Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Davos 25. ledna 2013

Díky legislativnímu tlaku se věci dávají do pohybu: podíl žen ve vedení podniků je v Evropě až 15,8 %

Komise dnes zveřejnila průběžné údaje o zastoupení žen v řídících orgánech společností kotovaných na burzách. Údaje ukazují, že došlo ke zvýšení počtu žen v řídících orgánech až na 15,8 %, oproti 13,7 % v lednu 2012. V průměru se jedná o 17 % pozic nevýkonných členů rady (zvýšení z 15 % v lednu 2012) a 10 % výkonných členů (oproti 8,9 %). Zvýšení podílu žen v řídících orgánech bylo zaznamenáno ve všech zemích EU kromě tří (Bulharsko, Polsko a Irsko).

Ve srovnání s říjnem 2011 nový údaj představuje zvýšení o 2,2 procentního bodu a jde o dosud největší meziroční změnu. K tomuto skoku došlo poté, co Evropská komise 14. listopadu přijala návrh týkající se zastoupení žen ve správních radách (IP/12/1205MEMO/12/860), konkrétně zavést 40% cíl pro zastoupení žen ve vedení podniků na základě profesních předpokladů. Svůj dopad měly také diskuse na vysoké úrovni v rámci EU o potřebě zavést právní předpisy, které by upravily počet žen v řídících orgánech.

Místopředsedkyně Komise Viviane Redingová dnes prezentovala nové údaje na Světovém hospodářském fóru v Davosu na veřejném zasedání na téma žen v ekonomickém rozhodování, kde vystoupila spolu s výkonnou ředitelkou Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardovou.

„Přesvědčili jsme se, že legislativní tlak funguje. Podniky konečně začínají chápat, že chtějí-li si při stárnoucí populaci zachovat konkurenceschopnost, nemohou přehlížet potenciál, který ženy představují: 60 % absolventů vysokých škol tvoří ženy,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. Na příkladu zemí jako je Belgie, Francie a Itálie, které nedávno přijaly právní předpisy v tomto duchu a zaznamenávají první pozitivní výsledky, je vidět, že časově omezený regulatorní zásah může hrát zásadní roli. Návrh na celoevropskou právní úpravu, kterou Komise předložila, zajistí, že se dostupného potenciálu bude využívat rovnoměrněji a že se zlepší rovnováha v zastoupení žen a mužů ve vedení podniků na vnitřním trhu EU.“

Země, které kvóty stanovily právním předpisem, jsou nadále tahounem změn. Největší procentní zvýšení bylo zaznamenáno v Itálii (o 4,9 procentního bodu na 11 %), která nedávno přijala zákon o kvótách, který od společností kotovaných na burze a od státních podniků vyžaduje, aby do roku 2015 v jejich představenstvech a dozorčích radách byla třetina žen. Francie kvóty stanovila zákonem v roce 2011 a stala se první zemí EU, která má v nejvyšších orgánech všech největších společností kotovaných na burze více než jednu ženu. Ženy jsou nyní v řídících orgánech podniků zařazených do francouzského burzovního indexu CAC 40 zastoupeny 25 % – jedná se o nárůst o 2,8 procentního bodu během pouhých deseti měsíců (leden – říjen 2012). Francie stanovila kvótu 40 % do roku 2017, která se vztahuje na výkonné a nevýkonné členy řídících orgánů velkých kotovaných i nekotovaných společností (zaměstnávajících nejméně 500 zaměstnanců a s obratem více než 50 milionů EUR), přičemž průběžný cíl je 20 % do roku 2014.

Bulharsko je naproti tomu jedinou zemí, kde došlo k výraznému poklesu (o 4 procentní body), zatímco v Polsku a Irsku nedošlo, pokud jde o zastoupení žen ve správních radách, k žádným změnám, jejich podíl stagnuje na 12 %, resp. 9 %.

Dnešní údaje jsou slibné, ale stále zbývá obrovský kus práce. Čtvrtina největších společností v EU (25 %) dosud ve svém nejvyšším orgánu nemá zastoupenu ani jednu ženu.

