Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 юни 2013 г.

Отстраняване на опасните храни от търговската мрежа — Комисията публикува годишен доклад за Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи на ЕС

Публикуваният днес годишен доклад за европейската Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) показва, че през 2012 г. почти 50 % от уведомленията засягат храни и фуражи, отхвърлени на границите на ЕС, тъй като представляват риск по отношение на безопасността на храните. Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи е ИТ инструмент, въведен преди повече от 30 години, който улеснява трансграничния обмен на информация между националните органи по безопасност на храните и играе ключова роля за осигуряването на високо ниво на безопасност на храните за европейските граждани.

Тонио Борг, европейският комисар по въпросите на здравеопазването и политиката за потребителите, заяви: „В момента системата RASFF е незаменим инструмент за реакция и справяне при рискове за безопасността на храните в ЕС, тъй като своевременният обмен на информация е от съществено значение за безопасността на европейските потребители. Важно да се отбележи, че макар широко отразеният в медиите скандал с конското месо да не попада в отчетния период, благодарение на системата RASFF европейските органи за безопасност на храните бяха в състояние много бързо да обменят информация по въпроса. Това пък позволи засегнатите продукти да бъдат открити и изтеглени от пазара.“ В заключение комисарят добави: „Комисията предвижда да разшири обхвата на системата RASFF, така че да включва и борбата срещу измамите с храни“.

Резултати: по-безопасен внос

През 2012 г. в системата RASFF са постъпили 8797 уведомления, което е с 3,9 % по-малко в сравнение с 2011 г. От тях 3516 са нови уведомления (40 %), а 5281 — сигнали за последващи действия (60 %). Съгласно тези данни броят на новите уведомления отбелязва понижение от 7,8 %, а сигналите за последващи действия — спад от 1,2 %. Подадени са 526 уведомления за предлагани на пазара продукти, които представляват сериозен риск, което е с 14 % по-малко в сравнение с 2011 г.

Когато подобен продукт бъде идентифициран, Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи информира съответната трета държава, за да се предприемат корективни мерки и да се предотврати повторно възникване на проблема. При установяване на сериозен постоянен проблем Комисията изпраща писмо до националните органи на съответната трета държава, за да бъдат предприети спешни коригиращи мерки като изваждане от списъка на предприятия, спиране на износа или извършване на по-интензивни проверки.

Произход на уведомленията

През 2012 г. чрез системата RASFF са получени 3516 нови уведомления , 332 от които се отнасят за фуражи (9,4 %), а 299 — за материали, предназначени за контакт с храни (8,5 %). Тези резултати са в съответствие с отчетено през 2011 г. Броят на новите уведомления, отнасящи се за храни, е 2885.

Извънредни ситуации: случаят на отравяне с метанол

През септември 2012 г. чешкият орган за безопасност на храните подаде уведомление в системата RASFF за случаи на отравяне с метанол вследствие на консумация на наливни алкохолни напитки. В случая фалшифицирането на алкохолни напитки е имало фатални последици и е взело 36 жертви. Чешкият орган за безопасност на храните си послужи със системата RASFF, за да уведоми своевременно европейските си партньори и да ги държи информирани за напредъка в разследванията и за предприетите мерки.

Следващи стъпки

Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи е преди всичко платформа за обмен на информация по въпроси, свързани с безопасността на храните, а случаят с метанола в Чехия и скандалът с конското месо доказаха необходимостта от такъв обмен в случаите на измами с храни, които са все по-често срещано явление. В тази насока Комисията разработи план за действие, състоящ се от пет точки, чиято цел е да запълни пропуските, установени в началото на кризата с конско месо. Планът предвижда създаването на процедура за бърз обмен на информация и сигнализиране на потенциални случаи на измами с храни.

Контекст

Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи прави възможен бързия обмен на информация между държавите членки и Комисията, когато бъдат открити рискове за човешкото здраве в храните и по хранителната верига на хората и животните. Всички членове на системата RASFF (ЕС  27, Комисията, Европейският орган за безопасност на храните, ESA — надзорният орган на ЕАСТ, Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария) разполагат с денонощно работещ механизъм, който гарантира, че спешните уведомления се изпращат, получават и разглеждат по възможно най-ефективен начин. Благодарение на Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи много рискове за безопасността на храните бяха отстранени, преди да навредят на потребителите.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/13/524

Следете ни в Twitter: @EU_Consumer

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar