Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Gemensamt pressmeddelande

Bryssel den 6 juni 2013

Gemensamma insatser för att övervinna krisen

Idag har Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Regionkommitténs ordförande Ramón Luis Valcárcel diskuterat de viktigaste ekonomiska, sociala och politiska utmaningarna som den Europeiska unionen står inför. Kärnan i diskussionen var nödvändigheten i beslutsamma insatser för att genomföra de överenskomna åtgärderna, för att övervinna krisen, stärka insatserna för tillväxt och sysselsättning, och gå vidare mot en djupare integrerad ekonomisk och monetär union.

Det bilaterala mötet mellan de två ordförandena följdes av en arbetslunch under ledning av ordförande Barroso med sju stora lokala och regionala sammanslutningar och ordförande och förste vice ordförande i Regionkommittén, Mercedes Bresso. Båda mötena ägde rum inom ramen för den strukturella dialogen mellan EU-kommissionen, Regionkommittén och europeiska sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter. Syftet är att stärka förbindelserna mellan EU och företrädare för lokala och regionala myndigheter.

José Manuel Barroso kommenterar utnämningen på följande sätt: ‑ Samtidigt som vi gör allt för att ta Europa ur krisen är det mycket viktigt att vi kan ge människorna hopp inför framtiden. Vi måste fortsätta att sätta in all kraft på att skapa hållbar tillväxt och arbetstillfällen i Europa och genomföra de åtgärder som vi har beslutat att vidta. Och vi måste visa att insatserna gör en skillnad för våra unga arbetslösa och våra små och medelstora företags likviditetsproblem. I detta sammanhang är EU:s budget 2014-2020 och de olika stödprogrammen av avgörande betydelse. Vi uppmanar rådet och parlamentet att snabbt komma överens om den framtida budgeten så att viktiga investeringar kan börja betalas ut till medlemsstaterna och deras regioner från och med 2014. Vi kommer endast att lyckas om vi samarbetar på alla nivåer. Regionernas och städernas roll är avgörande för att vi ska uppnå våra gemensamma mål.

President Valcárcel betonade följande: ‑ Det är dags att på allvar börja fundera över hur EU verkligen kan stärka städernas och regionernas makt, det är ju där myndigheterna är närmast medborgarna. Jag är fullt övertygad om att våra unga kan återfår tro på sin kapacitet genom att vi hjälper våra lokala företag att skapa arbetstillfällen, och vi måste fortsätta den europeiska integrationsprocessen och utvidga rollen för EU:s regioner. Jag tror att det enda svaret på krisen är mer Europa.

Kommissionsordförande José Manuel Barroso och president Valcárcel påpekade att de kommande veckorna, månaderna och åren kommer att vara avgörande för att visa att krisarbetet bygger på samordnad tillväxtfrämjande finanspolitik, strukturreformer och målinriktade investeringar och att det samtidigt stöds av en mycket starkare samordning av den ekonomiska politiken och budgetpolitiken inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

De två ordförandena diskuterade också Europa 2020-strategin som även fortsättningsvis kommer att vara vägledande i EU:s verksamhet. I detta sammanhang uppmanade Regionkommitténs ordförande kommissionen att överväga utarbetandet av en vitbok om territoriell sammanhållning så att man ska få en bättre bild av samspelet mellan den territoriella agendan 2020 och Europa 2020-strategin.

Regionkommitténs ordförande betonade också att utöver att fortlöpande övervaka framstegen för alla huvudinitiativ inom Europa 2020-strategin, håller Regionkommittén redan på att ta fram en halvtidsutvärdering av strategin ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Regionkommitténs bidrag till denna halvtidsöversyn kommer att läggas fram vid nästa toppmöte för europeiska städer och regioner — som kommer att äga rum i Aten den 6-7 mars 2014.

President Valcárcel var också angeläget om att betona att 2014 fyller Regionkommittén 20 år. Detta är ett bra tillfälle för institutionen att blicka tillbaka, se över läget och se framåt. Förslag på hur man kan förstärka Regionkommitténs institutionella och politiska roll efter 2015 kommer att läggas fram och presenteras vid plenarsessionen för 20 årsdagen i april 2014.

De sju lokala och regionala sammanslutningar företräddes av:

– Giorgio orsoni, förste vice ordförande för Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR) och borgmästare i Venedig (Italien),

– Karl-Heinz Lambertz, ordförande i förbundet för europeiska gränsregioner (AEBR) och ministerpresident i Belgiens tyskspråkiga gemenskap,

– Jean-Yves Le Drian, ordförande för Konferensen för Europas perifera maritima regioner (CPMR), franska försvarsministern och ordföranden för regionala rådet för Bretagne (PES/FR)

– Hande Özsan Bozatli, ordförande för Europeiska regionförsamlingen och ordförande i kommittén för internationella förbindelser med EUoch Istanbuls Provinsstyrelse,

– Daniël Termont, EUROCITIES, medlem av verkställande kommittén och borgmästare i Gent (Belgien),

– Françoise Dupuis, ordförande för ordförande för nätverket för regionala lagstiftande församlingar (CALRE) ordförande i parlamentet i Bryssel Stad,

– Franco Iacop, för ordförande för konferensen för europeiska regioner med lagstiftningsbefogenheter (REGLEG).

Contacts :

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Nathalie Vandelle (Committee of the Regions) (+32 2 282 24 99)


Side Bar