Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Luxemburg, 6 juni 2013

Nieuwe EU‑wet zorgt voor een betere bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van geweld, met name van huiselijk geweld, zullen binnenkort over de hele EU beschermd zijn. De ministers van Justitie van de lidstaten hebben hiertoe vandaag een voorstel van de Europese Commissie goedgekeurd. Personen die het slachtoffer zijn geworden van geweld en die in hun land beschermd worden door een contactverbod, zullen dankzij de nieuwe verordening in de hele EU dezelfde bescherming genieten. Praktisch betekent dit dat een in één lidstaat opgelegd contactverbod in alle andere lidstaten moet worden erkend. De bescherming reist als het ware met de persoon mee. De nieuwe wet is vooral voor vrouwen goed nieuws. Uit enquêtes blijkt namelijk dat in Europa ongeveer één op de vijf vrouwen ten minste één keer in haar leven te maken krijgt met fysiek geweld.

“Het Europees beschermingsbevel dat vandaag werd goedgekeurd, zorgt ervoor dat slachtoffers van misdrijven en geweld overal waar zij gaan en staan in Europa beschermd zijn. De bescherming reist met de burger mee. Dit is een mooi voorbeeld van wat Europa onderneemt voor de burgers", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, Europees commissaris voor Justitie. “Ik dank de ministers van Justitie en het Europees Parlement voor hun steun om het voorstel van de Commissie snel tot een realiteit te maken. Slachtoffers hebben het recht om met respect te worden behandeld en de bescherming te krijgen die zij nodig hebben. Ik reken erop dat de lidstaten ten behoeve van onze burgers het Europees beschermingsbevel en de richtlijn over de rechten van slachtoffers die vorig jaar werd aangenomen, snel zullen toepassen.

De Raad heeft de Verordening betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken vandaag formeel goedgekeurd, na een stemming in het Europees Parlement op 22 mei (MEMO/13/449). De Commissie heeft de verordening voorgesteld als deel van een pakket maatregelen om de rechten van slachtoffers te verbeteren (zie IP/11/585 en MEMO/11/310). Eerder is in het Publicatieblad al de richtlijn inzake de rechten van slachtoffers gepubliceerd (IP/12/1200), waarin minimumrechten worden vastgesteld voor slachtoffers van misdrijven, ongeacht waar zij zich bevinden in de EU. De beide wetten vullen het Europees beschermingsbevel van 13 december 2011 aan, dat personen in staat stelt om beschermingsmaatregelen in strafzaken te behouden wanneer zij naar een andere lidstaat reizen of verhuizen. Vandaag is met de goedkeuring van het voorstel een belangrijke stap gezet naar een betere bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld die hun recht van vrij verkeer in de EU willen uitoefenen.

Volgende stappen: De verordening zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en zal op 11 januari 2015 in werking treden. Denemarken zal niet deelnemen.

Achtergrond

Op 18 mei 2011 stelde de Europese Commissie een pakket maatregelen voor om te waarborgen dat slachtoffers – waar zij ook vandaan komen of wonen – in de hele EU kunnen rekenen op een minimum aan rechten, steun en bescherming.

Tot het pakket behoorde ook een voorstel voor een verordening betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken. Dit instrument verzekert slachtoffers van (huiselijk) geweld ervan dat een tegen de dader ingesteld contactverbod of beschermingsbevel ook geldt als zij naar een andere EU‑lidstaat reizen of verhuizen. Het is een aanvulling op het Europees beschermingsbevel dat op 13 december 2011 werd goedgekeurd en dat handelt over beschermingsmaatregelen in strafrechtelijke zaken.

Het tweede voorstel betrof een richtlijn over de rechten van slachtoffers. De richtlijn werd op 4 oktober 2012 door de Raad van Ministers aangenomen (IP/12/1066), nadat het Europees Parlement er eerder met een overweldigende meerderheid mee had ingestemd (MEMO/12/659). De richtlijn stelt minimumrechten voor slachtoffers vast die overal in de EU gelden. Die moeten ervoor zorgen dat:

  • slachtoffers met respect worden behandeld en politie, openbare aanklagers en rechters worden opgeleid om op passende wijze met slachtoffers om te gaan;

  • slachtoffers begrijpelijke informatie krijgen over hun rechten en hun zaak;

  • in elke lidstaat slachtofferhulp bestaat;

  • slachtoffers indien zij dat wensen aan de procedure kunnen deelnemen en worden geholpen om het proces bij te wonen;

  • kwetsbare slachtoffers (zoals kinderen, slachtoffers van verkrachting of personen met een handicap) als zodanig worden erkend en passende bescherming krijgen;

  • slachtoffers gedurende het politieonderzoek en het strafproces worden beschermd.

De lidstaten krijgen drie jaar de tijd om de bepalingen van de richtlijn in nationaal recht om te zetten.

Jaarlijks wordt tot 15% van de EU-bevolking ergens in de EU het slachtoffer van een misdrijf. De kans om op reis in het buitenland het slachtoffer van een misdrijf te worden is even groot als thuis. Europeanen gaan jaarlijks circa 1,25 miljard keer binnen de EU op vakantie. Het is dan ook onvermijdelijk dat een aantal van hen het slachtoffer van een misdrijf wordt in een andere lidstaat.

De minimumregels voor slachtoffers maken deel uit van de bredere doelstelling van de EU om een Europese rechtsruimte tot stand te brengen, waarin mensen in elke lidstaat verzekerd zijn van dezelfde basisrechten en vertrouwen kunnen hebben in het rechtsstelsel.

Meer informatie

Europese Commissie – de rechten van slachtoffers

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Website van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar