Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Luxembourg, den 6. juni 2013

Bedre beskyttelse af ofre for vold i hjemmet med vedtagelse af ny EU-lovgivning i dag

Ofre for vold, især vold i hjemmet, vil snart være beskyttet i hele EU, efter at et forslag fra Europa-Kommissionen i dag blev vedtaget af EU-medlemsstaternes justitsministre. Den nye forordning om en EU-dækkende beskyttelsesordre vil betyde, at personer, der er blevet udsat for vold, er beskyttet af tilhold udstedt i deres hjemland hvor som helst i EU. I praksis betyder dette, at tilhold, der stammer fra et EU-land, skal anerkendes i hele EU. Det betyder, at beskyttelsen følger den enkelte. Denne EU-lov vil især være til gavn for kvinder: ifølge undersøgelser har ca. en ud af fem kvinder i Europa har været udsat for fysisk vold mindst en gang i deres liv.

“Den europæiske beskyttelsesordre, som er blevet vedtaget i dag, vil beskytte ofre for kriminalitet og vold, uanset hvor de befinder sig i Europa, idet beskyttelsen vil følge borgeren. Beskyttelsesordren er et fremragende eksempel på, hvordan EU er til gavn for borgerne", udtalte Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding, kommissær med ansvar for retlige anliggender. ”Jeg vil gerne takke justitsministrene og Europa-Parlamentet for deres støtte til, at dette forslag hurtigt har kunnet blive til virkelighed. Ofrene fortjener intet mindre end at blive behandlet med respekt og at få den beskyttelse de har brug for. Jeg regner med, at medlemsstaterne til gavn for vores borgere hurtigt gennemfører den europæiske beskyttelsesordre og direktivet om ofres rettigheder, som blev vedtaget sidste år.

Rådets vedtagelse af forordningen om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål i dag følger en afstemning herom i Europa-Parlamentet den 22. maj (MEMO/13/449). Kommissionen foreslog forordningen som en del af en pakke af tiltag til forbedring af ofres rettigheder (se IP/11/585 og MEMO/11/310). Direktivet om ofre – som fastsætter minimumsstandarder med hensyn til rettigheder for ofre for kriminalitet – er allerede en del af den europæiske ret. Begge retsinstrumenter supplerer den europæiske beskyttelsesordre af 13. december 2011, som sikrer fortsættelse af strafferetlige beskyttelsesforanstaltninger i hele EU. Afstemningen i dag er et stort skridt hen imod at lukke de huller, der er i beskyttelsen af de ofre for vold i hjemmet, som ønsker at udøve deres ret til fri bevægelighed i EU.

Næste skridt: Forordningen skal nu offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (EU’s statstidende) og træder i kraft den 11. januar 2015. Danmark deltager ikke.

Baggrund

Europa-Kommissionen fremsatte den 18. maj 2011 forslag til en pakke af foranstaltninger, der skal sikre et minimumsniveau af rettigheder for ofre og for støtten til og beskyttelsen af dem i hele EU, uanset hvor de kommer fra eller bor.

Deriblandt var der et forslag til en forordning om gensidig anerkendelse af civilretlige beskyttelsesforanstaltninger. Ved forordningen sikres, at ofre for vold (f.eks. vold i hjemmet) vil være beskyttet af tilhold eller beskyttelsesordrer rettet mod gerningsmanden, hvis de rejser eller flytter til et andet EU-land. Forordningen supplerer den europæiske beskyttelsesordre, som blev vedtaget den 13. december 2011, og som omhandler strafferetlige beskyttelsesordrer.

Det andet forslag omhandlede et direktiv om ofres rettigheder og blev vedtaget af Ministerrådet den 4. oktober (IP/12/1066), efter at Europa-Parlamentet havde tilsluttet sig forslaget med et overvældende flertal den 12. september (MEMO/12/659). Direktivet fastsætter minimumsrettigheder for ofre, uanset hvor de befinder sig i EU. Derved sikres det:

  • at ofrene behandles med respekt, og at politi, anklagere og dommere er uddannet således, at de behandles korrekt

  • at ofrene informeres om deres rettigheder og deres sag på en måde, de forstår

  • at der findes tjenester, der yder støtte til ofre i alle medlemsstater

  • at ofrene kan deltage i retsproceduren, hvis de ønsker det, og få hjælp til at overvære retssagen

  • at udsatte ofre identificeres – f.eks. børn, voldtægtsofre og handicappede – og at de beskyttes ordentligt

  • at ofrene beskyttes, mens politiet efterforsker forbrydelsen og under retssagen.

EU's medlemsstater har nu tre år til at gennemføre bestemmelserne i direktivet deres nationale lovgivning.

Op mod 15 % af EU's befolkning kan hvert år blive ofre for forbrydelser et eller andet sted i EU. Risikoen for at blive offer er lige så stor, når man rejser, som når man er hjemme. Europæerne foretager hvert år ca. 1,25 mia. rejser som turister inden for EU, og det betyder uundgåeligt, at nogle af dem bliver ofre for en forbrydelse i et andet land.

Minimumsregler for ofre er en del af EU's bredere mål om at skabe et europæisk område med retfærdighed, således at borgerne kan regne med at have de samme grundlæggende rettigheder og have tillid til retssystemet, uanset hvor i EU de er.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen – ofres rettigheder:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg næstformanden på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar