Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Davos 25. januára 2013

Regulačný tlak funguje – podiel žien vo vrcholových orgánoch spoločností v Európe sa zvýšil na 15,8 %

Komisia dnes uverejnila priebežné čísla vyjadrujúce podiel žien vo vrcholových orgánoch verejne kótovaných spoločností. Tieto aktuálne údaje svedčia o náraste počtu žien vo vrcholových orgánoch na 15,8 % (nárast z 13,7 % v januári 2012). Z toho pripadá priemerne 17 % na nevýkonných (nárast z 15 % v januári 2012) a 10 % na výkonných členov vrcholových orgánov (nárast z 8,9 %). Zvýšenie podielu žien vo vrcholových orgánoch bolo zaznamenané vo všetkých krajinách EÚ, s výnimkou troch krajín (Bulharsko, Poľsko a Írsko).

Aktuálne údaje predstavujú v porovnaní s októbrom 2011 vzostup o 2,2 percentuálneho bodu, čo je najväčší medziročný nárast, aký bol doteraz zaznamenaný. K tomuto zvýšenému podielu žien vo vrcholových orgánoch spoločností došlo po návrhu, ktorý Európska komisia prijala 14. novembra 2012 (pozri IP/12/1205MEMO/12/860). Komisia v ňom navrhovala zaviesť cieľ 40 % žien vo vrcholových orgánoch na základe zásluh. V tomto zvýšení zastúpenia žien sa odráža aj dosah diskusií v rámci EÚ na vysokej úrovni o potrebe právnych predpisov týkajúcich sa počtu žien vo vrcholových orgánoch.

Podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová dnes predstavila tieto aktuálne číselné údaje na Svetovom ekonomickom fóre v Davose vo svojom prejave v rámci verejného zasadnutia o ženách v hospodárskom rozhodovacom procese, na ktorom sa zúčastnila aj výkonná riaditeľka Medzinárodného menového fondu Christine Lagardeová.

Tieto výsledky potvrdzujú, že regulačný tlak má svoje opodstatnenie. Podniky si konečne začínajú uvedomovať, že ak chcú v starnúcej spoločnosti obstáť v konkurencii, nemôžu si dovoliť ignorovať ženský talent – až 60 % absolventov vysokých škôl sú ženy,“ uviedla podpredsedníčka EK Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Krajiny ako Belgicko, Francúzsko a Taliansko nedávno prijali v tejto oblasti právne predpisy a pomaly sa ukazujú prvé pozitívne výsledky. Tieto príklady sú jasným dôkazom, že časovo obmedzený regulačný zásah môže priniesť žiadanú zmenu. Nami predložený návrh celoeurópskej právnej úpravy má zabezpečiť, aby sa využil talent, ktorý tu máme, a aby sa vyvážené zastúpenie mužov a žien vo vrcholových orgánoch rozšírilo vo všetkých podnikoch na celom vnútornom trhu.“

Krajiny, ktoré majú právne záväznú kvótu, sú hnacím motorom zmien. Najväčší percentuálny nárast bol zaznamenaný v Taliansku (nárast o 4,9 percentuálneho bodu, takže úroveň zastúpenia žien vo vrcholových orgánoch dosahuje 11 %). Taliansko nedávno prijalo zákon o kvótach, podľa ktorého do roku 2015 kótované spoločnosti a štátne podniky musia do svojich riadiacich pozícií a dozorných rád vymenovať jednu tretinu žien. Francúzsko zaviedlo zákon týkajúci sa kvót v roku 2011 a stalo sa prvou krajinou EÚ, v ktorej je v najvyššom orgáne každej veľkej kótovanej spoločnosti viac ako jedna žena. Ženy vo Francúzsku v súčasnosti predstavujú 25 % členov vrcholových orgánov spoločností, ktoré zahŕňa francúzsky akciový index CAC 40. Ide o nárast o 2,8 percentuálneho bodu v období len 10 mesiacov (január až október 2012). Vo Francúzsku kvóta predstavuje 40 % podiel žien medzi výkonnými a nevýkonnými členmi vrcholových orgánov kótovaných a nekótovaných veľkých spoločností (spoločností s minimálne 500 zamestnancami a príjmami nad 50 mil. EUR) do roku 2017, pričom strednodobým cieľom je 20 % zastúpenie žien do roku 2014.

Bulharsko je jedinou krajinou, kde bol zaznamenaný význačný pokles v zastúpení žien (zníženie o 4 percentuálne body), zatiaľ čo v PoľskuÍrsku sa počet žien vo vrcholových orgánoch nezmenil a stagnuje na 12 % v Poľsku a na 9 % v Írsku.

