Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Davosā, 2013. gada 25. janvārī

Regulatīvs spiediens sāk dot rezultātus – sieviešu īpatsvars uzņēmumu padomēs Eiropā pieaug līdz 15,8 %

Komisija šodien publicēja vidējā termiņa datus par sieviešu īpatsvaru biržā kotēto uzņēmumu padomēs. Jaunie dati liecina par to, ka sieviešu skaits uzņēmumu padomēs palielināslīdz 15,8 % salīdzinājumā ar 13,7 % 2012. gada janvārī. Šie skaitļi nozīmē, ka vidēji 17 % no padomes locekļiem bez izpildpilnvarām (salīdzinājumā ar 15 % 2012. gada janvārī) un 10 % no padomes izpildlocekļiem (salīdzinājumā ar 8,9 %) ir sievietes. Sieviešu īpatsvara pieaugums uzņēmumu padomēs ir konstatēts visās ES valstīs, izņemot trīs valstis (Bulgārija, Polija un Īrija).

Jaunais rādītājs nozīmē 2,2 procentu punktu palielinājumu salīdzinājumā ar 2011. gada oktobri un ir lielākās līdz šīm reģistrētās izmaiņas viena gada laikā. Šis palielinājums tika konstatēts pēc tam, kad Eiropas Komisija 2012. gada 14. novembrī pieņēma priekšlikumu par sievietēm uzņēmumu padomēs (IP/12/1205 un MEMO/12/860), ar ko ievieš mērķi, saskaņā ar kuru 40 % no padomju locekļiem jābūt sievietēm, kuras ir ieceltas uz nopelnu pamata. Šis palielinājums atspoguļo arī augsta līmeņa ES diskusijas par to, vai ir vajadzīgi tiesību akti, ar kuriem regulē sieviešu skaitu uzņēmumu padomēs.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga šodien Pasaules ekonomikas forumā Davosā iepazīstināja ar jaunajiem datiem, kopā ar Starptautiskā valūtas fonda izpilddirektori Kristīni Lagardu uzstājoties atklātā sanāksmē par tematu ,,Sievietes ekonomikas lēmumu pieņemšanā”.

,,Ir pierādījies, ka regulatīvs spiediens dod rezultātus. Uzņēmumi beidzot sāk saprast, ka tad, ja tie vēlas palikt konkurētspējīgi novecojošas sabiedrības apstākļos, tie nevar atļauties ignorēt talantīgas sievietes, jo 60 % no universitāšu absolventiem ir sievietes,” teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. ,,Piemērs, ko rāda tādas valstis kā Beļģija, Francija un Itālija, kuras nesen pieņēmušas tiesību aktus un sāk gūt panākumus, skaidri liecina, ka īslaicīga regulatīva iejaukšanās var dot būtisku rezultātu. Eiropas mēroga tiesību akts, ko esam ierosinājuši, nodrošinās, ka tiek izmantoti esošie talanti, lai veicinātu dzimumu līdzsvaru visās uzņēmumu padomēs visā mūsu iekšējā tirgū.

Valstis, kurās ir tiesību akti par kvotām, vēl aizvien panāk lielākās izmaiņas šajā jomā. Lielākais, procentu punktos izteiktais palielinājums tika reģistrēts Itālijā (par 4,9 procentu punktiem līdz 11 %), kur nesen tika pieņemts likums par kvotām, saskaņā ar kuru biržā kotētiem uzņēmumiem un valsts uzņēmumiem savās valdēs un uzraudzības padomēs līdz 2015. gadam jāieceļ viena trešdaļa sieviešu. Francija, kas likumu par kvotām ieviesa 2011. gadā, ir kļuvusi par pirmo ES valsti, kurā ir vairāk nekā viena sieviete augstākā līmeņa padomēs visos lielākajos biržā kotētajos uzņēmumos. Francijā 25 % no CAC 40 uzņēmumu padomju locekļiem tagad ir sievietes – tas atbilst 2,8 procentu punktu palielinājumam, kas panākts tikai 10 mēnešos (2012. gada janvāris–oktobris). Francijas ieviestā kvota ir 40 %, kas jāsasniedz līdz 2017. gadam attiecībā uz padomes locekļiem ar izpildpilnvarām un bez tām biržā kotētos uzņēmumos un biržā nekotētos lielos uzņēmumos (kuriem ir vismaz 500 darbinieki un kuru ieņēmumi pārsniedz 50 miljonus eiro); vidējā termiņa mērķis ir 20 % līdz 2014. gadam.

Bulgārija ir vienīgā valsts, kur tika konstatēts ievērojams samazinājums (par 4 procentu punktiem), savukārt Polijā un Īrijā sieviešu īpatsvars uzņēmumu padomēs nav mainījies, paliekot attiecīgi 12 % un 9 %.

