Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Люксембург, 6 юни 2013 г.

По-добра защита за жертвите на домашно насилие благодарение на приетото днес ново законодателство на ЕС

Жертвите на насилие, и по-специално жертвите на домашно насилие, скоро ще могат да се ползват от защита навсякъде в ЕС, след като днес министрите на правосъдието от държавите — членки на ЕС, приеха предложението на Европейската комисия. Съгласно новия регламент за заповед за защита с действие в целия ЕС хората, които са били обект на насилие, ще могат да разчитат, че издадена в родната им страна заповед за въздържане от домашно насилие запазва своето действие, където и да се намират в ЕС. На практика това означава, че заповедите за въздържане от домашно насилие, издадени в една държава от ЕС, ще трябва да се признават в целия ЕС. По този начин защитата ще съпътства лицето. Правото на ЕС ще е най-вече в полза на жените: според проучванията близо всяка пета жена в Европа е била жертва на физическо насилие поне веднъж в живота си.

Приетата днес европейска заповед за защита ще спомогне за осигуряването на защита за жертвите на престъпления и на насилие, където и да отидат в Европа: защитата ще съпътства гражданите. Това е чудесен пример как Европа работи за своите граждани,“ заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Бих искала да благодаря на министрите на правосъдието и на Европейския парламент за тяхната подкрепа за бързото приемане на предложението на Комисията. Жертвите заслужават да бъдат уважавани и да получават така необходимата им защита. Разчитам на това държавите членки да започнат бързо да прилагат разпоредбите за европейската заповед за защита и Директивата относно правата на жертвите, приета миналата година, в полза на гражданите.

Съветът прие днес официално Регламента относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела, след като той бе гласуван в Европейския парламент на 22 май (MEMO/13/449). Комисията предложи този регламент като част от пакета от мерки за укрепване правата на жертвите (вж. IP/11/585 и MEMO/11/310). Директивата относно правата на жертвите, с която се установяват минималните права на жертвите на престъпления, където и да се намират в ЕС, вече е част от сборника със законодателството на ЕС (IP/12/1200). Двата инструмента са също и допълнение към Директивата относно европейската заповед за защита от 13 декември 2011 г., с която се осигурява свободната циркулация на мерки за защита с наказателноправен характер в цяла Европа. Днешното гласуване е голяма крачка напред към запълването на празнините в защитата на жертвите на домашно насилие, които желаят да упражняват правото си на свободно движение в ЕС.

Следващи действия: предстои регламентът да бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС (сборника със законодателството на ЕС) и да започне да се прилага от 11 януари 2015 г. Дания няма да участва в неговото прилагане.

Контекст

На 18 май 2011 г. Европейската комисия предложи пакет от мерки за осигуряване на минимални права, подкрепа и защита на жертвите в ЕС, независимо от произхода и местоживеенето им.

Част от пакета беше предложението за регламент относно взаимното признаване на мерки за защита с гражданскоправен характер. Този регламент ще гарантира, че жертвите на насилие (например домашно насилие) могат да разчитат на издадените срещу извършителя заповеди за въздържане от домашно насилие или за защита, ако пътуват или се преселват в друга държава от ЕС, и ще допълни Директивата относно европейската заповед за защита, приета на 13 декември 2011 г., с която се уреждат заповедите за защита с наказателноправен характер.

Второто предложение — за Директива относно правата на жертвите, беше прието на 4 октомври 2012 г. от Съвета на министрите (IP/12/1066), след като на 12 септември 2012 г. Европейският парламент го подкрепи с огромно мнозинство (MEMO/12/659). С директивата се установяват минимални права за жертвите, където и да се намират в ЕС. С нея се гарантира, че:

  • жертвите се третират с уважение и полицията, прокурорите и съдиите са обучени как да се отнасят към тях по подходящ начин;

  • на жертвите се предоставя информация относно техните права и техния случай по разбираем за тях начин;

  • съществува подкрепа за жертвите във всяка държава членка;

  • жертвите могат да участват в производството, ако желаят това, и им се оказва помощ да се явят по делото;

  • се определят уязвимите категории жертви — например децата, жертвите на изнасилване или хората с увреждания — и им се осигурява подобаваща защита;

  • на жертвите се осигурява защита за времето на полицейското разследване на престъплението и по време на съдебното производство.

Държавите членки разполагат с три години, за да въведат разпоредбите на директивата в националните законодателства.

Всяка година близо 15 % от населението на ЕС може да станат жертва на престъпление някъде в ЕС. Рискът да станат жертви на престъпление е също толкова голям при пътуване в чужбина, колкото и у дома. Всяка година европейците осъществяват около 1,25 милиарда пътувания като туристи в рамките на ЕС, като неизбежно някои от тях стават жертва на престъпление в друга държава.

Минималните правила за жертвите са част от по-широката цел на ЕС да изгради европейско пространство на правосъдие, така че хората да могат да разчитат на едни и същи основни права и да имат доверие в съдебната система, където и да се намират в ЕС.

За повече информация

Европейска комисия — права на жертвите

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Уебстраница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar