Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Pariis, 10. juuni 2013

Uus teaduspartnerlus vaesusega seotud haiguste vastu võitlemiseks

Euroopa Liit ja Bill & Melinda Gates’i sihtasutus on andnud lubaduse teha koostööd HIVi/AIDSi, tuberkuloosi, malaaria ja teiste enam kui miljardit inimest puudutavate vaesusega seotud haiguste vastu võitlemisel. Lepinguga, millele kirjutasid täna Pariisis alla sihtasutuse kaasesimees Bill Gates'i ning Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn, pannakse alus uuele strateegilisele teaduspartnerlusele nimetatud valdkonnas. Aastatel 2007–2011 panustasid sihtasutus ja Euroopa Komisjon ligikaudu 2,4 miljardit eurot (3,1 miljardit USA dollarit) vaesusega seotud nakkushaiguseid käsitlevasse teadus- ja arendustegevusse ning toetasid enam kui 20 uue ja täiustatud toote väljaarendamist.

Selleks et parandada inimeste tervist ning heaolu arengumaades, investeeritakse partnerlusega teadus- ja arendustegevusse, mille eesmärgiks on aidata päästa elusid. Hädavajalike ravimite, vaktsiinide ja diagnoosimisvahendite arengu kiirendamise kõrval püüavad mõlemad organisatsioonid leida taskukohaseid ja jätkusuutlikke lahendusi, mis aitaksid tagada nende toodete kiire jõudmise abivajajateni.

Volinik Geoghegan-Quinn sõnas: „Meie uue partnerlussuhte eesmärk on aastas vähemalt ühe uue ja parema tervishoiutoote väljaarendamise nimel koostööd teha. See on suur samm edasi nende miljonite inimeste heaks, kes kannatavad vaesusega kaasnevate haiguste käes.”

Hr. Gates lisas: „Koos piisavate rahaliste vahendite ja endale võetud poliitilise kohustusega saame juba enne käesoleva aastakümne lõppu koos parandada miljonite inimeste eluolu. Sihtasutus toetab täielikult jõupingutusi selliste toodete väljaarendamisel, millega päästetakse elusid ning mis aitavad lahendada mõningaid maailma kõige rängemaid probleeme. Koostöö komisjoni ja teiste rahastajatega on meie ühise missiooni õnnestumiseks seega esmatähtis.”

Sihtasutus ja Euroopa Komisjon kavatsevad 2014. aasta innovatsioonikogul algatada ühise innovatsioonipreemia traditsiooni, et tunnustada ja premeerida neid uuendusi, mis pakuvad lahendusi aktuaalsetele üleilmse tervishoiu alastele väljakutsetele.

Komisjon ja sihtasutus rahastavad ühiselt ka uute vahendite kliinilist arendust, et ravida ja ennetada HIVi/AIDSi, tuberkuloosi, malaariat ning teisi tähelepanuta jäetud nakkushaigusi, nagu kõhulahtisusega seotud haigused, Buruli haavandid, trahhoom, lümfaatiline filarioos ja unitõbi. Suurem osa sellest tööst tehakse ära Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerluse kaudu. Tegemist on Euroopa Liidu juhtalgatusega, millesse on kaasatud 16 Euroopa ja 30 Sahara-taguse Aafrika partnerriiki.

Taust

Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerluse programmiga jõutakse peagi teise etappi, mis võimaldab hõlmata suuremal hulgal kliiniliste uuringute faase ning rohkem haigusi. Programmist peaks saama endeemilistes riikides tootearenduse ja suutlikkuse parandamise peamine toetaja. Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku eraldada ELi eelarvest kuni 1 miljardit eurot, et anda Euroopa partnerriikidega võrdväärne panus. Kõnealuse partnerluse raames eraldatavad rahalised vahendid võivad anda otsustava tõuke lõpufaasi jõudnud kliinilistele uuringutele, millega tõendatakse läbimurdeliste ravimite ja vaktsiinide ohutust ning tõhusust. Seda tüüpi uuringud võivad kesta kuni 15 aastat ning uue ravimi või vaktsiini arenduskulu võib minna maksma 500-800 miljonit eurot.

Paljude vaesusega kaasnevate haiguste ravimid, mis oleksid ühtaegu ohutud, tõhusad ja taskukohased, ei ole veel kättesaadavad ning sotsiaalmajanduslikud kulud seavad ravimite väljaarendamisele omad piirangud, eelkõige Saharast lõuna poole jäävates Aafrika riikides.

Mõlemad osapooled püüavad praegu leida võimalusi paljulubavatesse tervishoiutoodetesse ja uutesse teaduslikesse vaatenurkadesse investeerimiseks, rakendades sealjuures tõhusaid investeerimisstrateegiad ja paindlikke rahastamismehhanisme. Üheks peamiseks sihtvaldkonnaks saab olema tuberkuloos, sest epideemia ja ravimiresistentsete tuberkuloositüvede vastu võitlemisel vajatakse uusi ravimeid, vaktsiine ning teaduslikke lähenemisviise.

Vaesusega seotud haigustega kaasneb paljudes riikides ääretult negatiivne mõju tervisele, ühiskonnale ja majanduskasvule. Eriti laastav mõju on neil haigustel maailma kõige vaesemates ja kõige kõrvaletõrjutumates kogukondades. Enam kui 1 miljard inimest, sealhulgas 400 miljonit last, kannatavad ühe või mitme kolmest peamisest vaesusega kaasneva haiguse — HIVi/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosi — käes või siis tähelepanuta jäetud nakkushaiguste, nagu Buruli haavandite, trahhoomi, lümfaatilise filarioosi ja unitõve käes. Juba HIV/AIDS ainuüksi tapab aastas umbes 2 miljonit inimest, malaariasse ja tuberkuloosi sureb seevastu iga aastal ligikaudu 2,2 miljonit haigestunut.

Võitlus peamiste vaesusega kaasnevate haiguste vastu kujutab endast ka kasvavat üleilmset terviseprobleemi. Suurenev üleilmne liikuvus, sealhulgas turism ja migratsioon, tähendab seda, et iga maailma riik on ohustatud ning võib ühel hetkel seista silmitsi uue või korduva nakkushaiguste probleemiga. Globaalne soojenemine ja ravimiresistentsuse teke aitavad omakorda kaasa kõnealuste haiguste üleilmsele levikule.

Lingid

Vastastikuse mõistmise memorandum:

http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/Gates_Foundation_MoU.pdf

Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerlus (EDCTP):

http://www.edctp.org/

http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do

Euroopa Komisjon – tervishoiualased teadusuuringud:

http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

media@gatesfoundation.org (+1 206 709-3400)


Side Bar