Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 6 d.

Aplinka. Jūsų nuomonė gali padėti Europoje įtvirtinti atliekų perdirbimo kultūrą

Europos Komisija nori sužinoti, ar, jūsų nuomone, reikia persvarstyti ES atliekų teisės aktuose nustatytus perdirbimo tikslus, ir kaip. Konsultacijų rezultatais bus pasinaudota rengiant galimus naujus teisės aktus, kuriais būtų siekiama išvengti atliekų susidarymo ir paskatinti jas naudoti pakartotinai bei perdirbti ir kurie būtų platesnio atliekų politikos persvarstymo 2014 m. dalis. Piliečiai, įmonės, nevyriausybinės organizacijos, valdžios institucijos ir kitos suinteresuotosios šalys kviečiamos pareikšti nuomonę iki 2013 m. rugsėjo mėn. vidurio.

Dabartiniuose ES atliekų teisės aktuose nustatyti aiškūs pakartotinio atliekų naudojimo ir jų perdirbimo tikslai, taip pat šalinimo sąvartynuose mažinimo tikslai. Pavyzdžiui, iki 2020 m. perdirbama arba naudojama pakartotinai turėtų būti 50 proc. komunalinių (buitinių) atliekų ir 70 proc. statybos bei griovimo atliekų. Dėl šių tikslų padėtis jau labai pagerėjo: keliose valstybėse narėse matyti, ką galima padaryti greitai, nebrangiai ir sukuriant daug darbo vietų. Be aplinkos sumetimų, gerinti atliekų tvarkymą labai paskatino ekonominė būtinybė, būtent – didėjančios žaliavų kainos. Pastarojo meto politikos dokumentuose, pavyzdžiui, Efektyvaus išteklių naudojimo plane ir 7-osios aplinkos veiksmų programos pasiūlyme, paaiškinama efektyvaus išteklių naudojimo ir žiedinės ekonomikos sukūrimo nauda ūkiui ir aplinkai. Tam reikėtų:

  • tolesnės atliekų prevencijos,

  • kiek galima didinti perdirbimą ir pakartotinį naudojimą,

  • deginti tik perdirbti netinkamas medžiagas ir

  • iki 2020 m. laipsniškai atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose.

Komisija nagrinėja, ar reikėtų pritaikyti ES atliekų tikslus, kad šie siekiai būtų įgyvendinti, ir kaip. Per konsultacijas bus siekiama sužinoti, ar norima, kad dabartiniai tikslai būtų sugriežtinti arba kad būtų nustatyta naujų tikslų. Būtų galima numatyti atliekų prevencijos tikslus, diferencijuotus tikslus pagal įvairius atliekų srautus, medžiagas ir produktus ir kt. Respondentų taip pat klausiama, ar reikėtų nustatyti griežtesnius pakartotinio naudojimo ir perdirbimo arba šalinimo sąvartynuose mažinimo ar nešalinimo į sąvartynus tikslus, ir ar jie turėtų būti pritaikomi atsižvelgiant į konkrečią kiekvienos valstybės narės padėtį. Nagrinėjami ir tokie klausimai kaip dabartinių tikslų įgyvendinimas, atliekų statistikos gerinimas ir valstybėse narėse įgyvendinamų priemonių veiksmingumo stebėjimas.

Tolesni veiksmai

Remdamasi konsultacijų su visuomene rezultatais, Komisija nuspręs dėl pagrindinių tikslų nustatymo galimybių. Tuomet bus išanalizuota potenciali šių galimybių papildoma nauda ir ekonominiai bei socialiniai padariniai ir poveikis aplinkai. Persvarstant atliekų politiką 2014 m. gali būti parengtas teisės akto pasiūlymas. Be tikslų, persvarstymo metu taip pat bus išnagrinėti galimi daliniai dabartinių teisės aktų sutapimai ir įvertinta galimybė supaprastinti teisės aktus siekiant didesnio aiškumo ir nuoseklumo.

Pagrindiniai faktai

2014 m. persvarstyti keletą atliekų tvarkymo tikslų numatyta pačiuose atliekų teisės aktuose, būtent – Atliekų pagrindų direktyvoje, Sąvartynų direktyvoje (laipsniškas biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimas) ir Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvoje. Atliekų pagrindų direktyvoje Komisija taip pat raginama iki 2014 m. pabaigos, jei reikia, nustatyti 2020 m. atliekų prevencijos ir atribojimo tikslus. ES atliekų politikos ir teisės aktų persvarstymą, kuris turi būti baigtas 2014 m., be konsultacijų, sudaro dar dvi dalys: penkių atliekų srauto direktyvų tinkamumo patikra ir Žalioji knyga dėl plastiko atliekų.

Dar žr.

Daugiau informacijos pateikiama konsultacijų interneto svetainėje

www.wastetargetsreview.eu

Nuoroda į internetines konsultacijas

http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

Atliekų politikos ir teisės aktų persvarstymui skirtas interneto puslapis

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Atliekoms skirtas interneto puslapis

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Rezultatų suvestinės:

- atliekų tvarkymas (IP/12/888)

- Europos aplinkos agentūros atlikta konkrečių šalių analizė http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

Komisijos rekomendacijos mažiau pažengusioms valstybėms narėms http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Ekonominių priemonių naudojimas

http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30


Side Bar