Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

Páras, 10 Meitheamh 2013

Comhpháirtíocht nua curtha ar bun a rachaidh i gcomhrac le galair atá bainteach leis an mbochtaineacht

Thug an tAontas Eorpach agus Fondúireacht Bill & Melinda Gates gealltanas inniu go n‑oibreoidís i gcomhar le chéile chun dul i gcomhrac le VEID/SEIF, leis an maláire, agus le galair eile atá bainteach leis an mbochtaineacht. Ar an iomlán tá os cionn billiún duine ar fud an domhain buailte ag na galair sin. Leis an gcomhaontú a rinne Bill Gates, comhchathaoirleach na fondúireachta, agus Máire Geogheagan-Quinn, an Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht, a shíniú i bPáras inniu, cuirfear comhpháirtíocht nua straitéiseach ar bun chun taighde a dhéanamh sa réimse seo. Idir 2007 agus 2011, dheonaigh an fhondúireacht agus an Coimisiún Eorpach tuairim is €2.4 billiún (US$ 3.1 billiún) ar mhaithe le hobair taighde agus forbartha a dhéanamh i leith galair thógálacha atá bainteach leis an mbochtaineacht. Leis an airgead sin tacaíodh le forbairt nó feabhsú breis is 20 táirge sláinte.

Infheisteoidh an chomhpháirtíocht i dtaighde agus forbairt i leith táirgí sábhála beatha féachaint feabhas a chur ar shláinte agus ar bheatha mhuintir na dtíortha atá i mbéal forbartha. Chomh maith le dlús a chur faoi fhorbairt na ndrugaí, na vaicsíní agus na diagnóisice a theastaíonn go géar, féachfaidh an dá dhream le dóigheanna a aimsiú lena chinntiú go mbeifear in ann na táirgí sin a sholáthar ar chostas réasúnta, ar shlí inbhuanaithe agus gan mhoill, do na daoine is mó atá ina ngátar.

"An aidhm atá againn sa chomhpháirtíocht seo oibriú le chéile chun ar a laghad táirge sláinte amháin atá nua agus feabhsaithe a cheapadh gach bliain" arsa an Coimisinéir Geoghegan‑Quinn. Céim mhór chun cinn a bheidh sa mhéid sin ag na milliúin duine a bhfuil galar orthu de dheasca na bochtaineachta."

"Má chuirimid chuige leis na hacmhainní agus an toil pholaitiúil a theastaíonn, féadfaimid, le chéile, feabhas a chur ar bheatha na milliún duine as seo go ceann roinnt blianta," arsa Bill Gates. "Tá an fhondúireacht meáite ar thacú le hobair atá ceaptha táirgí sábhála beatha a fhorbairt féachaint dul i ngleic le roinnt de na fadhbanna sláinte domhanda is achrannaí dá bhfuil ann. Tá sé ríthábhachtach dul i gcomhpháirtíocht leis an gCoimisiún agus le lucht maoiniúcháin eile chun go mbeidh rath ar an misean atá againn go léir."

Tá sé beartaithe ag an bhfondúireacht agus ag an AE duais chomhpháirteach nuálaíochta a sheoladh ag Comhdháil Nuálaíochta 2014, chun aitheantas agus luaíocht a thabhairt do nuálaíocht a fheabhsaíonn an chaoi a láimhseáiltear ceisteanna sláinte domhanda.

Ina theannta sin, cómhaoineoidh an Coimisiún agus an fhondúireacht forbairt chliniciúil uirlisí nua chun cosc a chur le VEID, eitinn, maláire, agus galair thógálacha eile nach dtugar mórán airde orthu, e.g. galair bhuinní, othras Buruli, tracóma, fioláiriáis limfeach, agus an suanghalar, agus chun cóir leighis a chur ar dhaoine ina n-aghaidh. Déanfar an chuid is mó den obair sin tríd an gComhpháirtíocht maidir le Trialacha Cliniciúla idir Tíortha Eorpacha agus Tíortha i mBéal Forbartha (EDCTP), tionscnamh suaitheanta de chuid an Aontais Eorpaigh a bhfuil sé cinn déag de thíortha Eorpacha agus tríocha tír san Afraic fho‑Shahárach comhpháirteach ann.

Cúlra

Ní fada go dtabharfar EDCTP ar aghaidh go dtí an dara céim, céim a ndéanfar níos mó trialacha cliniciúla agus a bpléifear le níos mó réimsí galar lena linn. Tá EDCPT ag beartú bheith ina mhorthaca ag forbairt táirgí agus ag méadú acmhainne i dtíortha ina bhfuil galair eindémeacha. Tá molta ag an gCoimisiún Eorpach suas le €1 billiún a chur ar fáil as buiséad an AE chun maoiniú ó thíortha comhpháirteacha na hEorpa a mheaitseáil. D'fhéadfadh ról fíorthábhachtach a bheith ag an gcomhpháirtíocht seo ó thaobh maoiniú a chur ar fáil lena spreagfaí trialacha cliniciúla sna céimeanna déanacha atá ceaptha sábháilteacht agus éifeachtúlacht drugaí agus vaicsíní ceannródaíocha a chruthú. Is iondúil go bhféadann triail sa chéimeanna déanacha ar tháirge nua oiread le 15 bliana a thógáil, agus idir €500–800 milliún de chostas ar gach druga nó vaicsín nua atáthar a thástáil.

Tá cógais atá sábháilte, éifeachtach agus saor go leor fós gann i gcás go leor galar atá bainteach leis an mbochtaineacht, agus cuireann costais shocheacnamaíocha na ngalar sin srian ar an bhforbairt agus ar an bhforás, san Afraic fho-Shahárach go háirithe.

I láthair na huaire tá an fhondúireacht agus an Coimisiún ag féachaint le deiseanna infheistíochta i dtáirgí agus i modhanna oibre eolaíochta nua a bhfuil gealladh fúthu a aimsiú, agus san am céanna, straitéisí éifeachtúla infheistíochta agus meicníochtaí solúbtha maoiniúcháin a tharraingt chucu. Díreofar go háirithe ar an eitinn, arae tá gá le drugaí, vaicsíní, agus modhanna oibre eolaíochta nua le dul i ngleic leis an ngalar seo atá éirithe ina eipidéim agus le cur in aghaidh teacht chun cinn cineálacha eitinne atá frithsheasmhach in aghaidh drugaí.

Imríonn galair atá bainteach leis an mbochtaineacht an-drochthionchar ar an tsláinte, ar an tsochaí, agus ar an bhfás eacnamaíoch in go leor tíortha; sna pobail is boichte agus is imeallaithe ar domhain go háirithe. Tá os cionn billiún duine, ar leanaí 400 milliún díobh, ar a bhfuil ceann amháin nó níos mó de na trí phríomhghalar atá bainteach leis an mbochtaineacht (mar atá VEID/SEIF, maláire, agus eitinn) nó ar a bhfuil ceann de na galair thógálacha nach dtugtar mórán airde orthu, e.g. othras Buruli, tracóma, fioláiriáis limfeach, agus an suanghalar. Meastar go maraíonn VEID/SEIF amháin 2 mhilliún duine gach bliain, agus go maraíonn an mhaláire agus an eitinn in éineacht tuairim is 2.2 milliún duine.

Tá an comhrac i gcoinne na bpríomhghalar atá bainteach leis an mbochtaineacht ag iompú de réir a chéile ina fhadhb shláinte dhomhanda. I ngeall ar mhéadú na soghluaisteachta, de thoradh na turasóireachta agus na himirce i measc nithe eile, d'fhéadfadh aon tír ar domhan a bheith i mbaol galar tógálach, den chéad uair nó an athuair. Tá an t-athrú aeráide agus teacht chun cinn na frithsheasmhachta in aghaidh drugaí ag athrú leitheadúlacht na ngalar seo agus na n‑áiteanna ina mbíonn siad le fáil.

Naisc

http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/Gates_Foundation_MoU.pdf

An Chomhpháirtíocht maidir le Trialacha Cliniciúla idir Tíortha Eorpacha agus Tíortha i mBéal Forbartha (EDCTP): http://www.edctp.org/

http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do

An Coimisiún Eorpach – Taighde Sláinte: http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html

Teagmhálaithe :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

media@gatesfoundation.org (+1 206 709-3400)


Side Bar