Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 10. června 2013

Žádné nebezpečné potraviny v obchodech: Komise zveřejnila výroční zprávu o evropském systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva

Z dnešní výroční zprávy o evropském systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) vyplynulo, že v roce 2012 se téměř 50 % oznámení týkalo potravin a krmiv zadržených na hranicích EU proto, že představovaly riziko pro bezpečnost potravin. Systém RASFF, spuštěný před více než 30 lety, je nástroj IT, který usnadňuje přeshraniční výměnu informací mezi orgány členských států odpovědnými za bezpečnost potravin a který hraje klíčovou roli při zajišťování vysoké úrovně bezpečnosti potravin pro evropské občany.

Tonio Borg, komisař odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „RASFF se stal nepostradatelným nástrojem, který umožňuje reagovat na situace v oblasti bezpečnosti potravin a zmírňovat jejich důsledky v EU, jelikož v zájmu ochrany evropských spotřebitelů rychle předává důležitá oznámení. Ačkoliv skandál s koňským masem, který ještě nedávno plnil titulní stránky novin, nespadá do tohoto sledovaného období, je důležité zdůraznit, že úřady pro bezpečnost potravin napříč EU si byly schopny rychle vyměňovat informace právě díky systému RASFF. V důsledku toho bylo možné výrobky vysledovat a stáhnout je z trhu.“ Závěrem uvedl: „Komise má v úmyslu rozšířit rozsah působnosti systému RASFF na boj proti podvodům v potravinářství."

Výsledky: Bezpečnější dovoz

V roce 2012 RASFF obdržel celkem 8 797 oznámení, což v porovnání s rokem 2011 představuje 3,9% pokles. Z toho 3 516 byla původní oznámení (40 %) a 5 281 byla následná oznámení (60 %). Tyto údaje představují 7,8% snížení počtu původních oznámení a 1,2% snížení počtu následných oznámení. Celkem došlo k 526 varovným oznámením o vážných rizicích zjištěných ve výrobcích na trhu, což v porovnání s rokem 2011 znamená 14% pokles.

Jakmile je odhalen závadný výrobek, systém RASFF o tom informuje dotčenou třetí zemi, aby mohla provést nápravná opatření a předešla opětovnému výskytu problému. Je-li zjištěn závažný a přetrvávající problém, zašle Komise vnitrostátním orgánům dotčené třetí země dopis, aby provedly nápravná opatření, jako je vyřazení podniků ze seznamu, blokování vývozů nebo zvýšená intenzita kontrol.

Původ oznámení

Z 3 516 původních oznámení předaných v roce 2012 prostřednictvím systému RASFF se jich 322 týkalo krmiv (9,4 %) a 299 (8,5 %) materiálů přicházejících do styku s potravinami. Tyto údaje jsou v souladu s tím, co bylo nahlášeno v roce 2011. Potravin se týkalo 2 885 původních oznámení.

Mimořádné situace: příklad otravy metanolem

V září 2012 český úřad pro bezpečnost potravin informoval systém RASFF, že po konzumaci „stáčených“ lihovin došlo k otravě osob metanolem. V tomto případě měly falšované lihoviny ničivé následky a vyústily v úmrtí 36 osob. České úřady využily systém RASFF, aby urychleně informovaly své partnery v EU a předaly jim aktuální informace o vyšetřování a přijatých opatřeních.

Další kroky

Jelikož systém RASFF je především platformou pro výměnu informací o otázkách bezpečnosti potravin, český metanolový skandál a skandál s koňským masem poukázaly na oprávněnou potřebu výměny informací o případech podvodů s potravinami, které se začínají objevovat. Za účelem řešení tohoto problému Komise přijala pětibodový akční plán, jehož cílem je odstranit nedostatky, jež se projevily během skandálu s koňským masem, a na základě kterého se stanoví postup pro rychlou výměnu informací a varování v případech možných podvodů s potravinami.

Souvislosti

Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva umožňuje rychlou a účinnou výměnu informací mezi členskými státy a Komisí, jsou-li zjištěna rizika pro lidské zdraví v potravinovém a krmivovém řetězci. Všichni členové systému RASFF (27 členských států EU, Komise, EFSA, ESA, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko) jsou v nepřetržité pohotovosti, aby zajistili zaslání neodkladných oznámení, jejich přijetí a společnou a efektivní reakci na ně. Díky systému RASFF se předešlo řadě rizik v oblasti bezpečnosti potravin dříve, než mohla ohrozit spotřebitele.

Další informace:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/13/524

Sledujte nás na Twitteru: @EU_Consumer

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar