Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 6. júna 2013

Životné prostredie: Vaše názory môžu pomôcť, aby sa z Európy stala recyklujúca spoločnosť

Európska komisia by chcela vedieť, či si myslíte, že je v právnych predpisoch EÚ o odpade potrebné preskúmať ciele týkajúce recyklácie a akým spôsobom. Výsledky tejto konzultácie budú použité na pomoc pri rozvoji potenciálu nových právnych predpisov na predchádzanie vzniku odpadu a podporu opätovného použitia a recyklácie ako súčasť širšieho preskúmania politiky v oblasti odpadu v roku 2014. Uvíta sa, aby sa občania, podniky, mimovládne organizácie, verejné orgány a iné zainteresované strany k tejto téme vyjadrili do polovice septembra 2013.

V existujúcich právnych predpisoch EÚ o odpade sa stanovujú jasné ciele týkajúce sa opätovného použitia a recyklácie odpadu a zmenšenia skládok. Napríklad do roku 2020 by sa malo 50 % komunálneho odpadu/odpadu z domácností a 70 % stavebného a demolačného odpadu recyklovať alebo opätovne používať. Takéto ciele už podnietili významné zlepšenia, viacero členských štátov dokázalo, že je možné konať rýchlo, a to pri malých nákladoch a pri vytvorení mnohých pracovných miest. Ale rastúce ceny surovín pridali dôležitý ekonomický imperatív zlepšenému odpadovému hospodáreniu smerom k environmentálnemu hospodáreniu. Prostredníctvom nedávnych politických dokumentov ako je Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje a návrh 7. environmentálneho akčného programu sa vysvetlili hospodárske a environmentálne výhody vytvorenia hospodárstva s efektívnym využívaním zdrojov a odpadu, čo si vyžaduje:

  • lepšie predchádzanie vzniku odpadu

  • zvýšenie recyklácie a opätovného použitia na maximálnej možnej úrovni

  • obmedzenie spaľovania nerecyklovateľných materiálov a

  • postupné rušenie skládok do roku 2020.

Komisia skúma, či a ako by sa ciele EÚ v oblasti odpadov mali prispôsobiť dosiahnutiu týchto cieľov a prostredníctvom konzultácií sa zhromaždia názory na potrebu posilnenia existujúcich cieľov alebo zavedenia nových. Možnosti zahŕňajú ciele predchádzania vzniku odpadu a diferencované ciele pre rôzne toky odpadov, materiálov a výrobkov. Respondenti takisto dostali otázku, či by sa mali vytvoriť prísnejšie ciele týkajúce sa opätovného použitia a recyklácie a zníženia alebo diverzie počtu skládok, a či by mali byť prispôsobené špecifickej situácii jednotlivých členských štátov. Rieši sa aj realizácia súčasných cieľov, zlepšenie štatistiky o odpadoch a monitorovanie účinnosti opatrení zavedených v členských štátoch.

Ďalšie kroky

Na základe výsledkov verejných konzultácií Komisia určí kľúčové možnosti rozvoja cieľov. Potom sa bude analyzovať potenciálna pridaná hodnota a hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy týchto možností. V rámci preskúmania politiky v oblasti odpadu môže byť následne v roku 2014 vypracovaný legislatívny návrh. Okrem cieľov sa bude preskúmanie zaoberať aj možným prekrývaním sa existujúcich právnych predpisov a možnosťami zjednodušenia právnych predpisov s cieľom zlepšiť zrozumiteľnosť a súlad.

Súvislosti

Preskúmanie niekoľkých cieľov v oblasti odpadového hospodárstva v roku 2014 sa predpokladá v samotných právnych predpisoch v oblasti odpadu, najmä v rámcovej smernici o odpadoch, smernici o skládkach odpadov (postupné znižovanie množstva biologicky rozložiteľného odpadu smerujúceho na skládky odpadu) a v smernici o obaloch a odpadoch z obalov. V rámcovej smernici o odpade sa tiež Komisia vyzýva, aby do roku 2014 zvážila, „ak je to vhodné“, stanovenie cieľov predchádzania vzniku odpadu a oddelenia na rok 2020. Preskúmanie politiky a právnych predpisov EÚ v oblasti odpadu, ktoré sa má ukončiť v roku 2014, zahŕňa okrem konzultácií dve ďalšie zložky: kontrolu adekvátnosti piatich smerníc o odpadovom toku a zelenú knihu o plastovom odpade.

Pozri aj:

Dodatočné informácie sú dostupné na webovej stránke slúžiacej na konzultácie:

www.wastetargetsreview.eu

Online konzultácia je k dispozícii na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

Webová stránka o preskúmaní politiky a legislatívy v oblasti odpadu:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Webová stránka o odpade:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Hodnotiaca tabuľka:

- o odpadovom hospodárstve: IP/12/888

- analýz jednotlivých krajín, ktoré uskutočnila EEA

http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

Odporúčania Komisie pre menej rozvinuté členské štáty:

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Využívanie hospodárskych nástrojov:

http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Kontakné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar