имат последната дума по отношение на показателите и приемането на коригиращи мерки, в случай че те не бъдат постигнати.

Предложението на Комисията ще укрепи схемата за ефективност, като направи определянето на целите по-независимо, по-прозрачно и по-приложимо. То ще засили ролята на Комисията при определянето на амбициозни цели. В същото време ще се увеличи независимостта на органа за преглед на ефективността — като ключов технически съветник — и ще се позволи налагането на санкции, в случай че целите не бъдат постигнати.

Нови бизнес възможности за помощните услуги

Комисията предлага да се разкрият нови бизнес възможности за предприятията, които предоставят помощни услуги на организациите за контрол на въздушното движение. Помощните услуги като метеорология, аеронавигационна информация, комуникации, навигация и наблюдение ще трябва да бъде отделени, което ще позволи провеждането на търгове по открит и прозрачен начин при нормални правила за възлагане на обществени поръчки. Основното обслужване на контрола на въздушното движение представлява естествен монопол и няма да бъде обхванато от новите правила.

Помощните услуги понастоящем са основно перо на разходите за управлението на въздушното движение и в момента могат да се закупят от монополни доставчици без правилна оценка на разходите и ползите. Консервативните оценки показват, че ако се въведат нормалните правила за възлагане на обществени поръчки, може да се очаква спестяване на 20 % от средствата.

Възможност за отраслови партньорства

Функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП) са предназначени да заменят сегашната мозайка от 27 национални блока въздушно движение с мрежа от по-големи регионални блокове за постигане на по-висока ефективност и намаляване на разходите и емисиите. Въпреки че декември 2012 г. бе задължителният краен срок за държавите членки да установят ФБВП, нито един от 9-те създадени ФБВП не е напълно функциониращ. Понастоящем Комисията проучва възможността за откриване на процедури за нарушение срещу всички държави членки във връзка с ФБВП, особено там, където през следващите месеци не бъде отбелязан напредък с реформата.

До момента ФБВП обаче са установени по доста негъвкав начин. По тази причина Комисията предлага да се гарантира, че сътрудничеството между доставчиците на услуги чрез ФБВП може да се регулира по по-гъвкав начин с цел да се даде възможност на предприятията да създават отраслови партньорства и да работят с по-широк кръг от партньори за повишаване на ефективността.

Ролята на управителния орган на мрежата (Евроконтрол) също ще бъде засилена, за да може да предлага централизирани услуги в Европа по по-ефективен начин. Укрепването на управителния орган на мрежата означава, в частност, че маршрутите може да бъдат съкратени, което от своя страна намалява разхода на гориво и общите емисии на атмосферни замърсители.

Какво предстои?

Предложенията на Комисията трябва да бъдат одобрени от държавите членки и от Европейския парламент, преди да се превърнат в закон.

Единното европейско небе: ключови факти и цифри

Въздушното пространство и летищата в Европа са изправени пред риск от насищане. Вече около 800 милиона пътници преминават всеки ден през над 440-те европейски летища. Всеки ден в европейското небе се извършват около 27 000 контролирани полета, което прави 9 милиона полета годишно. 80 % от тези полети се извършват в рамките на ЕС.

Европейските предприятия за въздушен транспорт успешно се справят при сегашното положение, но при нормални икономически условия се очаква въздушното движение да нараства с до 3 % годишно. Очаква се броят на полетите да се увеличи с 50 % през следващите 10—20 години.

Ако не предприемем мерки, в европейското въздушно пространство ще се възцари хаос. Европа не само ще трябва да отхвърли голяма част от потенциалното търсене, но и ще бъде изложена на риск от закъснения и отмяна на полети в невиждан досега мащаб. Ако продължим да работим по досегашния начин, до 2050 г. разходите, причинени от задръстванията, ще нараснат с около 50 %.

Главният проблем е в това, че системите за управление на въздушното движение в Европа са фрагментирани и неефикасни.

Въздушното пространство на ЕС остава разпокъсано между 27 национални системи за контрол на въздушното движение, които осигуряват услуги от около 60 контролни центъра, а въздушното пространство е разделено на над 650 сектора. Това означава, че в момента то е структурирано въз основа на държавните граници, поради което полетите често не могат да бъдат извършвани по най-прекия маршрут. Поради разпокъсаността на въздушното пространство в Европа самолетите летят около 42 километра повече, отколкото е строго необходимо, което води до нарастване на времетраенето на полетите, закъсненията, разхода на гориво и емисиите на въглероден диоксид.

Освен това, настоящите технологии за управление на въздушното движение са създадени през петдесетте години на миналия век. Днес те са вече твърде остарели.

Разпокъсаността на европейското въздушно пространство води до неефективност, която поражда допълнителни разходи от близо 5 милиарда евро годишно. Тези разходи се прехвърлят на предприятията и пътниците. Свързаните с контрола на въздушното движение разходи днес съставляват 6—12 % от стойността на билета.

Системата за управление на въздушното движение на САЩ е два пъти по-ефективна от тази на ЕС; с нея се управляват два пъти повече полети при сходни разходи, като броят на контролните центрове е три пъти по-малък.

Поради тези предизвикателства в края на 90-те години на ХХ век бяха представени предложения за проекта за Единно европейско небе, чиято цел е да се премахнат държавните граници във въздуха и да се създаде единно въздушно пространство, водещо до:

а) десетократно подобряване на безопасността;

б) утрояване на капацитета на въздушното пространство;

в) понижение на разходите за управление на въздушното движение с 50 %;

г) намаляване на въздействието върху околната среда с 10 %.

За повече информация

MEMO/13/525 и http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar