Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 6 юни 2013 г.

Околна среда: Вашето мнение може да помогне на Европа да се превърне в рециклиращо общество

Европейската комисия желае да узнае дали смятате, че целите по отношение на рециклирането в законодателство на ЕС в областта на отпадъците се нуждаят от преразглеждане, и по какъв начин да стане това. Резултатите от консултацията ще се използват за изготвяне на евентуално ново законодателство за предотвратяване на генерирането на отпадъци и за увеличаване на повторното използване и рециклирането като част от по-широк преглед на политиките в областта на отпадъците през 2014 г. Граждани, предприятия, неправителствени организации, публични органи и други заинтересовани лица се приканват да споделят мнението си до средата на септември 2013 г.

В съществуващото законодателство на ЕС в областта на отпадъците са определени ясни цели по отношение на повторната употреба, рециклирането и намаляването на депонирането на отпадъци. Например до 2020 г. 50 % от битовите отпадъци и 70 % от отпадъците от строителство и събаряне трябва се рециклират или използват повторно. Подобни цели вече доведоха до значителни подобрения – няколко страни от ЕС показват какво може да се направи бързо и с малко разходи, като същевременно се създадат много работни места. Поради покачващите се цени на суровините подобряването на управлението на отпадъците вече е от голямо значение не само от екологична, но и от икономическа гледна точка. В неотдавнашни политически документи като Пътната карта за ефективно използване на ресурсите и предложението за 7-ма програма за действие за околната среда е обяснено какви са икономическите и екологичните ползи от развитието на ресурсно ефективна и кръгова икономика, за което ще е необходимо:

  • по-нататъшно предотвратяване на генерирането на отпадъци,

  • увеличаване на рециклирането и повторното използване на отпадъци до максималното възможно равнище,

  • ограничаване на изгарянето до материали, които не могат да бъдат рециклирани, и

  • постепенно премахване на депонирането на отпадъци до 2020 г.

Комисията проучва дали и как целите на ЕС в областта на отпадъците трябва да бъдат адаптирани, за да се постигне това, и в рамките на консултацията ще бъдат събрани мнения относно необходимостта от засилване на съществуващите цели или въвеждане на нови цели. Сред възможностите са цели за предотвратяване на генерирането на отпадъците и различни цели за различните потоци от отпадъци, материали и продукти. Включени са също така въпроси дали трябва да бъдат въведени по-стриктни цели за повторно използване и рециклиране на отпадъците и намаляване или отклоняване от депониране и дали те трябва да бъдат съобразени с конкретното положение във всяка страна от ЕС. Разглеждат се и изпълнението на настоящите цели, подобряването на статистическите данни за отпадъците и наблюдението на ефективността на мерките, прилагани от държавите членки.

Следващи стъпки

Въз основа на резултатите от обществената консултация Комисията ще определи основните варианти за целите. След това ще бъдат анализирани потенциалната добавена стойност и икономическото, социалното и екологичното въздействие на тези варианти. До 2014 г. може да бъде изготвено законодателно предложение в контекста на прегледа на политиката в областта на отпадъците. При прегледа освен целите ще бъдат разгледани евентуалните припокривания в съществуващото законодателство и възможностите за неговото опростяване с цел подобряване на яснотата и съгласуваността.

Контекст

Прегледът на някои от целите относно управлението на отпадъците през 2014 г. е предвиден в самото законодателство – Рамковата директива за отпадъците, Директивата относно депонирането на отпадъци (постепенно намаляване на депонираните биоразложими отпадъци) и Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки. Също така съгласно Рамковата директива за отпадъците до 2014 г. Комисията трябва „по целесъобразност“ да определи цели за предотвратяване на генерирането на отпадъци и за прекъсване на връзката между икономическия растеж и екологичните въздействия за 2020 г. Прегледът на политиката и законодателството на ЕС в областта на отпадъците, който трябва да бъде извършен през 2014 г., включва и два други елемента освен консултацията – проверка за пригодност на пет директиви относно потоците от отпадъци и зелена книга относно отпадъците от пластмаси.

Вижте също:

Допълнителна информация ще намерите на уебсайта за консултацията:

www.wastetargetsreview.eu

Онлайн консултацията ще намерите на следния адрес:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

Преглед на политиката и законодателството в областта на отпадъците:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Уебстраница за отпадъците:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Сравнителни доклади:

- за управлението на отпадъците: IP/12/888

- анализ на ЕАОС по държави: http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

Препоръки на Комисията към по-малко напредналите държави членки: http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Използване на икономически инструменти:

http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar