Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Davos 25. tammikuuta 2013

Eurooppalaisyritysten hallituksissa aiempaa enemmän naisia

Komissio on tänään julkaissut välikatsauksen naisten määrästä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallituksissa. Uudet luvut osoittavat naisten osuuden hallitusten jäsenistä kasvaneen 15,8 prosenttiin, kun se tammikuussa 2012 oli 13,7 prosenttia. Toimivaan johtoon kuulumattomista jäsenistä naisia on nyt noin 17 prosenttia (15 prosenttia tammikuussa 2012) ja toimivaan johtoon kuuluvista 10 prosenttia (8,9 prosenttia tammikuussa 2012). Naisten osuus hallituksissa on kasvanut kaikissa jäsenvaltioissa kolmea (Bulgaria, Puola ja Irlanti) lukuun ottamatta.

Uudet luvut merkitsevät 2,2 prosenttiyksikön kasvua verrattuna lokakuuhun 2011, ja vuositasolla muutos on ennätyksellinen. Kehityksestä voidaan kiittää Euroopan komission 14. marraskuuta 2012 hyväksymää ehdotusta (IP/12/1205 ja MEMO/12/860) siitä, että hallituspaikoille asetettaisiin ansioihin perustuva 40 prosentin sukupuolikiintiö. Se heijastaa myös EU:n korkean tason keskusteluja tarpeesta säännellä lainsäädännöllä naisten määrää yhtiöiden hallituksissa.

Oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding esitteli uudet luvut tänään Maailman talousfoorumissa Davosissa käyttäessään Kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtajan Christine Lagarden kanssa puheenvuoron julkisessa istunnossa, jossa käsiteltiin naisia talouselämän päätöksenteossa.

”Todisteet ovat nähtävissä: sääntelypaine toimii. Yhtiöt alkavat vihdoinkin ymmärtää, että kilpailukyvyn säilyttäminen ikääntyvässä yhteiskunnassa edellyttää naisten kykyjen hyödyntämistä, sillä 60 prosenttia yliopistotutkinnon suorittaneista on naisia”, Viviane Reding totesi. ”Eräät maat, kuten Belgia, Ranska ja Italia, ovat antaneet hiljattain lainsäädäntöä tästä aiheesta, ja tulokset alkavat näkyä. Niiden esimerkki osoittaa selkeästi, että määräaikaan sidotulla sääntelyllä saadaan muutos käyntiin. Esittämällämme Euroopan laajuisella lainsäädännöllä varmistetaan kaikkien käytettävissä olevien kykyjen hyödyntäminen sukupuolijakauman tasapainottamiseksi EU:n sisämarkkinoiden kaikkien yhtiöiden hallituksissa.”

Maat, joiden lainsäädännössä säädetään kiintiöistä, ylläpitävät muutosta jatkossakin. Prosenttiyksikköinä laskettuna muutos oli suurinta Italiassa (4,9 prosenttiyksikön kasvu 11 prosentin osuuteen). Italia hyväksyi hiljattain kiintiölain, jonka mukaan joka kolmannen julkisesti noteerattujen yritysten ja valtionyhtiöiden hallinto- ja valvontaelimiin nimitettävän jäsenen on vuoteen 2015 mennessä oltava nainen. Ranska, jossa kiintiölaki tuli voimaan vuonna 2011, on ensimmäinen EU-maa, jossa kaikkien maan suurimpien julkisesti noteerattujen yhtiöiden korkeimmissa hallitustehtävissä on vähintään kaksi naista. Ranskan CAC 40 -yhtiöiden hallitusten jäsenistä 25 prosenttia on tällä hetkellä naisia – kasvua on tapahtunut 2,8 prosenttiyksikköä vain kymmenen kuukauden (tammi–lokakuu 2012) aikana. Ranskan tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2017 mennessä 40 prosentin kiintiö, jota sovelletaan toimivaan johtoon kuuluviin ja siihen kuulumattomiin hallituksen jäseniin julkisesti noteeratuissa ja noteeraamattomissa suuryrityksissä (joilla on vähintään 500 työntekijää ja yli 50 miljoonan euron tulot). Vuodelle 2014 asetettu välitavoite on 20 prosentin osuus.

Bulgaria on ainoa jäsenvaltio, jossa naisten määrä yritysten hallituksissa on vähentynyt huomattavasti (4 prosenttiyksikköä). Puolassa ja Irlannissa tilanne on pysynyt ennallaan: Puolassa naisten osuus hallitusten jäsenistä on 12 prosenttia, Irlannissa 9.

Kehitys on myönteistä, mutta tehtävää on vielä paljon. Neljäsosassa EU:n suurimmista yhtiöistä ei edelleenkään ole yhtään naista korkeimmissa hallitustehtävissä.

Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa 2012 uusimman naisia talouselämän päätöksenteossa koskevan vuosikertomuksen (EN). Seuraava kattava kertomus julkaistaan huhtikuussa 2013. Tänään julkaistun väliraportin tiedot kerättiin lokakuussa 2012, ja niitä verrataan tammikuussa 2012 kerättyihin tietoihin. Tiedot on koottu kokonaisuudessaan sähköiseen tietokantaan (EN).

