Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Davos den 25 januari 2013

Lagstiftning ger effekt – andelen kvinnor i bolagsstyrelser uppe i 15,8 %

Kommissionen publicerade idag ny statistik om andelen kvinnor i styrelserna för börsnoterade företag. På knappt ett år har andelen kvinnor ökat från 13,7 % till 15,8 %. Det innebär ett genomsnitt på 17 % för icke verkställande styrelseledamöter (en ökning från 15 % i januari 2012) och 10 % för verkställande styrelseledamöter (en ökning från 8,9 %). Andelen kvinnor har ökat i alla EU-länder utom tre (Bulgarien, Irland och Polen).

Den senaste siffran innebär en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med oktober 2011 och är den största årliga ökningen hittills. Den kommer efter kommissionens förslag från den 14 november 2012 (IP/12/1205 och Memo/12/860) om att det bör finnas minst 40 % kvinnor i bolagsstyrelserna, förutsatt att de är meriterade. Ökningen speglar också effekten av EU-diskussionerna om behovet av att lagstifta om andelen kvinnor i bolagsstyrelserna.

EU-kommissionens vice ordförande och justitiekommissionär Viviane Reding presenterade de nya siffrorna idag på det världsekonomiska forumet i Davos. Hon talade på ett offentligt möte om kvinnor och ekonomiskt beslutsfattande tillsammans med chefen för Internationella valutafonden Christine Lagarde.

- Det fungerar att gripa in med lagstiftning. Företagen börjar äntligen förstå att de inte har råd att bortse från duktiga kvinnor om de ska kunna behålla sin konkurrenskraft i det åldrande samhället. Av de universitetsutbildade är 60 % kvinnor, säger Viviane Reding. Erfarenheterna från Belgien, Frankrike och Italien som nyligen har lagstiftat i frågan och nu börjar se resultat, visar tydligt att tidsbegränsad lagstiftning kan göra stor skillnad, fortsätter hon. Vårt lagförslag ska se till att kvinnornas kapacitet utnyttjas, så att jämställdheten ökar i alla bolagsstyrelser på den inre marknaden.

De länder som har infört kvoter banar vägen. Italien står för den största ökningen av andelen kvinnor (en ökning med 4,9 procentenheter till 11 %). Där infördes nyligen kvoter som innebär att en tredjedel av styrelseledamöterna i börsnoterade och statsägda företag måste vara kvinnor senast 2015. Frankrike införde kvoter 2011 och är det första EU-land som har mer än en kvinnlig styrelseledamot i alla de största börsnoterade företagen. Det finns nu 25 % kvinnor i styrelserna för de företag som finns med i det franska aktieindexet CAC 40 – det är en ökning med 2,8 procentenheter på bara tio månader (januari–oktober 2012). Frankrike har infört en kvot på 40 %, som ska uppnås till 2017. Kvoten gäller verkställande och icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade och icke börsnoterade stora företag (med minst 500 anställda och inkomster på över 50 miljoner euro). Delmålet på 20 % ska vara uppfyllt senast 2014.

Bulgarien är det enda land där andelen kvinnor minskat betydligt (med fyra procentenheter), medan Polen och Irland fortfarande har 12 % respektive 9 % kvinnor i sina bolagsstyrelser.

Dagens siffror är lovande, men det är lång väg kvar. En fjärdedel av EU:s största företag har fortfarande inga kvinnliga styrelseledamöter.

EU-kommissionen publicerade sin senaste årsrapport om kvinnor och ekonomiskt beslutsfattande i mars 2012. Nästa fullständiga rapport kommer i april 2013. Dagens statistik bygger på siffror från oktober 2012 och jämförs med uppgifter från januari 2012. På nätet finns fullständig statistik.

Bakgrund

Den 14 november 2012 antog kommissionen ett lagförslag om att det underrepresenterade könet bör ha minst 40 % av de icke verkställande styrelseposterna i börsnoterade företag i EU senast 2020, eller senast 2018 för börsnoterade offentliga företag (se IP/12/1205 och Memo/12/860).

Här är förslagets viktigaste punkter:

  • Börsnoterade företag i EU som inte har minst 40 % kvinnliga styrelseledamöter ska införa ett nytt utnämningsförfarande som ger kvinnliga kandidater företräde, förutsatt att de är kvalificerade.

  • Det är fortfarande kvalifikationer och meriter som ska avgöra vem som får posten. Ingen ska rekryteras till ett styrelseuppdrag bara för att hon är kvinna. Omvänt gäller att kvinnor inte får nekas en post på grund av sitt kön.

  • Förslaget gäller bara icke verkställande styrelseledamöter och styrelseledamöter med tillsynsfunktion i börsnoterade företag, eftersom de har stor ekonomisk betydelse och är mycket synliga. Små och medelstora företag är undantagna.

  • EU-länderna måste införa lämpliga och avskräckande sanktioner för företag som inte följer direktivet.

  • Förslaget är en tillfällig åtgärd och upphör automatiskt 2028.

  • Förslaget innehåller även kompletterade bestämmelser om flexibel kvotering som innebär att de börsnoterade företagen ska fastställa egna mål för könsfördelningen bland verkställande styrelseledamöter till 2020 (eller 2018 i offentliga företag). Företagen ska varje år rapportera om sina resultat.

Nästa steg: För att bli lag måste kommissionens förslag antas av Europaparlamentet och ministerrådet. Europaparlamentet har utsett ledamöterna Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (utskottet för kvinnors rättigheter) och Evelyn Regner (utskottet för rättsliga frågor) till medföredragande. Rådet diskuterade förslaget för första gången i december (Memo/12/940) och det irländska EU-ordförandeskapet väntas föra upp ärendet på dagordningen för ministermötet om sysselsättning och sociala frågor den 20 juni 2013. Den 15 januari klarade förslaget subsidiaritetsprövningen (med resultatet 43:11) – där de nationella parlamenten (som har två röster var, vilket innebär 54 röster totalt) yttrar sig om huruvida en fråga ska lösas på EU-nivå eller av de enskilda medlemsländerna.

Mer information

EU-kommissionens databas om kvinnor och män i beslutsfattande ställning:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Pressinformation – kvinnor i bolagsstyrelser:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Eurobarometerundersökning om jämställdhet:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor: http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAGA

Tabell 1 – Könsfördelning i styrelserna för de största företagen i EU, oktober 2012

Källa: EU-kommissionens databas över kvinnor och män i beslutsfattande ställning.

Tabell 2 – Förändring av andelen kvinnliga styrelseledamöter, januari–oktober 2012 (procentenheter)

Källa: EU-kommissionens databas över kvinnor och män i beslutsfattande ställning.

Tabell 3 – Andel kvinnor bland verkställande och icke verkställande styrelseledamöter, oktober 2012

Källa: EU-kommissionens databas över kvinnor och män i beslutsfattande ställning.


Side Bar