Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 6 czerwca 2013 r.

Środowisko: dzięki Twojej opinii Europa może przejść w pełni na recykling

Komisja Europejska rozpoczęła gromadzenie opinii na temat tego, czy i jak należy zmienić unijne cele dotyczące recyklingu. Wyniki tych konsultacji zostaną wykorzystane przy opracowywaniu projektu nowych przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i rozpowszechnienie ponownego wykorzystania i recyklingu, w ramach szerszego przeglądu polityki w zakresie gospodarki odpadami w 2014 r. Obywatele, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, organy publiczne i inne zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi do połowy września 2013 r.

Obowiązujące przepisy UE dotyczące odpadów ustanawiają jasne cele w zakresie ponownego wykorzystywania i recyklingu odpadów oraz ograniczania ilości składowanych odpadów. Na przykład w perspektywie do 2020 r. recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu należy poddawać 50 proc. odpadów komunalnych lub z gospodarstw domowych oraz 70 proc. odpadów z budowy i rozbiórek. Już teraz widać poprawę, do jakiej doprowadziło określenie tych poziomów docelowych. Niektóre państwa członkowskie pokazały, że można wiele osiągnąć szybko i niskim kosztem, a przy tym stworzyć wiele miejsc pracy. Jednak rosnące ceny surowców są ważnym czynnikiem gospodarczym skłaniającym do lepszego gospodarowania odpadami. W niedawnych dokumentach strategicznych, takich jak plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy oraz wniosek dotyczący siódmego programu działań w zakresie środowiska wyjaśniono, jakie korzyści gospodarcze i środowiskowe płyną z przejścia na gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów i tzw. obiegową. Aby takie przejście było możliwe, konieczne jest:

  • dalsze zapobieganie powstawaniu odpadów

  • maksymalne stosowanie recyklingu i ponownego wykorzystania

  • ograniczenie spalania do materiałów niepodlegających recyklingowi

  • stopniowe wycofywanie składowania odpadów do 2020 r.

Mając na uwadze osiągnięcie tych założeń, Komisja bada, czy i w jaki sposób należy dostosować docelowe poziomy UE w zakresie odpadów. Zadaniem konsultacji jest zebranie opinii na temat ewentualnego wzmocnienia istniejących celów lub wprowadzenia nowych. Możliwe rozwiązania obejmują cele w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zróżnicowane cele dla różnych strumieni odpadów, materiałów i produktów. Respondentów zapytano, czy należy wprowadzić bardziej rygorystyczne cele w zakresie ponownego wykorzystania i recyklingu oraz ograniczenia ilości składowanych odpadów oraz czy powinny one być dostosowane do szczególnej sytuacji każdego państwa członkowskiego. Poruszono również kwestie realizacji obecnie obowiązujących celów, poprawy statystyk dotyczących odpadów oraz monitorowania skuteczności środków wprowadzonych w państwach członkowskich.

Kolejne kroki

W oparciu o wyniki konsultacji publicznych Komisja określi najważniejsze warianty opracowania tych celów. Następnie przeanalizowana zostanie potencjalna wartość dodana i skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe tych wariantów. W 2014 r. w ramach przeglądu polityki w zakresie odpadów opracowany może zostać wniosek ustawodawczy. Oprócz problematyki poziomów docelowych w ramach przeglądu zbadane zostaną również możliwe przypadki pokrywania się obowiązujących przepisów oraz możliwość uproszczenia ustawodawstwa w celu poprawy przejrzystości i spójności.

Kontekst

Na 2014 r. przewidziano przegląd szeregu celów w zakresie gospodarowania odpadami w ustawodawstwie dotyczącym odpadów, czyli w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, dyrektywie w sprawie składowania odpadów (stopniowe ograniczanie ilości odpadów ulegających biodegradacji, które trafiają na składowiska) oraz w dyrektywie dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych. W dyrektywie ramowej w sprawie odpadów wezwano Komisję, by przewidziała ona do 2014 r., jeśli okaże się to właściwe, ustanowienie celów na rok 2020 w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i oddzielenia wzrostu gospodarczego od skutków środowiskowych związanych z wytwarzaniem odpadów. Przegląd polityki i prawodawstwa UE dotyczących odpadów, który ma zostać zakończony w 2014 r., obejmuje oprócz konsultacji dwa dodatkowe elementy: kontrolę zgodności pięciu dyrektyw dotyczących strumieni odpadów oraz zieloną księgę dotyczącą odpadów plastikowych.

Więcej informacji:

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej konsultacji:

www.wastetargetsreview.eu

Konsultacje internetowe są dostępne pod adresem:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

Strona internetowa poświęcona przeglądowi polityki i aktów prawnych w zakresie odpadów:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Strona internetowa na temat odpadów:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Tabela wyników:

- w zakresie gospodarki odpadami: IP/12/888

- analiza EEA w podziale na kraje: http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

Zalecenia Komisji skierowane do mniej zaawansowanych państw członkowskich:

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Wykorzystanie instrumentów gospodarczych:

http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar