Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Davos, 25 januari 2013

Nieuwe regels beginnen nu al vrucht af te werpen: raden van bestuur bestaan in Europa voor 15,8% uit vrouwen

Vandaag heeft de Commissie bekendgemaakt hoeveel vrouwen de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen inmiddels tellen. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat het percentage vrouwen is toegenomen tot 15,8%, tegenover 13,7% in januari 2012. Gemiddeld is 17% van de niet-uitvoerende bestuurders vrouw (tegenover 15% in januari 2012) en 10% van de uitvoerende bestuurders (voorheen 8,9%). Met uitzondering van Bulgarije, Polen en Ierland, is het percentage vrouwen in raden van bestuur in alle EU-lidstaten toegenomen.

Het nieuwe cijfer betekent een toename van 2,2 procentpunt ten opzichte van oktober 2011. Nooit eerder trad er in één jaar zo'n grote verandering op. Deze sterke toename volgt op het voorstel van de Europese Commissie van 14 november 2012 (IP/12/1205 en MEMO/12/860) om een quotum van 40% vrouwen in te voeren (selectie gebaseerd op verdienste). Dat op Europees niveau wordt gesproken over wetgeving om te zorgen voor een evenwichtige samenstelling van raden van commissarissen, speelt ook een rol.

Vicevoorzitter Viviane Reding maakte de nieuwe cijfers vandaag bekend op het World Economic Forum in Davos, tijdens een openbare discussie over vrouwen en economische besluitvorming, met Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds.

“Het is duidelijk: druk via regelgeving is doeltreffend. Het begint bedrijven eindelijk te dagen dat wie concurrerend willen blijven in een vergrijzende samenleving, het zich niet kan veroorloven om vrouwelijk talent te negeren: 60% van de universitair afgestudeerden is vrouw", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. “Uit de vorderingen die nu worden gemaakt door landen als België, Frankrijk en Italië, die recent wetgeving hebben vastgesteld, blijkt duidelijk dat regelgeving met deadlines werkt. Het voorstel van de Commissie moet ertoe leiden dat nieuw talent wordt benut en dat de man-vrouwverhouding in de raden van bestuur op de hele interne markt evenwichtiger wordt.

De landen met wettelijke quota vervullen daarbij een voortrekkersrol. Italië meldde de sterkste toename (nieuwe percentage 11%, ofwel een stijging van 4,9 procentpunt). Het land verplichtte beursgenoteerde bedrijven en staatsondernemingen er onlangs toe om ervoor te zorgen dat hun raden van commissarissen en bestuur tegen 2015 voor een derde uit vrouwen bestaan. Frankrijk heeft in 2011 een quotum ingevoerd en werd zo de eerste EU-lidstaat waar grote beursgenoteerde ondernemingen ten minste twee vrouwelijke bestuurders hebben. De raden van bestuur van de Franse CAC 40 bestaan inmiddels voor 25% uit vrouwen: een stijging van 2,8 procentpunt in slechts tien maanden (januari-oktober 2012). Het Franse quotum van 40% moet tegen 2017 zijn bereikt en geldt voor niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde en andere grote ondernemingen (met ten minste 500 werknemers en een omzet van meer dan 50 miljoen EUR). Voor 2014 geldt een tussentijds streefcijfer van 20%.

Alleen Bulgarije vertoonde een sterke terugval (vier procentpunt minder), terwijl het aantal vrouwelijke bestuurders in Polen (12%) en Ierland (9%) gelijk is gebleven.

Deze cijfers zijn veelbelovend, maar er moet nog veel gebeuren. Bij een kwart van de grootste ondernemingen in de EU blijft de bestuurskamer nog steeds gesloten voor vrouwen.

In maart 2012 publiceerde de Europese Commissie haar jaarverslag over de betrokkenheid van vrouwen bij economische besluitvorming. Het volgende verslag wordt uitgebracht in april 2013. De tussentijdse cijfers die vandaag zijn bekendgemaakt, dateren van oktober 2012 en zijn afgezet tegen de gegevens van januari 2012. De volledige gegevens staan online.

Achtergrond

Op 14 november 2012 stelde de Commissie wetgeving voor op grond waarvan 40% van de niet-uitvoerende bestuurders in Europa van het ondervertegenwoordigde geslacht moet zijn. Beursgenoteerde ondernemingen moeten in 2020 aan deze norm voldoen, beursgenoteerde overheidsbedrijven in 2018 (zie IP/12/1205 en MEMO/12/860).

Belangrijkste elementen van het voorstel:

  • Als de raad van commissarissen van een beursgenoteerde onderneming in Europa niet voor 40% uit vrouwen bestaat, dient er een nieuwe selectieprocedure te worden gehouden waarbij de voorkeur uitgaat aan naar vrouwelijke kandidaten met de nodige kwalificaties.

  • De voorgestelde richtlijn stelt kwalificaties voorop. Vrouwen zullen beslist niet qualitate qua worden aangenomen. Maar vrouwen zullen ook niet meer worden gepasseerd, alleen omdat zij vrouw zijn.

  • De richtlijn geldt alleen voor commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen, vanwege hun economisch belang en grote zichtbaarheid. Het voorstel geldt dus niet voor kleine en middelgrote ondernemingen.

  • De lidstaten moeten zelf passende, afschrikkende sancties vaststellen voor bedrijven die de richtlijn overtreden.

  • Het gaat om een tijdelijke maatregel, die in 2028 automatisch verstrijkt.

  • Ter aanvulling bevat het voorstel "flexquota", die de beursgenoteerde bedrijven zelf moeten vaststellen voor de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen als uitvoerende bestuurders. Deze zelfreguleringsdoelstellingen moeten in 2020 zijn verwezenlijkt (2018 voor overheidsbedrijven). Bedrijven moeten jaarlijks verslag uitbrengen over de vooruitgang.

Volgende stappen: Het voorstel moet nu worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-lidstaten in de Raad. Het Europees Parlement heeft twee van zijn leden aangewezen als co-rapporteurs voor dit voorstel; het gaat om mevrouw Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid) en mevrouw Evelyn Regner (Commissie juridische zaken). De Raad heeft in december een eerste keer van gedachten gewisseld over het voorstel (MEMO/12/940). Het Ierse voorzitterschap van de EU zal het naar verwachting opnieuw op de agenda zetten voor de bijeenkomst op 20 juni 2013 van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken. Op 15 januari kwam het voorstel door de subsidiariteitscontrole. Daarbij laten de nationale parlementen weten of een kwestie op EU-niveau moet worden aangepakt, of dat dit beter aan de lidstaten kan worden overgelaten. De stemverhouding was 43:11 (54 stemmen in totaal, ofwel twee per lidstaat).

Meer informatie

Databank van de Europese Commissie over vrouwen en mannen in de besluitvorming:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Persdossier – Vrouwen in raden van bestuur: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Eurobarometer over gelijke kansen voor mannen en vrouwen: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie: http://ec.europa.eu/reding

Volg vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Figure 1 – Gender balance on the boards of the largest companies around the EU, Oct-2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

Figure 2 - Change in the share of women board members, January-October 2012 (percentage points)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

Figure 3 - Share of women amongst board-level non-executives and top-level executives, Oct-2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making


Side Bar