Svou poslední výroční zprávu o ženách v ekonomickém rozhodování Evropská komise zveřejnila v březnu 2012. Další úplná zpráva bude vydána v dubnu 2013. Dnešní údaje za polovinu období byly shromážděny v říjnu 2012 a porovnávají se datovým souborem z ledna 2012. Úplné údaje jsou přístupné na internetu.

Souvislosti

Dne 14. listopadu 2012 Komise přijala právní předpis, jehož cílem je dosáhnout do roku 2020 minimálně 40% zastoupení doposud méně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy řídících orgánů evropských společností kotovaných na burze, u kotovaných státních podniků je termín stanoven na rok 2018 (viz IP/12/1205 a MEMO/12/860).

Hlavní prvky navrženého právního předpisu:

  • Nemá-li v Evropě společnost kotovaná na burze 40% podíl žen ve své dozorčí radě, nový právní předpis po ní bude vyžadovat, aby na místa v dozorčí radě zavedla nový způsob výběrového řízení, který bude dávat přednost kvalifikovaným uchazečkám.

  • Předpis klade jednoznačný důraz na kvalifikaci. Nikdo nezíská místo v radě jen na základě pohlaví. Avšak žádné uchazečce nebude místo odmítnuto jen kvůli tomu, že je žena.

  • Právní předpis se vztahuje pouze na dozorčí rady a místa nevýkonných členů řídících orgánů společností kotovaných na burzách, a to kvůli jejich hospodářskému významu a tomu, že jsou sledovány veřejností. Na malé a střední podniky se předpis nevztahuje.

  • Členské státy EU budou muset stanovit přiměřené a odrazující sankce pro společnosti, které nebudou postupovat v souladu se směrnicí.

  • Směrnice je dočasným opatřením. V roce 2028 automaticky pozbude platnosti.

  • Obsahuje i doplňkové opatření, tzv. „flexi kvótu“: rozumí se tím povinnost společností kotovaných na burze stanovit si individuální samoregulační cíle, pokud jde o zastoupení obou pohlaví mezi členy představenstva / výkonnými členy správní rady, kterých má být dosaženo do roku 2020 (nebo do roku 2018 v případě státních podniků). Společnosti budou muset každoročně podávat zprávy o dosaženém pokroku.

Další postup: K tomu, aby se návrh Komise stal součástí práva EU, jej nyní musí přijmout Evropský parlament a členské státy EU na zasedání Rady. Jako zpravodaje (navrhovatele) pro tento návrh Evropský parlament jmenoval své členky Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (Výbor pro práva žen) a Evelyn Regnerovou (Výbor pro právní záležitosti). Rada návrh projednávala poprvé v prosinci (MEMO/12/940) a očekává se, že Irské předsednictví EU další diskusi zařadí na program zasedání ministrů práce a sociálních věcí (Rada EPSCO) dne 20. června 2013. Mezitím návrh 15. ledna zdárně prošel analýzou subsidiarity (s výsledkem 43:11), při níž vnitrostátní parlamenty (každý má dva hlasy, tj. celkem 54 hlasů) vydávají své stanovisko k otázce, zda je namístě, aby se určitý problém řešil na úrovni EU, nebo je vhodnější ponechat jej členským státům.

Více informací

Databáze Evropské komise o účasti žen a mužů v rozhodovacím procesu:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Informace pro tisk – Ženy v řídích a dozorčích orgánech společností:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Průzkum Eurobarometru o rovnosti žen a mužů:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové: http://ec.europa.eu/reding

Sledujte místopředsedkyni Redingovou na Twitteru: @VivianeRedingEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

ANNEX

Figure 1 – Gender balance on the boards of the largest companies around the EU, Oct-2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

Figure 2 - Change in the share of women board members, January-October 2012 (percentage points)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

Figure 3 - Share of women amongst board-level non-executives and top-level executives, Oct-2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making


Side Bar