Tausta

Euroopan komissio antoi 14. marraskuuta 2012 säädösehdotuksen, jossa asetetaan tavoitteeksi, että aliedustettu sukupuoli saisi vuoteen 2020 mennessä 40 prosenttia yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien jäsenten hallituspaikoista eurooppalaisissa julkisesti noteeratuissa yhtiöissä. Julkisten yritysten on saavutettava kyseinen tavoite jo vuoteen 2018 mennessä. (Ks. IP/12/1205 ja MEMO/12/860.)

Säädösehdotuksen pääsisältö:

  • Jos eurooppalaisen julkisesti noteeratun yhtiön valvontaelimen jäsenistöstä 40 prosenttia ei ole naisia, uusi säädös velvoittaa yhtiön järjestämään uuden valintamenettelyn, jossa hallituksen jäseniä valittaessa annetaan etusija päteville naispuolisille ehdokkaille.

  • Säädöksessä painotetaan voimakkaasti pätevyyttä. Kukaan ei saa hallituspaikkaa vain siksi, että on nainen, mutta hallituspaikkaa ei myöskään voida evätä sukupuolen perusteella.

  • Säädös koskee ainoastaan julkisesti noteerattujen yhtiöiden valvontaelimiä tai toimivaan johtoon kuulumattomia hallituksen jäseniä kyseisten yhtiöiden taloudellisen merkityksen ja näkyvyyden vuoksi. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät kuulu säädöksen piiriin.

  • Yksittäisten jäsenvaltioiden on säädettävä yrityksille asianmukaiset ja varoittavat seuraamukset direktiivin rikkomisesta.

  • Säädös on määräaikainen, ja se raukeaa automaattisesti vuonna 2028.

  • Ehdotukseen sisältyy täydentävänä toimenpiteenä "joustava kiintiö" eli julkisesti noteerattujen yhtiöiden on asetettava itselleen yksilöllinen itsesääntelytavoite, joka koskee kummankin sukupuolen edustusta toimivaan johtoon kuuluvien hallituksen jäsenten joukossa ja joka on saavutettava vuoteen 2020 mennessä. Julkisten yritysten aikaraja on vuosi 2018. Yritysten on raportoitava vuosittain edistymisestään.

Seuraavat vaiheet: Jotta komission ehdotuksesta tulisi oikeudellisesti sitova, Euroopan parlamentin ja neuvostossa kokoontuvien EU:n jäsenvaltioiden on hyväksyttävä se. Euroopan parlamentti on nimennyt jäsentensä joukosta ehdotuksen valmistelijoiksi ja esittelijöiksi Rodi Kratsa-Tsagaropouloun (naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta) ja Evelyn Regnerin (oikeudellisten asioiden valiokunta). Neuvosto keskusteli ehdotuksesta ensimmäisen kerran joulukuussa (ks. MEMO/12/940), ja unionin puheenjohtajana toimivan Irlannin odotetaan järjestävän toisen keskustelun työ- ja sosiaaliministerien kokouksessa (EPSCO-neuvosto) 20. kesäkuuta 2013. Säädösehdotus läpäisi 15. tammikuuta 2013 (äänin 43 puolesta ja 11 vastaan) toissijaisuusperiaatteen noudattamista koskevan tarkastuksen, jossa kansalliset parlamentit (joista kullakin on kaksi ääntä, joten ääniä annetaan yhteensä 54) antavat lausunnon siitä, onko kyseessä olevaa asiaa asianmukaista käsitellä EU:n tasolla, vai olisiko se paras jättää jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Lisätietoja:

Naisia ja miehiä päätöksenteossa koskeva Euroopan komission tietokanta:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm.

Lehdistömateriaalia naisten määrästä yhtiöiden hallituksissa:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm.

Eurobarometri-tutkimus sukupuolten tasa-arvosta:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf.

Komission varapuheenjohtajan, oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin kotisivu: http://ec.europa.eu/reding.

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU.

Yhteyshenkilöt :

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56

LIITE

Kuvio 1 – Sukupuolijakauman tasapaino suurimpien yritysten hallituksissa eri puolilla EU:ta (lokakuu 2012)

Lähde: Naisia ja miehiä päätöksenteossa koskeva Euroopan komission tietokanta

Kuvio 2 – Muutos naisten hallituspaikkaosuudessa tammi–lokakuussa 2012 (prosenttiyksikköinä)

Lähde: Naisia ja miehiä päätöksenteossa koskeva Euroopan komission tietokanta

Kuvio 3 – Naisten osuus toimivaan johtoon kuuluvista ja toimivaan johtoon kuulumattomista hallituksen jäsenistä (lokakuu 2012)

Lähde: Naisia ja miehiä päätöksenteossa koskeva Euroopan komission tietokanta


Side Bar