Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Давос, 25 януари 2013 г.

Регулаторният натиск има ефект: делът на жените в управителните съвети на дружествата в Европа достигна 15,8 %

Днес Комисията публикува средносрочните цифри относно дела на жените в управителните съвети на дружества, допуснати до борсова търговия. Новите цифри показват нарастване на броя на жените в управителните съвети на 15,8 % спрямо 13,7 % през януари 2012 г. По-конкретно това представлява средно 17 % от членовете на управителните съвети без изпълнителни правомощия (15 % през януари 2012 г.) и 10 % от членовете с изпълнителни правомощия. Увеличение на дела на жените в управителните съвети беше отчетено във всички държави на ЕС с изключение на три (България, Полша и Ирландия).

Новите цифри представляват увеличение с 2,2 процентни пункта в сравнение с октомври 2011 г. и са най-значителното регистрирано досега увеличение за една година спрямо предишната. Това нарастване е вследствие на предложението на Европейската комисия относно жените в управителните съвети, прието на 14 ноември 2012 . (IP/12/1205 и MEMO/12/860), с което се въвежда цел от 40 % за броя на избраните спрямо заслугите жени в управителните съвети. Увеличението е отражение също така на резултатите от дискусиите на високо равнище в ЕС относно необходимостта от законодателство, с което да се урежда броят на жените в управителните съвети.

Днес на Световния икономически форум в Давос заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг представи новите цифри по време на изказването си на публична сесия на тема Жените при вземането на икономически решения, заедно с Кристин Лагард, изпълнителен директор на Международния валутен фонд.

Цифрите говорят сами: регулаторният натиск има ефект. Най-накрая дружествата започват да разбират, че ако искат да запазят конкурентоспособността си в едно застаряващо общество, не могат да продължават да пренебрегват способностите на талантливите жени: 60 % от новодипломираните висшисти са жени, заяви заместник-председателят на Комисията и комисар по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг. Примерът на страни като Белгия, Франция и Италия, които наскоро приеха законодателство, с което започват да постигат резултати, ясно показва, че една ограничена във времето регулаторна намеса може да се окаже решаваща. С предложението ни за всеобщо европейско законодателство ще гарантираме, че наличните таланти се използват за постигане на балансирано участие на мъжете и жените в управителните съвети на всички дружества на вътрешния пазар.

Държавите, в които се прилага законодателство с квоти, са движещата сила за промяна. Най-високото увеличение, изразено в процентни пункта, беше регистрирано в Италия (4,9 процентни пункта, с които общият процент става 11 %), където неотдавна беше приет закон с квоти, с който се изисква до 2015 г. в дружествата, допуснати до борсова търговия, и в държавните дружества 1/3 от членовете на управителните и надзорните съвети да бъдат жени. Франция, в която през 2011 г. беше въведен закон с квоти, беше първата държава в ЕС, където в управителните съвети на всички най-големи дружества, допуснати до борсова търговия, има повече от една жена. Понастоящем жените представляват 25 % от членовете на управителните съвети на дружествата, включени в индекса CAC 40 във Франция, което представлява увеличение с 2,8 процентни пункта в рамките само на 10 месеца (януари—октомври 2012 г.). Квотата във Франция е 40 % до 2017 г., като тя се прилага за членове на управителни съвети с и без изпълнителни правомощия в големи дружества, които са допуснати или не са допуснати до борсова търговия (чийто персонал е най-малко 500 служители и чиито приходи са над 50 млн. евро), а междинната цел до 2014 г. е 20 %.

Същевременно България е единствената държава, в която се наблюдава значително намаление (с 4 процентни пункта), докато в Полша и Ирландия няма промяна в броя на жените в управителните съвети, които се запазват съответно на 12 % и 9 %.

Днешните цифри са обещаващи, но все още трябва да се положат много усилия. В управителните съвети на една четвърт от най-големите дружества (25 %) все още няма жени.

През март 2012 г. Европейската комисия публикува последния си годишен доклад за участието на жените в процеса на вземане на икономически решения. Следващият пълен доклад ще бъде публикуван през април 2013 г. Днешните средносрочни цифри бяха събрани през октомври 2012 г. и бяха сравнени с данните от януари 2012 г. Всички данни могат да бъдат намерени онлайн.

Контекст

На 14 ноември 2012 г. Комисията прие законодателен акт, в който беше определена минимална цел от 40 % участие на по-слабо представения пол в управителни съвети без изпълнителни правомощия в дружества, допуснати до борсова търговия, в Европа до 2020 г., и 2018 г. за публични предприятия, допуснати до борсова търговия (вж. IP/12/1205 и MEMO/12/860).

Основни елементи на законодателното предложение:

  • ако дружество в Европа, което е допуснато до борсова търговия, има в своя управителен съвет по-малко от 40 % жени, новото законодателство ще изисква от него да започне нова процедура за подбор на членове на управителния съвет, в която се дава предимство на квалифицирани жени кандидатки.

  • В закона акцентът е поставен твърдо върху квалификацията. Никой не може да стане член на управителен съвет само защото е жена. Както и на никоя жена няма да бъде отказана длъжност на основание на нейния пол.

  • Законът се прилага единствено за управителни съвети или директори без изпълнителни правомощия на дружества, допуснати до борсова търговия, поради икономическата им значимост и голямата им известност. Малките и средните предприятия са изключени.

  • Отделните държави — членки на ЕС, ще трябва да предвидят целесъобразни и възпиращи санкции за дружествата, които нарушават директивата.

  • Законодателният акт е временна мярка. Срокът му изтича автоматично през 2008 г.

  • Като допълнителна мярка в акта са включени също „гъвкави квоти“: за дружествата, допуснати до борсова търговия, се предвижда задължение да си определят сами цели за саморегулиране относно представянето на двата пола сред директорите с изпълнителни правомощия, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. (или 2018 г. за публичните предприятия). Дружествата ще са длъжни да докладват ежегодно за постигнатия напредък.

Следващи стъпки: За да се превърне в законодателен акт, понастоящем предложението на Комисията трябва да бъде прието от Европейския парламент и от държавите членки в Съвета. Европейският парламент определи членовете на ЕП Роди Краца-Цагаропулу (Комисия по правата на жените и равенството между половете) и Евелин Регнер (Комисия по правни въпроси) за съдокладчици (докладчици по становища) по предложението. През декември в Съвета беше проведено първото обсъждане на предложението (MEMO/12/940) и се очаква ирландското председателство на ЕС да планира ново обсъждане на срещата на министрите по заетостта и социалните въпроси (EPSCO) на 20 юни 2013 г. Междувременно на 15 януари предложението успешно премина през проверката на принципа на субсидиарност (с резултат от 43 гласа „ЗА“ и 11 „ПРОТИВ“), при която националните парламенти (всеки от които разполага с два гласа, така общият брой на гласовете е 54) изготвят становища относно това дали е уместно въпросът да се разгледа на ЕС равнище или е най-добре да бъде разгледан от държавите членки.

За повече информация

База данни на Европейската комисия за жените и мъжете, заемащи ръководни длъжности:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Материали за пресата — Жени в управителните съвети:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Проучване на Евробарометър за равенството между половете :

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието: http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

За контакти:

Mина Андреевa (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Figure 1 – Gender balance on the boards of the largest companies around the EU, Oct-2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

Figure 2 - Change in the share of women board members, January-October 2012 (percentage points)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

Figure 3 - Share of women amongst board-level non-executives and top-level executives, Oct-2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making


Side Bar