Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Davos, den 25. januar 2013

Lovgivning sætter skub i tingene: andelen af kvinder i selskabsbestyrelser er oppe på 15,8 % i Europa

Kommissionen har i dag offentliggjort midtvejstal om andelen af kvinder i børsnoterede selskabers bestyrelser. De seneste tal viser, at andelen af kvinder er steget fra 13,7 % i januar 2012 til 15,8 %. Tallene dækker over et gennemsnit på 17 % af de menige bestyrelsesposter (en stigning fra 15 % i januar 2012) og 10 % af de ledende bestyrelsesposter (en stigning fra 8,9 %). Med undtagelse af tre EU-lande (Bulgarien, Polen og Irland) er der konstateret en stigning i andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i alle EU-medlemsstater.

Det seneste tal er en stigning på 2,2 procentpoint sammenlignet med oktober 2011, og det er den hidtil højeste årlige stigning. Denne fremgang er konstateret efter Kommissionens forslag af 14. november 2012 (IP/12/1205 og MEMO/12/860) om at indføre et mål om, at kvinder skal tegne sig for 40 % af bestyrelsesposterne baseret på fortjeneste. Stigningen afspejler også virkningen af de drøftelser, der har været på højt niveau i EU om, hvorvidt der er behov for lovgivning for at regulere antallet af kvinder i bestyrelser.

Viviane Reding, næstformand i Kommissionen, fremlagde tallene i dag på Det Verdensøkonomiske Forum i Davos, hvor hun talte på et møde om kvinder i den økonomiske beslutningstagning sammen med Christine Lagarde, der er administrerende direktør for Den Internationale Valutafond.

"Det har båret frugt at gribe ind med lovgivning. Selskaberne har endelig fået øjnene op for, at de ikke har råd til at se bort fra dygtige kvinder, hvis de vil forblive konkurrencedygtige i et aldrende samfund: 60 % af de universitetsuddannede er kvinder", siger næstformand og kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. "Det eksempel, som sættes af lande som Belgien, Frankrig og Italien, som nu begynder at se resultater af deres seneste lovgivning, viser tydeligt, at tidsbegrænset lovgivningsmæssig indgriben kan gøre hele forskellen." Det forslag til EU-lovgivning, vi har lagt frem, vil sikre, at der gøres brug af hele talentmassen, og at ligestillingen dermed vil blive fremmet i samme grad i alle selskabsbestyrelser i det indre marked.

De lande, der har indført kvoter, baner vejen. Den største stigning i procentpoint ses i Italien (en stigning på 4,9 procentpoint til 11 %), hvor man har indført en lovpligtig kvote, som betyder, at 1/3 af de ledende og menige bestyrelsesposter skal besættes af kvinder inden 2015. Frankrig, som indførte lovpligtige kvoter i 2011, er det første EU-land, hvor der er mere end én kvinde i bestyrelsen i de største børsnoterede selskaber. Kvinder tegner sig nu for 25 % af bestyrelsesposterne i selskaber, der er noteret på det førende franske aktieindeks CAC 40 – en stigning på 2,8 procentpoint på blot 10 måneder (januar-oktober 2012). Frankrig har indført en kvote på 40 %, som skal nås inden 2017, og som gælder både ledende og menige bestyrelsesposter i alle store selskaber (dvs. selskaber med mindst 500 ansatte og en indtægt på 50 mio. EUR) med et mellemliggende mål på 20 %, som skal være opfyldt inden 2014.

Bulgarien er det eneste land, hvor der er konstateret et væsentligt fald på 4 procentprocent, mens andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i Polen og Irland på henholdsvis 12 % og 9 % er stagneret.

Dagens tal er lovende, men der er stadig lang vej igen. En fjerdedel (25 %) af EU's største selskaber har stadig ingen kvindelige bestyrelsesmedlemmer.

Europa-Kommissionen offentliggjorde i marts 2012 sin seneste årsrapport om kvinder i den økonomiske beslutningstagning (annual report on women in economic decision making). Den næste fulde rapport vil blive offentliggjort i april 2013. De midtvejstal, der lægges frem i dag, blev indhentet i oktober 2012 og sammenlignes med oplysninger fra januar 2012. De samlede oplysninger findes online.

Baggrund

Den 14. november 2012 vedtog Kommissionen et lovgivningsforslag, som indfører et mål om, at det underrepræsenterede køn skal tegne sig for mindst 40 % af menige bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber inden 2020, eller 2018 for børsnoterede offentlige selskaber (se IP/12/1205 og MEMO/12/860).

Forslagets centrale dele:

 1. Hvis et børsnoteret selskab i Europa ikke har en bestyrelse, hvor 40 % af de menige medlemmer udgøres af kvinder, skal det ifølge forslaget indføre en ny procedure for udnævnelsen af bestyrelsesmedlemmer, som giver kvalificerede kvindelige kandidater førsteprioritet.

 2. I forslaget understreges kravet om kvalifikationer. Ingen kvinde får en bestyrelsespost, bare fordi hun er kvinde. Omvendt vil hun heller ikke blive vraget, alene fordi hun er kvinde.

 3. Forslaget gælder kun menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber, fordi de har stor økonomisk betydning og er meget synlige. Der stilles ingen krav til små og mellemstore virksomheder.

 4. De enkelte EU-medlemsstater skal indføre hensigtsmæssige sanktioner, der har en afskrækkende virkning, over for de selskaber, der ikke overholder direktivet.

 5. Forslaget er midlertidigt, idet det automatisk udløber i 2028.

 6. Forslaget indeholder også en supplerende foranstaltning i form af en fleksibel kvote: en forpligtelse for børsnoterede selskaber til at fastsætte individuelle selvregulerede mål for begge køns repræsentation i ledende bestyrelsesposter, som skal nås inden 2020 (eller 2018 for offentlige virksomheders vedkommende). Selskaberne skal hvert år oplyse, hvilke fremskridt der er gjort.

Næste skridt: Kommissionens forslag skal nu vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet for at blive til lovgivning. Europa-Parlamentet har som forslagets rådgivende ordfører udpeget medlemmerne af Europa-Parlamentet Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (Udvalget om Kvinders Rettigheder) og Evelyn Regner (Retsudvalget). Der var indledende drøftelser af forslaget i Rådet i december (MEMO/12/940), og det irske EU-formandskab forventes at sætte punktet på dagsordenen på mødet blandt ministrene for beskæftigelse og sociale anliggender (EPSCO-Rådet) den 20. juni 2013. Den 15. januar bestod forslaget kontrollen af, at nærhedsprincippet overholdes (med resultatet 43:11) – hvor nationale parlamenter (som hver har to stemmer, hvilket giver i alt 54 stemmer) udtaler sig om, hvorvidt et spørgsmål bør behandles på EU-plan eller snarere bør overlades til medlemsstaterne.

Yderligere oplysninger

 1. Europa-Kommissionens database om kvinder og mænd i beslutningstagningen: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

 2. Pressepakke – Kvinder i bestyrelser: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

 3. Eurobarometerundersøgelse om ligestilling mellem mænd og kvinder: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

 4. Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender: http://ec.europa.eu/reding

 5. Følg næstformanden på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontakpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Figure 1 – Gender balance on the boards of the largest companies around the EU, Oct-2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

Figure 2 - Change in the share of women board members, January-October 2012 (percentage points)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

Figure 3 - Share of women amongst board-level non-executives and top-level executives, Oct-2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making


Side Bar