Dnešné údaje sú teda sľubné, ale čaká nás ešte dlhá cesta k cieľu. Až štvrtina najväčších spoločností v EÚ (25 %) stále nemá vo svojich najvyšších orgánoch zastúpenú ani jednu ženu.

Európska komisia uverejnila svoju ostatnú výročnú správu o ženách v hospodárskom rozhodovacom procese v marci 2012. Ďalšia úplná správa vyjde v apríli 2013. Dnes zverejnené priebežné čísla boli zozbierané v októbri 2012 a slúžia na porovnanie so súborom údajov z januára 2012. Všetky údaje sú dostupné na internete.

Súvislosti

Komisia prijala 14. novembra 2012 právny predpis, ktorým sa stanovuje minimálny cieľ 40 % nedostatočne zastúpeného pohlavia medzi nevýkonnými pracovníkmi vo vrcholových orgánoch kótovaných spoločností v Európe do roku 2020, alebo do roku 2018 v prípade verejných podnikov (pozri IP/12/1205MEMO/12/860).

Hlavné prvky návrhu právneho predpisu:

  • Ak verejne kótovaná spoločnosť v Európe nemá 40 % žien vo svojej dozornej rade, nový právny predpis od nej bude vyžadovať, aby zaviedla nové konanie na výber členov vrcholových orgánov, v ktorom sa uprednostnia kvalifikované ženské kandidátky.

  • Právny predpis prísne kladie dôraz na kvalifikáciu. Nikto nezíska pozíciu vo vrcholovom orgáne len preto, že je ženou. Rovnako však platí, že žiadna žena nesmie byť zamietnutá len z dôvodu pohlavia.

  • Právny predpis sa vzťahuje iba na dozorné rady alebo nevýkonných členov verejne kótovaných spoločností, pretože sú hospodársky významné a veľmi sledované. Na malé a stredné podniky sa právny predpis nevzťahuje.

  • Jednotlivé členské štáty EÚ budú musieť stanoviť primerané a odrádzajúce sankcie pre spoločnosti, ktoré nedodržia túto smernicu.

  • Tento právny predpis je len dočasným opatrením a jeho účinnosť automaticky skončí v roku 2028.

  • Tento právny predpis obsahuje aj jedno doplňujúce opatrenie, tzv. flexi kvótu. Je to záväzok pre spoločnosti kótované na burze, aby si individuálne stanovili samoregulačné ciele, pokiaľ ide o zastúpenie oboch pohlaví medzi výkonnými riadiacimi pracovníkmi, ktoré treba dosiahnuť do roku 2020 (v prípade verejných podnikov do roku 2018). Spoločnosti musia každý rok predložiť správu o dosiahnutom pokroku.

Ďalšie kroky: Nato, aby návrh Komisie vstúpil do platnosti, je potrebné jeho schválenie Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ v Rade. Európsky parlament vymenoval poslankyňu Rodi Kratsa-Tsagaropoulouovú (z Výboru pre práva žien) a poslankyňu Evelyn Regnerovú (z Výboru pre právne veci) za pomocné spravodajkyne pre tento návrh. Prvá diskusia o návrhu prebehla v Rade v decembri (MEMO/12/940) a očakáva sa, že írske predsedníctvo EÚ naplánuje ďalšiu diskusiu na zasadnutie ministrov práce a sociálnych vecí (Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti) 20. júna 2013. Návrh predpisu medzitým 15. januára úspešne prešiel kontrolou subsidiarity (s výsledkom hlasovania 43:11), v rámci ktorej národné parlamenty (každý s dvomi hlasmi, čiže celkový počet hlasov je 54) vyjadrili svoje stanovisko k tomu, či je primerané riešiť túto otázku na úrovni EÚ, alebo či je vhodnejšie ponechať rozhodnutie na členských štátoch.

Ďalšie informácie

Európska komisia, Databáza žien a mužov v rozhodovacom procese:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Materiály pre tlač – Ženy vo vrcholových orgánoch spoločností:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Prieskum Eurobarometer o rodovej rovnosti:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Domovská stránka podpredsedníčky Európskej komisie Viviane Redingovej, komisárky EÚ pre spravodlivosť: http://ec.europa.eu/reding

Sledujte podpredsedníčku EK na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PRÍLOHA

Figure 1 – Gender balance on the boards of the largest companies around the EU, Oct-2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

Figure 2 - Change in the share of women board members, January-October 2012 (percentage points)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

Figure 3 - Share of women amongst board-level non-executives and top-level executives, Oct-2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making


Side Bar