Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 6. června 2013

Životní prostředí: Váš názor může přispět k tomu, aby se Evropa stala recyklační společností

Evropskou komisi zajímá, zda se domníváte, že by EU měla přehodnotit cíle, které stanovila v právních předpisech pro recyklaci, a pokud ano, jakým způsobem. Výsledky konzultace pomohou při tvorbě nových právních předpisů, jejichž cílem je předcházet vzniku odpadu a podporovat jeho opětovné použití a recyklaci. Konzultace tvoří součást širšího přezkumu politik nakládání s odpady, který se uskuteční v roce 2014. Své názory mohou do poloviny září 2013 vyjádřit občané, podniky, nevládní organizace, veřejnoprávní orgány a ostatní zúčastněné strany.

Stávající právní předpisy EU o odpadech stanoví jasné cíle pro jejich opětovné použití a recyklaci a omezení objemu odpadu ukládaného na skládku. Do roku 2020 by se například 50 % komunálního odpadu a 70 % stavebních a demoličních odpadů mělo recyklovat nebo opětovně použít. Díky těmto cílům se již situace výrazně zlepšila – několik členských států dokázalo, jak rychle a levně lze provést změny a jak lze při tom také vytvořit mnoho pracovních míst. Kromě environmentálních důvodů se však nyní objevila i další skutečnost, kvůli níž je nutné zlepšit nakládání s odpady: Rostou ceny surovin. Ekonomický i environmentální přínos, který bude znamenat ekonomika účinně využívající zdroje a cyklická ekonomika, zdůrazňují také Plán účinného využívání zdrojů a návrh sedmého akčního programu pro životní prostředí (politické dokumenty z poslední doby). Pokud se má taková ekonomika stát skutečností, bude to vyžadovat tyto kroky:

  • rozšířit prevenci vzniku odpadů

  • rozšířit recyklaci a opětovného využití na nejvyšší možnou úroveň

  • omezit spalování na nerecyklovatelné materiály a

  • do roku 2020 postupně ukončit skládkování

Komise proto zkoumá, zda a jak by měly být v této oblasti upraveny cíle EU. V rámci konzultace tedy budou shromážděny názory na zpřísnění stávajících cílů nebo zavedení nových. Mezi možnými variantami je stanovení cílů týkajících se předcházení vzniku odpadů a diferencovaných cílů pro různé druhy toku odpadů, materiálů a produktů. Respondenti mají rovněž odpovědět, zda by se měly zpřísnit cíle pro opětovné použití a recyklaci a snížení počtu skládek a objemu skládkovaného odpadu a zda by měly být přizpůsobeny konkrétní situaci každého členského státu. Do dotazníku jsou rovněž zahrnuty otázky týkající se plnění současných cílů, zkvalitnění statistik ohledně odpadů a monitorování účinnosti opatření prováděných v členských státech.

Další kroky

Na základě výsledků veřejné konzultace Komise určí hlavní varianty řešení. Poté bude následovat analýza potenciální přidané hodnoty a hospodářských, sociálních a environmentálních dopadů jednotlivých variant. Posléze může být vytvořen legislativní návrh (v roce 2014, v rámci přezkumu odpadové politiky). Kromě zmíněných cílů se přezkum bude zabývat i možnými překryvy v platných právních předpisech a potenciálním zjednodušením právních předpisů v zájmu jejich zjednodušení a vzájemné provázanosti.

Souvislosti

Přezkum několika cílů v oblasti nakládání s odpady je plánován na rok 2014 u samotných právních předpisů týkajících se nakládání s odpady, zejména směrnice o odpadech, směrnice o skládkách odpadů (postupné snížení biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky) a směrnice o obalech a obalových odpadech. Rámcová směrnice o odpadech stanoví, že Komise má v případě potřeby do roku 2014 zvážit stanovení cílů v oblasti předcházení vzniku odpadů a zrušení vazby mezi hospodářským růstem a dopady na životní prostředí spojenými se vznikem odpadů do roku 2020. Přezkum politiky a právních předpisů EU o odpadech, který má být dokončen v roce 2014, zahrnuje kromě konzultace dvě další složky : kontrolu účelnosti pěti směrnic o tocích odpadů a zelenou knihu o plastovém odpadu.

Viz též:

Další informace na internetových stránkách konzultace:

www.wastetargetsreview.eu

Internetová konzultace je zveřejněna zde:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

Internetová stránka o přezkumu odpadové politiky a právních předpisů:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Internetová stránka o odpadech:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Srovnávací přehled:

– nakládání s odpady: IP/12/888

– analýza podle jednotlivých zemí EHP http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

Doporučení Komise méně rozvinutým členským státům: http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Využívání ekonomických nástrojů:

http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar