Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 6. junija 2013

Okolje: z vašim mnenjem do reciklirajoče družbe v Evropi

Evropsko komisijo zanima vaše mnenje o tem, ali in kako bi bilo treba pregledati cilje glede recikliranja, določene v zakonodaji EU o odpadkih. Rezultat posvetovanja bo podlaga za morebitno novo zakonodajo o preprečevanju nastajanja odpadkov ter spodbujanju ponovne uporabe in recikliranja, ki bo pripravljena v okviru širšega pregleda politik o odpadkih leta 2014. Državljani, podjetja, nevladne organizacije, javni organi in druge zainteresirane strani lahko svoja mnenja prispevajo do sredine septembra 2013.

Obstoječa zakonodaja EU o odpadkih določa jasne cilje glede ponovne uporabe in recikliranja odpadkov ter zmanjševanja odlaganja odpadkov na odlagališčih. Do leta 2020 bi bilo na primer treba reciklirati 50 % komunalnih in gospodinjskih odpadkov ter 70 % odpadkov, nastalih pri gradnji in rušenju. Taki cilji so že vodili do velikih izboljšav in več držav članic je pokazalo, kako je mogoče ukrepati hitro in z majhnimi stroški, obenem pa ustvariti nova delovna mesta. Zaradi rastočih cen surovin je izboljšano ravnanje z odpadki zdaj nujno tudi iz gospodarskega, ne le okoljskega vidika. V najnovejših dokumentih politike, kot sta Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri, in predlog o sedmem okoljskem akcijskem programu, so razložene gospodarske in okoljske prednosti razvoja z viri gospodarnega in krožnega gospodarstva. Za tak razvoj je treba:

  • še naprej preprečevati nastajanje odpadkov,

  • karseda povečati recikliranje in ponovno uporabo odpadkov,

  • omejiti sežiganje odpadkov samo na materiale, neprimerne za recikliranje, in

  • do leta 2020 postopoma odpraviti odlaganje odpadkov na odlagališčih.

Komisija preučuje, ali in kako bi bilo treba prilagoditi cilje EU glede odpadkov, da bi sledili tem smernicam. S posvetovanjem bo zbrala mnenja o krepitvi obstoječih ciljev in uvajanju novih. Možnosti vključujejo cilje za preprečevanje odpadkov in ločene cilje za različne tokove odpadkov, materialov in proizvodov. Komisija udeležence posvetovanja sprašuje tudi, ali bi bilo treba vzpostaviti strožje cilje glede ponovne uporabe in recikliranja ter zmanjševanja odlaganja odpadkov na odlagališčih oziroma preusmerjanja z njih, in ali bi bilo te cilje treba prilagoditi posameznim razmeram v vsaki državi članici. Obravnavano je tudi doseganje trenutnih ciljev, izboljšanje statistike o odpadkih in spremljanje učinkovitosti ukrepov v državah članicah.

Naslednji koraki

Na podlagi rezultatov javnega posvetovanja bo Komisija opredelila ključne možnosti za oblikovanje ciljev. Nato bodo analizirani morebitna dodana vrednost ter gospodarski, družbeni in okoljski učinki teh možnosti. Zakonodajni predlog bo pripravljen leta 2014 v okviru pregleda politike o odpadkih. Poleg ciljev bo Komisija pregledala tudi, ali se obstoječi predpisi v zakonodaji podvajajo ter ali jih je mogoče poenostaviti in tako izboljšati jasnost in doslednost.

Ozadje

Pregled več ciljev glede ravnanja z odpadki leta 2014 je predviden že v sami zakonodaji, in sicer v okvirni direktivi o odpadkih, direktivi o odlagališčih (postopno zmanjšanje količine biorazgradljivih odpadkov, ki končajo na odlagališčih) ter direktivi o embalaži in odpadni embalaži . Okvirna direktiva o odpadkih Komisijo prav tako poziva, naj po potrebi do leta 2014 določi cilje glede preprečevanja odlaganja odpadkov in ločevanja za leto 2020. Pregled politike in zakonodaje EU o odpadkih, ki se bo končal leta 2014, poleg posvetovanja predvideva še: preverjanje ustreznosti petih direktiv o toku odpadkov in zeleno knjigo o plastičnih odpadkih.

Glej tudi:

Dodatne informacije o posvetovanju:

www.wastetargetsreview.eu

Spletno posvetovanje:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

Spletišče o pregledu politike in zakonodaje o odpadkih:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Spletišče o odpadkih:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm.

Preglednica rezultatov:

- o ravnanju z odpadki: IP/12/888

- po državi, analiza EEA http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

Priporočila Komisije državam članicam, ki zaostajajo:

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Uporaba gospodarskih instrumentov:

http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar