Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. juuni 2013

Teie arvamus võib aidata muuta Euroopa taaskasutusühiskonnaks

Euroopa Komisjon soovib saada teada, kas teie arvates tuleks ELi jäätmealastes õigusaktides seatud ringlussevõtu eesmärke muuta ja kuidas seda tuleks teha. Arutelu tulemusi kasutatakse selleks, et aidata jäätmetekke vältimiseks välja töötada uusi õigusakte ja et anda osana 2014. aastal toimuvast jäätmepoliitika ulatuslikumast läbivaatamisest hoogu korduvkasutamisele ja ringlussevõtule. Kodanikud, ettevõtjad, valitsusvälised organisatsioonid, ametiasutused ja muud huvitatud isikud on teretulnud esitama oma seisukohti kuni 2013. aasta septembri keskpaigani.

ELi kehtivates jäätmealastes õigusaktides on kehtestatud selged eesmärgid jäätmete korduvkasutamisele ja ringlussevõtule ning jäätmete prügilatesse ladestamise vähendamisele. 2020. aastaks tuleks 50% olme- ja majapidamisjäätmetest ning 70% ehitus- ja lammutusjäätmetest võtta ringlusse või korduvkasutada. Tänu sellistele eesmärkidele on olukord juba tunduvalt parem ning mitu liikmesriiki on näidanud, et tulemusi ja uusi töökohti on võimalik saada kiiresti ja väheste kuludega. Lisaks keskkonnakaitse aspektile on tooraine hinnatõus suurendanud oluliselt majanduslikku survet jäätmekäitlust tõhustada. Hiljutistes poliitikadokumentides, nagu Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava ja ettepanek 7. keskkonnaalase tegevusprogrammi kohta, on selgitatud ressursitõhusa ja ringmajanduse arendamise majanduslikku ja keskkonnaalast kasu. Nende eelduseks on:

  • jäätmetekke veelgi tulemuslikum vältimine,

  • ringlussevõtu ja korduvkasutuse viimine suurima võimaliku tasemeni,

  • jäätmepõletuse lubamine ainult selliste materjalide puhul, mida ei saa ringlusse võtta, ja

  • lõpetada järk-järgult aastaks 2020 jäätmete ladestamine prügilatesse.

Komisjon uurib, kas ja kuidas tuleks ELi jäätmealaseid eesmärke nende eesmärkide saavutamiseks kohandada. Arutelu käigus soovitakse saada arvamusi selle kohta, kas kehtivaid eesmärke tuleks tugevdada või tuleks kehtestada uued eesmärgid, mis võivad olla seotud nii jäätmetekke vältimisega kui ka eesmärkide eristamisega eri jäätmevoogude, materjalide või toodete lõikes. Samuti küsitakse, kas korduvkasutusele ja ringlussevõtule ning prügilatesse ladestatavatele jäätmete vähendamisele või prügilasse ladestamise vältimisele tuleks kehtestada rangemad eesmärgid, milles võetakse võimaluse korral arvesse iga liikmesriigi eripära. Uuritakse ka, kuidas täidetakse praeguseid eesmärke, kuidas parandada jäätmestatistikat ja kui tõhus on liikmesriikides võetavate meetmete seire.

Edasised sammud

Komisjon määrab avaliku arutelu tulemuste alusel kindlaks eesmärkide saavutamise peamised võimalused. Seejärel analüüsitakse nende võimalikku lisaväärtust ja majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõju ja 2014. aastal võiks teha osana jäätmepoliitika läbivaatamisest õigusakti ettepaneku. Lisaks eesmärkidele uuritakse läbivaatamise käigus võimalikke kattumisi kehtivates õigusaktides ja õigusaktide lihtsustamise võimalusi, et muuta need selgemaks ja järjepidevamaks.

Taust

Jäätmekäitluseesmärkide läbivaatamine 2014. aastal on ette nähtud mitme jäätmealase õigusaktiga, näiteks jäätmete raamdirektiivi, prügiladirektiivi (prügilatesse ladestatavate biolagunevate jäätmete järkjärguline vähendamine) ning pakendite ja pakendijäätmete direktiiviga. Jäätmete raamdirektiivis on ka sätestatud, et komisjon kehtestab vajaduse korral 2014. aasta lõpuks jäätmetekke vältimise ning jäätmetekke ja majanduskasvu seose lahutamise eesmärgid 2020. aastaks. Aastal 2014 lõpuleviidava ELi jäätmepoliitika ja jäätmealaste õigusaktide läbivaatamine hõlmab lisaks arutelule ka viie jäätmevoogu käsitleva direktiivi kvaliteedi kontrollimist ja plastijäätmete kohta rohelise raamatu avaldamist.

Vt ka

Lisateave on kättesaadav arutelu veebisaidil:

www.wastetargetsreview.eu

Internetis toimub arutelu järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

Jäätmepoliitika ja jäätmealaste õigusaktide läbivaatamise veebisait:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Jäätmekäitluse veebisait:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Tulemustabel:

- jäätmekäitlus: IP/12/888

- Euroopa Keskkonnaameti tehtud riigipõhised analüüsid: http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

Komisjoni soovitused vähem edusamme teinud liikmesriikidele: http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Majandusvahendite kasutamine:

http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Contacts :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar