Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6. kesäkuuta 2013

Ympäristö: Mielipiteesi voi edistää Euroopan kehittymistä kierrätysyhteiskunnaksi

Euroopan komissio on kiinnostunut kuulemaan mielipiteesi siitä, olisiko EU:n jätelainsäädännön kierrätystavoitteita muutettava ja millä tavalla. Kuulemisen tuloksia on tarkoitus käyttää apuna kehitettäessä mahdollista uutta lainsäädäntöä jätteen syntymisen ehkäisemiseksi sekä uusiokäytön ja kierrätyksen edistämiseksi osana vuonna 2014 tapahtuvaa jätepolitiikan laajempaa uudelleentarkastelua. Kansalaisia, yrityksiä, kansalaisjärjestöjä, julkisviranomaisia ja muita sidosryhmiä pyydetään esittämään näkemyksensä syyskuun 2013 puoliväliin mennessä.

EU:n nykyisessä jätelainsäädännössä vahvistetaan selkeät tavoitteet jätteen uusiokäytölle ja kierrätykselle sekä kaatopaikalle vietävän jätteen vähentämiselle. Vuoteen 2020 mennessä esimerkiksi 50 % yhdyskunta- ja kotitalousjätteestä ja 70 % rakennus- ja purkujätteestä olisi kierrätettävä tai käytettävä uudelleen. Näiden tavoitteiden ansiosta on jo saavutettu huomattavia parannuksia, ja useat jäsenvaltiot ovat osoittaneet, että on mahdollista saada tuloksia ja uusia työpaikkoja nopeasti ja vähäisillä kustannuksilla. Ympäristönäkökohtien ohella raaka-aineiden kallistuminen on kuitenkin lisännyt merkittävästi taloudellisia paineita tehostaa jätehuoltoa. Tuoreissa poliittisissa asiakirjoissa, kuten resurssitehokkuutta koskevassa etenemissuunnitelmassa ja ehdotuksessa seitsemänneksi ympäristöä koskevaksi toimintaohjelmaksi, on selvitetty resurssitehokkaan kierrätystalouden kehittämisestä koituvat taloudelliset ja ympäristölliset edut. Niiden edellytyksiä ovat

  • jätteen syntymisen tehokkaampi ehkäiseminen,

  • kierrätyksen ja uusiokäytön lisääminen toteutettavissa olevalle enimmäistasolle,

  • jätteenpolton rajoittaminen ainoastaan sellaisiin materiaaleihin, joita ei voida kierrättää, ja

  • asteittainen luopuminen jätteen viemisestä kaatopaikalle vuoteen 2020 mennessä.

Komissio tutkii, missä määrin ja miten EU:n jätetavoitteita olisi muutettava näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, ja kuulemisen yhteydessä kartoitetaan tarvetta lujittaa nykyisiä tavoitteita tai vahvistaa uusia tavoitteita, jotka liittyvät sekä jätteen syntymisen ehkäisemiseen että tavoitteiden eriyttämiseen eri jätevirtojen, materiaalien ja tuotteiden mukaan. Vastaajilta tiedustellaan myös sitä, olisiko uusiokäytölle ja kierrätykselle sekä kaatopaikalle viemiselle tai kaatopaikkojen korvaamiselle vahvistettava tiukemmat, mahdollisesti kunkin jäsenvaltion erityistilanteeseen mukautetut tavoitteet. Kuulemisen yhteydessä käsitellään myös nykyisten tavoitteiden toteutumista, jätetilastojen tehostamista ja jäsenvaltioiden täytäntöönpanemien toimenpiteiden seurannan tehokkuutta.

Tulevat toimet

Komissio päättää julkisen kuulemisen tulosten perusteella tärkeimmistä vaihtoehdoista tavoitteiden kehittämiseksi. Sen jälkeen arvioidaan niiden mahdollista lisäarvoa sekä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, ja vuonna 2014 – osana jätepolitiikan uudelleentarkastelua – voidaan tehdä lainsäädäntöehdotus. Tavoitteiden lisäksi tarkastellaan myös nykyisessä lainsäädännössä olevia mahdollisia päällekkäisyyksiä sekä lainsäädännön yksinkertaistamismahdollisuuksia sen selkeyden ja johdonmukaisuuden lisäämiseksi.

Taustaa

Eri jätehuoltotavoitteiden uudelleentarkastelusta vuonna 2014 säädetään myös jätelainsäädännössä, erityisesti jätehuollon puitedirektiivissä, kaatopaikkadirektiivissä (kaatopaikalle päätyvän biohajoavan jätteen määrän asteittainen vähentäminen) ja pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa direktiivissä. Jätehuollon puitedirektiivissä säädetään myös, että komissio tarkistaa tarvittaessa” vuoden 2014 loppuun mennessä vuodeksi 2020 jätteen syntymisen ehkäisemistä ja irtikytkentää koskevat tavoitteet. Ennen vuoden 2014 loppua tapahtuvaan EU:n jätepolitiikan ja jätehuoltolainsäädännön uudelleentarkasteluun sisältyy kuulemisen lisäksi myös kaksi muuta osatekijää: viiden voimassa olevan jätevirtadirektiivin toimivuustarkastus ja vihreä kirja muovijätteestä.

Katso myös:

Lisätietoja on saatavilla www-osoitteessa:

www.wastetargetsreview.eu

Linkki verkkokuulemiseen:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

Jätepolitiikan ja jätehuoltolainsäädännön uudelleentarkastelua koskeva www-sivusto:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Jätehuollon www-sivusto:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Tulostaulu:

- jätehuolto: IP/12/888

- Euroopan ympäristökeskuksen laatima maakohtainen selvitys http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

Komission suositukset vähiten edistyneille jäsenvaltioille: http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Taloudellisten ohjauskeinojen käyttö:

http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93)

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30)


Side Bar