Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 10. júna 2013

Nepúšťanie nebezpečných potravín do obchodov: Komisia uverejnila výročnú správu o úniovom systéme rýchleho varovania pre potraviny a krmivá

Z výročnej správy o európskom systéme rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF), ktorá dnes bola uverejnená, vyplynulo, že v roku 2012 sa takmer 50 % oznámení týkalo potravín a krmív odmietnutých na hraniciach EÚ vzhľadom na riziko, ktoré predstavovali pre bezpečnosť potravín. Systém RASFF, ktorý bol spustený pred viac ako 30 rokmi, je nástroj IT, ktorý uľahčuje cezhraničný tok informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi pre bezpečnosť potravín a zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní vysokej úrovne bezpečnosti potravín pre občanov Európy.

Komisár EÚ pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Tonio Borg povedal: „Systém RASFF je v súčasnosti nenahraditeľným nástrojom, ktorý umožňuje reagovať na situácie v oblasti bezpečnosti potravín a zmierňovať ich dôsledky v EÚ, keďže sa v záujme ochrany európskych spotrebiteľov rýchlo vymieňajú dôležité oznámenia. Aj keď škandál s konským mäsom, ktorý sa nedávno objavoval v titulkoch hlavných správ, neprepukol v uvedenom sledovanom období, je dôležité zdôrazniť, že vďaka existencii systému RASFF si orgány pre bezpečnosť potravín v EÚ mohli rýchlo vymeniť informácie. V dôsledku toho bolo možné zistiť pôvod produktov a stiahnuť ich z trhu.“ Na záver uviedol: „Komisia má v úmysle rozšíriť rozsah pôsobnosti systému RASFF na boj proti podvodom s potravinami.“

Výsledky: bezpečnejší dovoz

V roku 2012 bol počet oznámení v rámci systému RASFF celkovo 8 797, čo predstavuje 3,9 % zníženie v porovnaní s rokom 2011. Z toho 3 516 bolo pôvodných oznámení (40 %) a 5 281 bolo následných oznámení (60 %). Tieto údaje predstavujú pokles pôvodných oznámení o 7,8 % a pokles následných oznámení o 1,2 %. Celkovo došlo k 526 varovným oznámeniam o vážnych rizikách zistených vo výrobkoch na trhu, čo v porovnaní s rokom 2011 znamená zníženie o 14 %.

Ak sa zistia problémy s nejakým výrobkom, systém RASFF o tom informuje dotknutú tretiu krajinu, aby mohla prijať nápravné opatrenia a predísť opakovaniu problému. Ak sa odhalí vážny a pretrvávajúci problém, Komisia zašle vnútroštátnym orgánom príslušnej tretej krajiny list so žiadosťou o urýchlené prijatie nápravných opatrení, akými môže byť odňatie licencie, zablokovanie vývozu alebo zintenzívnenie kontrol.

Pôvod oznámení

Z 3 516 pôvodných oznámení zaslaných v rámci systému RASFF v roku 2012 sa 332 týkalo krmív (9,4 %) a 299 oznámení (8,5 %) materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami. Tieto údaje sú v súlade s tým, čo sa uvádzalo v roku 2011. Potravín sa týkalo 2 885 pôvodných oznámení.

Mimoriadne situácie: príklad otravy metanolom

V septembri 2012 český úrad pre bezpečnosť potravín informoval systém RASFF, že došlo k otrave osôb metanolom po tom, ako vypili „čapované“ liehoviny. V tomto prípade mala nekvalitná liehovina devastačné následky a vyústila do straty 36 životov. České úrady využili systém RASFF, aby urýchlene informovali svojich partnerov v EÚ o vyšetrovaní a opatreniach, ktoré prijali, a tieto informácie aktualizovali.

Ďalšie kroky

Keďže systém RASFF je predovšetkým platformou na výmenu informácií o otázkach v oblasti bezpečnosti potravín, český metanolový škandál a škandál s konským mäsom poukázali na oprávnenú potrebu výmeny informácií o prípadoch podvodov s potravinami, ktoré sú novým javom. Na riešenie tohto problému Komisia prijala päťbodový akčný plán, ktorého cieľom je odstrániť nedostatky, ktoré boli zistené po škandále s konským mäsom, a na základe ktorého sa stanoví postup pre rýchlu výmenu informácií a varovaní v prípadoch, ktoré môžu byť podvodmi s potravinami.

Súvislosti

Systém RASFF umožňuje rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, ak sa zistia riziká pre zdravie ľudí v potravinovom a krmivovom reťazci. Všetci členovia systému RASFF (27 členských štátov EÚ, Komisia, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Dozorný úrad EZVO, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island a Švajčiarsko) sú v 24-hodinovej pohotovosti, aby zabezpečili zaslanie neodkladných oznámení, ich prijatie a spoločnú a efektívnu reakciu na ne. Vďaka systému RASFF sa predišlo mnohým rizikám v oblasti bezpečnosti potravín skôr, než mohli ohroziť spotrebiteľov.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/13/524

Sledujte nás na Twitteri: @EU_Consumer

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent (+32 2 298 7166)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 7624)


Side Bar