Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 juni 2013

Gevaarlijk voedsel uit de winkels houden: de Commissie publiceert het jaarverslag over het EU-systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders

Bijna de helft van de kennisgevingen in verband met de afwijzingen van levensmiddelen en diervoeders aan de grenzen van de EU wordt gedaan omdat deze een risico vormen voor de voedselveiligheid. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag over het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders van de EU (RASFF). Het systeem, dat al meer dan 30 jaar bestaat, is een IT-instrument om de grensoverschrijdende overdracht van informatie tussen de nationale instanties voor voedselveiligheid te vereenvoudigen. Het speelt een belangrijke rol bij het verzekeren van een hoog niveau van voedselveiligheid voor de Europese burgers.

Tonio Borg, EU-commissaris voor Gezondheid en Consumentenbeleid, zei: "Het RASFF is nu een onmisbaar instrument om bedreigingen van de voedselveiligheid in de EU aan te pakken en te beperken, aangezien vitale mededelingen snel kunnen worden uitgewisseld om de Europese consument te beschermen. Hoewel het paardenvleesschandaal dat het nieuws heeft gedomineerd niet in deze verslagperiode valt, is het belangrijk te benadrukken dat dankzij het bestaan van de RASFF voedselveiligheidsautoriteiten in de hele Europese Unie snel informatie uit kunnen wisselen. Als gevolg daarvan konden de producten worden opgespoord en van de markt worden genomen." Tot slot zei hij: "De Commissie wil de reikwijdte van het RASFF uitbreiden tot de bestrijding van voedselfraude."

Resultaten: de invoer van producten veiliger maken

In 2012 bedroeg het aantal RASFF-kennisgevingen in totaal 8 797; dit is een daling van 3,9 % ten opzichte van 2011. Daaronder waren 3 516 oorspronkelijke kennisgevingen (40 %) en 5 281 vervolgkennisgevingen (60 %). Dit houdt een daling in van 7,8 % van de oorspronkelijke kennisgevingen en een daling van 1,2 % van de vervolgkennisgevingen. Het totaal van 526 waarschuwingskennisgevingen over ernstige risico’s die zijn aangetroffen in producten in de handel, vormt een uitgesproken daling van 14 % ten opzichte van 2011.

Wanneer een risicovol product wordt ontdekt, brengt het RASFF het derde land in kwestie op de hoogte zodat dit corrigerende maatregelen kan nemen en een herhaling van het probleem kan voorkomen. Wanneer een ernstig en blijvend probleem wordt vastgesteld, stuurt de Commissie een brief naar de nationale autoriteiten van het betrokken derde land met het verzoek met spoed corrigerende maatregelen te nemen (bijvoorbeeld ondernemingen van de lijst schrappen, uitvoer tegenhouden of controles intensiveren).

Oorsprong van de kennisgevingen

Van de oorspronkelijke 3 516 in 2012 via het RASFF verzonden kennisgevingen hadden 332 betrekking op diervoeders (9,4 %) en 299 (8,5 %) op materialen die met levensmiddelen in aanraking komen. Deze cijfers komen overeen met de in 2011 opgegeven informatie. 2 885 oorspronkelijke kennisgevingen hadden betrekking op levensmiddelen.

Buitengewone kwesties: het voorbeeld van de methanolvergiftiging

In september 2012 stelde de Tsjechische autoriteit voor voedselveiligheid het RASFF in kennis van personen die aan methanolvergiftiging leden na de consumptie van getapte alcoholische drank. In dit geval had de vervalsing van alcoholische drank verwoestende gevolgen, waarbij 36 mensen om het leven kwamen. De Tsjechische autoriteit gebruikte het RASFF om haar partners binnen de EU snel te informeren en op de hoogte te houden van haar onderzoeken en de maatregelen die zij had genomen.

Volgende stappen

Aangezien RASFF in de eerste plaats een platform voor de uitwisseling van informatie over aangelegenheden van voedselveiligheid is, hebben zowel het Tsjechische methanolschandaal en het paardenvleesschandaal gezorgd voor een gerechtvaardigde behoefte aan de uitwisseling van informatie over gevallen van het groeiende verschijnsel van voedselfraude. Om dit aan te pakken, is het vijfpuntsactieplan van de Commissie erop gericht om de in de nasleep van het paardenvleesschandaal vastgestelde tekortkomingen te corrigeren door een procedure op te zetten voor de snelle uitwisseling van informatie en waarschuwingen in gevallen waarbij sprake kan zijn van voedselfraude.

Achtergrond

Het RASFF-netwerk maakt een snelle uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de Commissie mogelijk wanneer risico’s voor de gezondheid van de mens in de voedsel- en de voederketen worden ontdekt. Alle leden van het RASFF (EU-27, Commissie, EFSA, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland) beschikken over een dienst die er 24 uur per dag voor zorgt dat dringende kennisgevingen zo snel mogelijk worden verstuurd en ontvangen en dat er gezamenlijk en efficiënt gevolg aan wordt gegeven. Dankzij het RASFF zijn heel wat risico's voor de voedselveiligheid afgewend vóór de consument schade werd berokkend.

Nadere informatie:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/13/524

Volg ons op Twitter: @EU_Consumer

Contacts:

Frédéric Vincent +32 22987166

Aikaterini Apostola +32 22987624


Side Bar