Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. juuni 2013

Ohtlikud toiduained ei tohi jõuda poeriiulitele: komisjoni aastaaruanne ELi toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kohta

Euroopa toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi (RASFF) kohta täna avaldatud aastaaruanne näitas, et 2012. aastal edastatud teadetest oli ligi 50% seotud toidu- ja söödasaadetiste kinnipidamisega ELi piiridel, sest need kujutasid endast toiduohutusega seotud riski. RASFF on enam kui 30 aastat tagasi loodud infotehnoloogiline vahend, mis hõlbustab liikmesriikide toiduohutusametite piiriülest teabevahetust ning mängib olulist rolli toiduohutuse kõrge taseme tagamisel Euroopa kodanikele.

ELi tervise- ja tarbijaküsimuste volinik Tonio Borg märkis: Toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem on asendamatu ELis asetleidvatele toiduohutuse juhtumitele reageerimiseks ja nende leevendamiseks, sest võimaldab kiiresti vahetada elutähtsat teavet, et kaitsta Euroopa tarbijaid. Ehkki ajalehtede esikülgedele jõudnud hobuselihaskandaal ei jää käesolevasse aruandeperioodi, on oluline rõhutada, et RASFF võimaldas kogu Euroopa toiduohutusametitel kiiresti teavet vahetada. Selle tulemusena saadi niisugustele toodetele jälile ja kõrvaldati need turult.” Kokkuvõtteks: „Komisjon kavatseb RASFFi laiendada, et võidelda toiduga seotud pettuste vastu”.

Tulemused: importimise suurem ohutus

Aastal 2012. aastal edastati RASFFi kaudu kokku 8 797 teadet, mis on 3,9% vähem kui 2011. aastal. Neist 3 516 (40%) olid algsed teated ja 5 281 (60%) järelteated. Need arvud näitavad, et algsete teadete arv vähenes 7,8% ja järelteadete arv 1,2%. Kokku 526 teates (14% vähem kui 2011. aastal) hoiatati tõsiste ohtude eest, mis hõlmasid turule toodud toiduaineid.

Kui selline toode avastatakse, teavitab kiirhoiatussüsteem asjaomast kolmandat riiki, et võtta parandusmeetmed ja vältida probleemi kordumist. Kui avastatakse tõsine ja korduv probleem, saadab komisjon kirja asjaomase kolmanda riigi asutustele, et nad võtaksid viivitamata parandusmeetmed, milleks on näiteks ettevõtete kustutamine heakskiidetud ettevõtete nimekirjast, ekspordi peatamine või intensiivsem kontroll.

Teadete päritolu

RASFFi kaudu 2012. aastal edastatud 3 516 algsest teatest oli 332 teadet (9,4%) seotud söödaga ja 299 (8,5%) toiduga kokkupuutuvate materjalidega. Need arvud on kooskõlas 2011. aastal esitatutega. 2 885 algset teadet oli seotud toiduga.

Erakorralised probleemid: näide metanoolimürgituse kohta

2012. aasta septembris teatas Tšehhi toiduohutusamet RASFFi kaudu isikutest, kes olid saanud metanoolimürgituse pärast lahtise alkoholi joomist. Selle juhtumi puhul oli alkoholi võltsimisel laastavad tagajärjed ja see põhjustas 36 inimese surma. Tšehhi ametivõimud kasutasid RASFFi, et teavitada kiiresti oma ELi partnereid uurimise ja võetud meetmete kohta.

Edasised sammud

Kuna RASFF on peamine teabevahetusplatvorm toiduohutuse valdkonnas, kerkis Tšehhi metanooliskandaalist ja hobuselihaskandaalist ajendatuna õigustatud vajadus vahetada teavet toiduga seotud pettuste kohta, mis on uus nähtus. Selle probleemi lahendamiseks koostas komisjon viiest punktist koosneva tegevuskava, mille eesmärk on kõrvaldada hobuselihaskandaali ajal avastatud puudused. See hõlmab teabe ja ohuteadete kiire vahetamise korra kehtestamist ning hoiatamist juhtudel, mis võivad endast kujutada toidupettust.

Taust

RASFFi võrk võimaldab kiiret teabevahetust liikmesriikide ja komisjoni vahel, juhul kui toidu- või söödaahelas avastatakse oht inimeste tervisele. Kõik RASFFi liikmed (EL 27, komisjon, Euroopa Toiduohutusamet (EFTA), EFTA järelevalveamet (ESA), Norra, Liechtenstein, Island ja Šveits) tagavad ööpäevaringse teenuse kindlustamaks, et pakilised teated saadetakse, saadakse kätte ja neile vastatakse võimalikult kiiresti. Tänu RASFFile kõrvaldatakse paljud toiduohutusalased riskid enne, kui need jõuavad tarbijatele kahju teha.

Lisateave

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/13/524

Jälgige meid Twitteris: @EU_Consumer

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar