Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 juni 2013

Milieu: help mee van de EU een recyclingmaatschappij te maken

De Europese Commissie wil weten of u denkt dat de recyclingsdoelstellingen in de afvalstoffenwetgeving van de EU moeten worden gewijzigd, en zo ja, hoe. De resultaten van de raadpleging worden gebruikt bij de ontwikkeling van eventuele nieuwe wetgeving om afval te voorkomen en hergebruik en recycling te stimuleren, als onderdeel van een bredere herziening van het afvalbeleid in 2014. Burgers, ondernemingen, ngo's, overheidsinstanties en andere geïnteresseerden kunnen tot halverwege september 2013 hun mening bijdragen.

In de bestaande afvalwetgeving van de EU zijn duidelijke doelstellingen vastgelegd voor het hergebruik en de recycling van afval en voor de vermindering van afvalstorting. In 2020 moet bijvoorbeeld 50 % van het stedelijk/huishoudelijk afval en 70 % van het bouw- en sloopafval worden gerecycled of hergebruikt. Met behulp van dergelijke doelstellingen zijn al belangrijke verbeteringen gerealiseerd, waarbij in verschillende lidstaten is aangetoond wat er in korte tijd gedaan kan worden, tegen lage kosten en waarbij veel nieuwe banen zijn geschapen. Bovendien is er door de stijging van de grondstofprijzen een belangrijke economische stimulans voor de verbetering van het afvalbeheer toegevoegd aan de milieuredenen. In recente beleidsdocumenten, zoals het stappenplan voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen en het voorstel voor het zevende milieuactieprogramma zijn de economische en ecologische voordelen uitgelegd van de ontwikkeling van een circulaire economie waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van grondstoffen. Hiervoor is nodig dat:

  • meer wordt gedaan aan afvalpreventie;

  • recycling en hergebruik naar de hoogst haalbare niveaus worden getild;

  • alleen niet-recycleerbare materialen worden verbrand;

  • het storten van afval tussen nu en 2020 geleidelijk wordt uitgefaseerd.

De Commissie onderzoekt of, en hoe, de doelstellingen van de EU op het gebied van afval moeten worden veranderd om deze doelstellingen te bereiken; met de raadpleging wordt onderzocht of het wenselijker is de bestaande doelstellingen te versterken of nieuwe maatregelen in te voeren. De mogelijkheden omvatten doelstellingen voor afvalpreventie en gedifferentieerde streefcijfers voor de verschillende afvalstromen, materialen en producten. De respondenten wordt ook gevraagd of striktere hergebruik- en recyclingdoelstellingen en doelstellingen voor de vermindering of het voorkomen van storten moeten worden gecreëerd, en of deze aan de specifieke situatie in elke lidstaat moeten worden aangepast. De uitvoering van de huidige doelstellingen, de verbetering van de afvalstoffenstatistieken en het toezicht op de doeltreffendheid van de maatregelen die in de lidstaten worden uitgevoerd, worden eveneens aangepakt.

Volgende stappen

Voortbouwend op de resultaten van de openbare raadpleging zal de Commissie nagaan wat de belangrijkste opties voor de ontwikkeling van de doelstellingen zijn. Vervolgens worden de mogelijke toegevoegde waarde en de economische, maatschappelijke en ecologische effecten van deze opties geanalyseerd. Een wetgevingsvoorstel kan dan in 2014 worden ontwikkeld, in het kader van de herziening van het afvalbeleid. Naast doelstellingen wordt bij de herziening ook gekeken naar eventuele overlappingen in de bestaande wetgeving en naar de mogelijkheden de wetgeving te vereenvoudigen en zo de duidelijkheid en consistentie te vergroten.

Achtergrond

De herziening van de verschillende afvalbeheerdoelstellingen in 2014 is voorzien in de afvalwetgeving zelf, namelijk de kaderrichtlijn afval, de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen (geleidelijke vermindering van het storten van biologisch afbreekbaar afval) en de richtlijn verpakking en verpakkingsafval. In de kaderrichtlijn afvalstoffen wordt de Commissie ook verzocht om, "indien van toepassing", in 2014 afvalpreventie- en ontkoppelingsdoelstellingen voor 2020 vast te stellen. De in 2014 af te ronden herziening van het afvalbeleid en de afvalwetgeving van de EU omvat naast de raadpleging nog twee onderdelen: een geschiktheidscontrole van vijf richtlijnen over afvalstromen en het groenboek over plastic afval.

Zie ook:

Aanvullende informatie is te vinden op de website van de raadpleging:

www.wastetargetsreview.eu

De online raadpleging is te vinden op de volgende website:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

Website over de herziening van het afvalbeleid en de bijbehorende wetgeving:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Webpagina over afval:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Scorebord:

- over afvalbeheer: IP/12/888

- door EMA verrichte analyse per land: http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

Aanbevelingen van de Commissie aan de minder ver gevorderde lidstaten:

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Gebruik van economische instrumenten:

http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Contact:

Joe Hennon +32 22953593

Monica Westeren +32 22991830


Side Bar