Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Luksemburgā, 2013. gada 6. jūnijā

Šodien pieņemts jauns ES tiesību akts cietušo no vardarbības ģimenē labākai aizsardzībai

Cilvēki, kas cietuši no vardarbības, jo īpaši no vardarbības ģimenē, drīz varēs paļauties uz aizsardzību visā Eiropas Savienībā, jo ES dalībvalstu tieslietu ministri šodien pieņēma Eiropas Komisijas priekšlikumu. Jaunais regulējums par ES mēroga aizsardzību nozīmēs, ka personas, kas ir cietušas no vardarbības, varēs paļauties, ka spēkā paliks rīkojums par ierobežojumiem, kurš izdots viņu mītnes valstī, neatkarīgi no viņu atrašanās vietas ES. Tas nozīmē, ka rīkojumi par ierobežojumiem, kas ir izsniegti vienā ES valstī, būs jāatzīst visā ES. Tādējādi tiks panākts, ka „aizsardzība seko personai”. Šis ES tiesību akts sniegs priekšrocības jo īpaši sievietēm: saskaņā ar aptauju rezultātiem aptuveni viena piektdaļa Eiropas sieviešu vismaz vienreiz dzīvē ir cietušas no fiziskas vardarbības.

Šodien pieņemtais Eiropas aizsardzības rīkojums palīdzēs aizsargāt noziedzīgos nodarījumos un vardarbībā cietušos neatkarīgi no viņu atrašanās vietas Eiropā, un aizsardzība “sekos pilsonim”. Šis ir lielisks piemērs tam, kā Eiropa strādā pilsoņu labā,” sacīja priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. “Es vēlos pateikties tieslietu ministriem un Eiropas Parlamentam par atbalstu Komisijas priekšlikuma ātrā pieņemšanā. Cietušie ir pelnījuši, lai pret viņiem izturētos ar cieņu un viņi saņemtu nepieciešamo aizsardzību. Es ceru, ka dalībvalstis ātri īstenos Eiropas aizsardzības rīkojumu un pagājušajā gadā pieņemto direktīvu par cietušo tiesībām.

Pēc balsojuma Eiropas Parlamentā 22. maijā (MEMO/13/449) šodien Padome oficiāli pieņēma Regulu par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās. Komisija ierosināja minēto regulu kā daļu no pasākumu kopuma, kas paredzēti, lai uzlabotu cietušo tiesības (sk. IP/11/585 un MEMO/11/310). Direktīva par cietušo tiesībām, kurā noteiktas cietušo minimuma tiesības, kas ir spēkā visā ES, jau ir iekļauta Eiropas tiesību aktu krājumā (IP/12/1200). Abi instrumenti papildinās arī 2011. gada 13. decembra Eiropas aizsardzības rīkojumu, kas nodrošina krimināltiesisko aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu visā Eiropā. Šodienas balsojums ir liels solis ceļā uz trūkumu novēršanu to cietušo aizsardzībā, kas cietuši no vardarbības ģimenē un vēlas īstenot savas tiesības brīvi pārvietoties ES.

Turpmākie pasākumi. Regulu tagad publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ES tiesību aktu krājumā), un tā būs piemērojama no 2015. gada 11. janvāra. Dānija nepiedalīsies.

Vispārīga informācija

Eiropas Komisija 2011. gada 18. maijā ierosināja pasākumu kopumu, lai visā ES nodrošinātu cietušajiem tiesību, atbalsta un aizsardzības minimumu, neņemot vērā, no kuras valsts tie nāk vai kur tie dzīvo.

Viens no šiem pasākumiem bija arī priekšlikums regulai par civiltiesisko aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu. Minētā regula nodrošinās, ka no vardarbības (piemēram, vardarbības ģimenē) cietušās personas, ceļojot vai pārceļoties uz citu ES dalībvalsti, varēs paļauties, ka spēkā paliks attiecībā uz pāridarītāju izdotie aizliegumi tuvoties noteiktai personai vai vietai, un papildinās direktīvu par Eiropas aizsardzības rīkojumu, kura pieņemta 2011. gada 13. decembrī un kurā risināts jautājums par krimināltiesiskās aizsardzības rīkojumiem.

Ministru padome 2012. gada 4. oktobrī pieņēma otro priekšlikumu direktīvai par cietušo tiesībām (IP/12/1066), ko 2012. gada 12. septembrī ar pārliecinošu vairākumu apstiprināja Eiropas Parlaments (MEMO/12/659). Direktīvā ir noteiktas cietušo minimuma tiesības, kas ir spēkā visā ES. Tādējādi tiks nodrošināts, ka:

  • pret cietušajiem izturas ar cieņu un policija, prokurori un tiesneši tiek apmācīti ar tiem atbilstoši apieties;

  • cietušos saprotamā veidā informēs par viņu tiesībām un lietas izskatīšanu;

  • katrā dalībvalstī pastāv cietušo atbalsta dienesti;

  • cietušie, ja vēlas, var piedalīties kriminālprocesā, un viņiem tiek sniegta palīdzība tiesas sēžu apmeklēšanā;

  • tiek noteikti neaizsargāti cietušie – piemēram, bērni, izvarošanas upuri, personas ar invaliditāti –, un viņi tiek atbilstoši aizsargāti;

  • cietušie tiek aizsargāti izmeklēšanas un tiesvedības laikā.

Dalībvalstīm trīs gadu laikā jātransponē direktīvā paredzētie noteikumi valsts tiesību aktos.

Līdz pat 15 % ES iedzīvotāju katru gadu ES teritorijā var kļūt par noziegumu upuriem. Risks ciest no nozieguma ir vienlīdz liels gan ceļojot, gan uzturoties savā valstī. Tā kā eiropieši katru gadu ES teritorijā dodas apmēram 1,25 miljardos tūrisma braucienu, daži nenovēršami cietīs no noziegumiem, esot citā valstī.

Minimuma standarti, kas attiecas uz cietušajiem, ir daļa no ES plašākā mērķa izveidot Eiropas tiesiskuma telpu, lai cilvēki varētu paļauties uz vienotu tiesību pamatlīmeni un uzticēties tieslietu sistēmai neatkarīgi no tā, kur ES viņi atrodas.

Sīkāka informācija

Eiropas Komisija – cietušo tiesības:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar