Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Luxemburg den 6 juni 2013

Offer för familjevåld får bättre skydd tack vare nya EU-bestämmelser

Våldsoffer, i synnerhet de som utsatts för familjevåld, kommer snart att få skydd inom hela EU. Detta är följden av ett förslag från Europeiska kommissionen, som antogs av medlemsländernas justitieministrar idag. De nya bestämmelserna om skyddsåtgärder ska gälla inom hela EU. Därmed kan den som utsatts för våld lita på att hemlandets beslut om besöksförbud eller andra typer av skyddsordrar kommer att fortsätta tillämpas, även vid flytt till ett annat EU-land. I praktiken innebär det alltså att alla sådana beslut måste erkännas av de övriga EU-länderna så att skyddet följer med i flytten. Bestämmelserna gynnar i synnerhet kvinnor, eftersom undersökningar visar att en av fem kvinnor i Europa någon gång under livet utsätts för fysiskt våld.

– Den europeiska skyddsorder som antas idag kommer att göra det lättare att skydda brottsoffer och våldsoffer. När de reser inom Europa flyttar skyddet med. Detta är ett utmärkt exempel på hur EU:s insatser konkret kan hjälpa medborgarna, säger Viviane Reding som är kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. Jag vill tacka justitieministrarna och Europaparlamentet för deras stöd, som gjort att kommissionens förslag snabbt kommer att kunna genomföras. Alla brottsoffer förtjänar att behandlas med respekt och få det skydd de behöver, fortsätter hon. Jag räknar med medlemsländernas stöd för att se till att den europeiska skyddsordern och direktivet om brottsoffers rättigheter snarast omsätts i praktiken, säger Viviane Reding.

Rådets formella antagande av förordningen om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden idag följer på Europaparlamentets omröstning den 22 maj (MEMO/13/449). Kommissionens förslag till förordning ingår i ett lagstiftningspaket som ska stärka brottsoffrens rättigheter (se IP/11/585 och MEMO/11/310). Den europeiska lagstiftningen omfattar redan ett direktiv om brottsoffrens rättigheter, som fastställer minimirättigheter för alla brottsoffer, oavsett var i EU de befinner sig (IP/12/1200). Båda bestämmelserna kompletterar den europeiska skyddsordern av den 13 december 2011, som garanterar att straffrättsliga skyddsåtgärder kan tillämpas fritt inom hela EU. Dagens omröstning är en viktig etapp i arbetet med att undanröja brister i skyddet för dem som utsatts för familjevåld och som vill utnyttja rätten till fri rörlighet inom EU.

Nästa etapp: Förordningen kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, där EU:s lagstiftning publiceras, och ska tillämpas från den 11 januari 2015. Danmark deltar inte i initiativet.

Bakgrund

Den 18 maj 2011 lade Europeiska kommissionen fram ett åtgärdspaket för att ge brottsoffer en miniminivå av rättigheter, stöd och skydd genom bestämmelser som gäller inom hela EU, oavsett var man bor eller kommer ifrån.

Paketet omfattade ett förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden. Detta gör att besöksförbud eller skyddsordrar som utfärdats för att skydda någon som utsatts för våld (t.ex. familjevåld) fortsätter gälla även vid resa eller flytt till ett annat EU-land. Bestämmelserna kompletterar den straffrättsliga europeiska skyddsordern som antogs den 13 december 2011.

Det andra förslaget avser ett direktiv om brottsoffers rättigheter och antogs den 4 oktober 2012 av ministerrådet (IP/12/1066), sedan det godkänts av Europaparlamentet med en överväldigande majoritet den 12 september (MEMO/12/659). Direktivet inför minimirättigheter för brottsoffer, oavsett var i EU de befinner sig.

  • Brottsoffer ska behandlas med respekt och polis, åklagare och domare ska vara utbildade i att bemöta dem på ett korrekt sätt.

  • Brottsoffer informeras om sina rättigheter och om sitt ärende på ett sätt de kan ta till sig.

  • Alla medlemsstater erbjuder brottsoffren stöd.

  • Brottsoffer får delta i förfarandena om de vill och får hjälp att delta i rättegången.

  • Sårbara brottsoffer ska identifieras, t.ex. barn, våldtäktsoffer och personer med funktionsnedsättning, och ges lämpligt skydd.

  • Brottsoffer får skydd när polisen utreder brottet och i samband med rättegång.

Medlemsstaterna har nu tre år på sig att genomföra direktivets bestämmelser i sin nationella lagstiftning.

Varje år kan hela femton procent av befolkningen i EU utsättas för brott. Risken är lika stor när man reser utomlands. Varje år görs 1,25 miljarder turistresor inom EU och därmed kommer en del EU-medborgare att utsättas för brott i utlandet.

Miniminormerna om skydd av brottsoffer ingår i EU:s övergripande mål att inrätta ett område för rättvisa inom unionen och ska ge oss möjlighet att kunna åberopa samma grundläggande rättigheter och känna förtroende för rättsväsendet inom hela EU.

Läs mer

Europeiska kommissionen – brottsoffers rättigheter

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Viviane Redings hemsida, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar