Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. jūnijā

Vide: jūsu viedoklis var palīdzēt Eiropai kļūt par pārstrādājošu sabiedrību

Eiropas Komisija vēlas uzzināt, vai, pēc sabiedrības domām, ir jāpārskata pārstrādes mērķi, kas noteikti atkritumu jomā pieņemtajos ES tiesību aktos, un kā tas būtu darāms. Apspriešanās rezultātus izmantos, lai palīdzētu izstrādāt iespējamus jaunus tiesību aktus nolūkā novērst atkritumu rašanos un veicināt atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, un tā būs daļa no atkritumu apsaimniekošanas politikas plašākas pārskatīšanas 2014. gadā. Iedzīvotāji, uzņēmumi, NVO, publiskā sektora iestādes un citas ieinteresētās personas ir aicinātas izteikt savas domas līdz 2013. gada septembra vidum.

Spēkā esošajos ES tiesību aktos ir noteikti skaidri mērķi attiecībā uz atkritumu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi un poligonos apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu. Piemēram, līdz 2020. gadam 50 % sadzīves/mājsaimniecību atkritumu un 70 % būvgružu un ēku nojaukšanā radušos atkritumu ir jāpārstrādā vai jāizmanto atkārtoti. Šie mērķi jau ir stimulējuši būtiskus uzlabojumus, proti, vairākas dalībvalstis ir parādījušas, ko ir iespējams paveikt ātri, ar nelielām izmaksām un radot daudzas darbvietas. Taču pieaugošo izejvielu cenu dēļ vajadzība padarīt atkritumu apsaimniekošanu nekaitīgāku videi ir kļuvusi aktuāla arī no ekonomiskā viedokļa. Nesen pieņemtos politikas dokumentos, piemēram, Ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu un 7. vides rīcības programmas priekšlikumā, ir skaidrotas priekšrocības, kādas ekonomikas un vides ziņā rada resursefektīva aprites ekonomika, un tās veidošanai būtu nepieciešams:

  • turpināt novērst atkritumu rašanos,

  • palielināt atkritumu pārstrādes un atkārtotas izmantošanas apjomu, sasniedzot reāli iespējamo maksimumu,

  • sadedzināt tikai nepārstrādājamus atkritumus un

  • līdz 2020. gadam pakāpeniski samazināt atkritumu daudzumu, kas nonāk poligonos.

Komisija pārbauda, vai un kādā veidā ES atkritumu apsaimniekošanas mērķi būtu jāpielāgo, lai izpildītu šos uzdevumus, un apspriešanās gaitā tiks apkopoti viedokļi par to, vai būtu vēlams pastiprināt pašreizējos vai ieviest jaunus mērķus. Iespējas aptver atkritumu rašanās novēršanas mērķus un diferencētus mērķus dažādām atkritumu plūsmām, materiāliem un produktiem. Respondentiem ir jāatbild arī uz jautājumu, vai būtu jānosaka stingrāki atkārtotas izmantošanas un pārstrādes mērķi un jāievieš mērķi attiecībā uz poligonos apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu vai atkritumu novirzīšanu no poligoniem, un vai tie būtu jāpielāgo konkrētajai situācijai katrā dalībvalstī. Ir uzdoti jautājumi arī par pašreizējo mērķu īstenošanu, atkritumu statistikas uzlabošanu un dalībvalstīs īstenoto pasākumu uzraudzības efektivitāti.

Turpmākie pasākumi

Pamatojoties uz sabiedriskās apspriešanās rezultātiem, Komisija noteiks mērķu izstrādes pamatiespējas. Pēc tam tiks analizēta šo risinājumu potenciālā pievienotā vērtība un ekonomiskā un sociālā ietekme un ietekme uz vidi. Pēc tam – 2014. gadā – atkritumu apsaimniekošanas politikas pārskatīšanas kontekstā varētu izstrādāt tiesību akta priekšlikumu. Papildus mērķiem pārskatīšanas gaitā tiks aplūkota arī spēkā esošo tiesību aktu iespējama pārklāšanās un iespējas vienkāršot tiesību aktus, lai uzlabotu skaidrību un konsekvenci.

Vispārīga informācija

Vairāku atkritumu apsaimniekošanas mērķu pārskatīšana 2014. gadā ir paredzēta atkritumu jomas tiesību aktos, proti, Atkritumu pamatdirektīvā, Poligonu direktīvā (to bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma pakāpeniska samazināšana, kas nonāk poligonos) un Direktīvā par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem. Atkritumu pamatdirektīvā Komisija ir aicināta arī apsvērt iespēju “vajadzības gadījumā” līdz 2014. gadam noteikt atkritumu rašanās novēršanas un atdalīšanas mērķus 2020. gadam. ES atkritumu apsaimniekošanas politikas un tiesību aktu pārskatīšanai, kas jāpabeidz 2014. gadā, bez apspriešanās ir vēl divi citi elementi: piecu atkritumu plūsmu direktīvu derīguma pārbaude un Zaļā grāmata par plastmasas atkritumiem.

Vairāk informācijas

Papildu informācija ir pieejama apspriešanās tīmekļa vietnē:

www.wastetargetsreview.eu

Tiešsaistes apspriešanās ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

Tīmekļa vietne par atkritumu apsaimniekošanas politikas un tiesību aktu pārskatīšanu:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Tīmekļa vietne par atkritumiem:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Rezultātu pārskats:

- par atkritumu apsaimniekošanu: IP/12/888

- katras valsts sasniegto rezultātu analīze, ko sagatavojusi EVA http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

Komisijas ieteikumi dalībvalstīm, kurās panākts mazāks progress: http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Ekonomikas instrumentu izmantošana:

http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar