Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Davosas, 2013 m. sausio 25 d.

Teisinis spaudimas suveikė – moterų skaičius Europos bendrovių valdybose jau pasiekė 15,8 proc.

Šiandien Komisija paskelbė vidutinio laikotarpio statistinius duomenis apie moteris biržinių bendrovių valdybose. Iš jų matyti, kad nuo 2012 m. sausio mėn. moterų skaičius valdybose padidėjo nuo 13,7 proc. iki 15,8 proc. Šį skaičių sudaro vidutiniškai 17 proc. nevykdomųjų valdybų narių (2012 m. sausio mėn. buvo 15 proc.) ir 10 proc. vykdomųjų valdybų narių (buvo 8,9 proc.). Padidėjęs moterų skaičius valdybose užfiksuotas visoje ES, išskyrus tris šalis (Bulgariją, Lenkiją ir Airiją).

Naujasis rodiklis, palyginti su 2011 m. spalio mėn., padidėjo 2,2 procentiniais punktais – tai didžiausias iki šiol užfiksuotas metinis šuolis. Šie pokyčiai pasijuto 2012 m. lapkričio 14 d. Europos Komisijai priėmus pasiūlymą (IP/12/1205 ir MEMO/12/860) nustatyti, kad moterys valdybose turi sudaryti 40 proc., jei tai nepažeidžia nuopelnų principo. Be to, tai rodo, kad aukšto lygio ES diskusijos dėl būtinybės teisiškai reguliuoti moterų skaičių valdybose buvo vaisingos.

Naujuosius duomenis Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding šiandien paskelbė kartu su Tarptautinio valiutos fondo vykdomąja direktore Christine Lagarde kalbėdama Pasaulio ekonomikos forumo Davose viešame posėdyje, skirtame moterų dalyvavimui priimant ekonominius sprendimus.

Nepabandęs nesužinosi – teisinis spaudimas veikia. Pagaliau bendrovės ima suprasti, kad norėdamos išlikti konkurencingos senstančioje visuomenėje, jos nebegali sau leisti ignoruoti gabių moterų – moterys sudaro 60 proc. universitetų absolventų, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Tokios šalys kaip Belgija, Prancūzija ir Italija, neseniai priėmusios atitinkamus teisės aktus ir jau galinčios pasigirti pažanga, yra puikus įrodymas, kad laikinos teisinio reglamentavimo priemonės gali iš esmės pakeisti padėtį. Mūsų pasiūlytas europinio lygmens teisės aktas užtikrins, kad būtų išnaudojami turimi gabumai ir kartu skatinama lyčių pusiausvyra visų vidaus rinkoje veikiančių bendrovių valdybose.

Teisiškai privalomas kvotas taikančios šalys vis dar tebėra permainų variklis. Didžiausias procentinis šuolis užfiksuotas Italijoje (4,9 procentiniai punktai, pasiektas 11 proc. rodiklis) – čia neseniai priimtas kvotų įstatymas, kuriuo biržinės bendrovės ir biržinės valstybinės įmonės reikalaujamos užtikrinti, kad iki 2015 m. vykdomosiose valdybose ir stebėtojų tarybose būtų įdarbinta 1/3 moterų. Prancūzija, kurioje kvotų įstatymas priimtas 2011 m., tapo pirmąja ES šalimi, turinčia daugiau kaip vieną moterį, einančią aukščiausias pareigas didžiausių šalies biržinių bendrovių valdybose. Dabar moterys sudaro 25 proc. Prancūzijos CAC 40 bendrovių valdybose – tai 2,8 procentinio punkto daugiau nei vos prieš 10 mėnesių (2012 m. sausio–spalio mėn). Prancūzijos nustatyta kvota – 40 proc. iki 2017 m. – taikoma didelių biržinių ir nebiržinių bendrovių (turinčių ne mažiau kaip 500 darbuotojų ir daugiau kaip 50 mln. EUR pajamų) vykdomiesiems ir nevykdomiesiems valdybų nariams. Tarpinis 2014 m. tikslas – 20 proc.

Kita vertus, Bulgarija yra vienintelė šalis, kurioje užfiksuotas gerokai (4 procentiniais punktais) sumažėjęs rodiklis. Lenkijoje ir Airijoje moterų skaičius valdybose nepasikeitė – kaip ir anksčiau, rodiklis siekia atitinkamai 12 proc. ir 9 proc.

Šiandien paskelbti skaičiai džiugina, tačiau nuveikti reikės dar daug. Ketvirtadalio ES didžiųjų bendrovių (25 proc.) valdybose vis dar nėra moterų, einančių aukščiausio lygio pareigas.

2012 m. kovo mėn. Europos Komisija paskelbė naujausią metinį pranešimą apie moterų dalyvavimą priimant ekonominius sprendimus. Kita visų metų ataskaita bus skelbiama 2013 m. balandžio mėn. Vidutinio laikotarpio duomenys surinkti 2012 m. spalio mėn. ir lyginami su 2012 m. sausio mėn. duomenimis. Išsamius duomenis galima rasti internete.

Faktai

2012 m. lapkričio 14 d. Komisija priėmė teisės aktą, kuriuo nustatomas tikslas, kad iki 2020 m. Europos biržinių bendrovių valdybose vykdomąsias ir nevykdomąsias pareigas eitų bent 40 proc. nepakankamai atstovaujamos lyties asmenų. Biržinėse valstybinėse įmonėse šis tikslas turi būti pasiektas iki 2018 m. (žr. IP/12/1205 ir MEMO/12/860).

Pagrindinės teisės akto projekto nuostatos:

 1. Jei Europos biržinės bendrovės stebėtojų taryboje yra mažiau kaip 40 proc. moterų, pagal naują teisės aktą ji privalės taikyti naują tarybos narių atrankos procedūrą, pagal kurią pirmumas suteikiamas kvalifikuotoms moterims.

 2. Teisės akte pabrėžiama kvalifikacijos svarba. Pareigos valdyboje moterims niekada nebus skiriamos vien dėl jų lyties. Tačiau, kita vertus, dėl lyties nebus galima ir atmesti moters kandidatūros.

 3. Teisės aktas taikytinas tik biržinių bendrovių stebėtojų taryboms ir nevykdomiesiems direktoriams, nes šios bendrovės turi didelę ekonominę reikšmę ir yra gerai matomos. Mažosioms ir vidutinėms įmonėms jis netaikytinas.

 4. Kiekviena ES valstybė narė turės nustatyti tinkamas ir atgrasomas sankcijas, taikytinas bendrovėms už direktyvos pažeidimą.

 5. Šis teisės aktas – laikina priemonė. Jo taikymas pasibaigs 2028 m.

 6. Kaip papildoma priemonė, direktyvoje numatyta vadinamoji lanksčioji kvota biržinės bendrovės įpareigojamos nustatyti individualius savireguliavimo tikslus vykdomųjų direktorių lyčių pusiausvyros srityje, kuriuos reikia pasiekti iki 2020 m. (valstybinių biržinių įmonių atveju – iki 2018 m.). Bendrovės turės kasmet teikti pažangos ataskaitas.

Tolesni veiksmai. Kad Komisijos pasiūlymas taptų teisės aktu, jį turi priimti Europos Parlamentas ir Taryba, kurią sudaro ES valstybių narių atstovai. Pranešėjais (nuomonės referentais) šio pasiūlymo svarstyme paskirti Europos Parlamento nariai Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (Moterų teisių komitetas) ir Evelyn Regner (Teisės reikalų komitetas). Pirmasis pasiūlymo svarstymas Taryboje buvo surengtas gruodžio mėn. (MEMO/12/940), kitą svarstymą Tarybai pirmininkaujanti Airija turėtų surengti per 2013 m. birželio 20 d. vyksiantį užimtumo ir socialinių reikalų ministrų (EPSCO tarybos) posėdį. Sausio 15 d. teigiamai įvertintas teisės akto pasiūlymo subsidiarumas (rezultatu 43:11) – atliekant šį vertinimą, nacionaliniai parlamentai (kiekvienas jų turi du balsus, iš viso 54 balsai) pateikia nuomonę dėl to, ar klausimą reikia spręsti ES lygmeniu, ar pakaktų palikti tai valstybių narių kompetencijai.

Daugiau informacijos

 1. Europos Komisijos duomenų apie moteris ir vyrus, dalyvaujančius priimant sprendimus, bazė: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

 2. Rinkinys spaudai „Moterys valdybose“:

  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

 3. „Eurobarometro“ apklausa apie lyčių lygybę:

  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

 4. Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė: http://ec.europa.eu/reding

 5. Komisijos pirmininko pavaduotoja socialiniame tinkle „Twitter“: @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. (+32-2) 299 13 82)

Natasha Bertaud, tel. (+32-2) 296 74 56

ANNEX

Figure 1 – Gender balance on the boards of the largest companies around the EU, Oct-2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

Figure 2 - Change in the share of women board members, January-October 2012 (percentage points)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

Figure 3 - Share of women amongst board-level non-executives and top-level executives, Oct-2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making


Side Bar