Šodien paziņotie dati ir daudzsološi, taču vēl ir daudz darāmā. Vienā ceturtdaļā (25 %) ES lielāko uzņēmumu vēl aizvien nav nevienas sievietes augstākā līmeņa padomē.

Eiropas Komisija 2012. gada martā publicēja savu pēdējo gada ziņojumu par sievietēm ekonomikas lēmumu pieņemšanā. Nākamais pilnais ziņojums iznāks 2013. gada aprīlī. Šodien paziņotie vidējā termiņa dati tika ievākti 2012. gada oktobrī un salīdzināti ar datu kopumu, kas iegūts 2012. gada janvārī. Visi dati ir pieejami tiešsaistē.

Vispārīga informācija

Komisija 2012. gada 14. novembrī pieņēma tiesību aktu, kurā ir noteikts minimuma mērķis – līdz 2020. gadam 40 % no padomes locekļiem bez izpildpilnvarām biržā kotētos uzņēmumos Eiropā jābūt no nepietiekami pārstāvētā dzimuma, bet biržā kotētiem valsts uzņēmumiem šis mērķis jāsasniedz līdz 2018. gadam (skatīt IP/12/1205 un MEMO/12/860).

Tiesību akta projekta galvenie elementi ir šādi:

  • ja biržā kotēta Eiropas uzņēmuma uzraudzības padomē nav 40 % sieviešu, saskaņā ar jauno tiesību aktu šim uzņēmumam būs jāievieš jauna padomes locekļu atlases procedūra, ar kuru dod priekšroku kvalificētām sievietēm kandidātēm;

  • tiesību aktā tiek viennozīmīgi uzsvērta kvalifikācija. Neviens kandidāts neieņems amatu padomē tikai tāpēc, ka ir sieviete. Taču neviena sieviete netiks arī noraidīta darbam sava dzimuma dēļ;

  • tiesību akts attiecas tikai uz biržā kotēto uzņēmumu uzraudzības padomēm vai direktoriem bez izpildpilnvarām, ņemot vērā to ekonomisko nozīmīgumu un lielo pamanāmību. Tiesību akts neattiecas uz maziem un vidējiem uzņēmumiem;

  • katrai ES dalībvalstij būs jānosaka atbilstīgas un atturošas sankcijas uzņēmumiem par direktīvas pārkāpšanu;

  • tiesību akts ir pagaidu pasākums. Tā darbība automātiski beigsies 2028. gadā;

  • tiesību aktā kā papildpasākums ietverta arī „elastīguma kvota” biržā kotēto uzņēmumu pienākums izvirzīt savus pašregulējuma mērķus attiecībā uz abu dzimumu pārstāvētību starp izpilddirektoriem, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam (bet valsts uzņēmumiem – līdz 2018. gadam). Uzņēmumiem ik gadu būs jāatskaitās par sasniegto.

Turpmākie pasākumi: Lai Komisijas priekšlikums kļūtu par tiesību aktu, tas jāpieņem Eiropas Parlamentā un ES dalībvalstīm Padomē. Eiropas Parlaments ir iecēlis Eiropas Parlamenta deputāti Rodi Kracu-Cagaropulu (Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja) un Eiropas Parlamenta deputāti Evelīnu Rēgneri (Juridisko jautājumu komiteja) par līdzreferentēm (atzinumu sagatavotājām) saistībā ar priekšlikumu. Padome priekšlikumu pirmo reizi apsprieda decembrī (MEMO/12/940), un paredzams, ka ES prezidentvalsts Īrija organizēs vēl vienu apspriedi nodarbinātības un sociālo lietu ministru sanāksmes (EPSCO padomes) ietvaros 2013. gada 20. jūnijā. Savukārt 15. janvārī tiesību akta projekts sekmīgi izturēja subsidiaritātes pārbaudi (ar rezultātu 43:11), kuras ietvaros valstu parlamenti (katram ir divas balsis, kopā tātad 54 balsis) sniedz atzinumu par to, vai ir lietderīgi risināt jautājumu ES līmenī vai labāk atstāt to dalībvalstu ziņā.

Papildu informācija

Eiropas Komisijas datubāze par sievietēm un vīriešiem lēmumu pieņemšanā:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Presei paredzētā dokumentācija – Sievietes uzņēmumu padomēs:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Eirobarometra apsekojums par dzimumu līdztiesību:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietnieces Redingas Twitter konts: @VivianeRedingEU

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Figure 1 – Gender balance on the boards of the largest companies around the EU, Oct-2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

Figure 2 - Change in the share of women board members, January-October 2012 (percentage points)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

Figure 3 - Share of women amongst board-level non-executives and top-level executives, Oct-2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making


Side Bar