Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja europejska

Wspólny komunikat prasowy

Bruksela, dnia 6 czerwca 2013 r.

Połączmy siły, by przezwyciężyć kryzys

Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, oraz przewodniczący Komitetu Regionów, Ramón Luis Valcárcel, omówili dziś główne wyzwania gospodarcze, społeczne i polityczne stojące przed Unią Europejską. Najważniejszymi zagadnieniami, które poruszono podczas rozmowy, była potrzeba podjęcia zdecydowanych kroków zmierzających do realizacji uzgodnionych środków, by przezwyciężyć kryzys, zintensyfikowanie działań przyczyniających się do zwiększenia wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy, a także osiągnięcie bardziej zintegrowanej unii gospodarczej i walutowej.

Po dwustronnym spotkaniu między przewodniczącymi odbył się roboczy obiad na zaproszenie przewodniczącego Barroso z przedstawicielami siedmiu głównych europejskich stowarzyszeń władz lokalnych i regionalnych oraz przewodniczącym Komitetu Regionów i jego wiceprzewodniczącą Mercedes Bresso. Oba spotkania odbyły się w ramach „dialogu strukturalnego” między Komisją Europejską, Komitetem Regionów i europejskimi stowarzyszeniami władz lokalnych i regionalnych, który zmierza do zacieśnienia stosunków między UE i przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych.

Przewodniczący Barroso powiedział: „Podczas gdy wykorzystujemy każdą możliwość, by wyciągnąć Europę z kryzysu, naszym najważniejszym zadaniem jest dać ludziom nadzieję. Musimy nadal skupiać wszystkie wysiłki na tworzeniu w Europie zrównoważonego wzrostu i miejsc pracy poprzez wdrażanie środków, które zdecydowaliśmy się podjąć. Musimy również pokazać, że nasze działania zmieniają sytuację bezrobotnych młodych ludzi oraz pozbawionych środków pieniężnych małych i średnich przedsiębiorstw. W tym kontekście przyszły budżet UE na lata 2014-2020 i unijne programy finansowania są szczególnie istotne. Wzywamy Radę i Parlament do szybkiego zawarcia porozumienia co do przyszłego budżetu, tak by niezbędne inwestycje zaczęły napływać do państw członkowskich i ich regionów od 2014 r. Odniesiemy sukces jedynie wtedy, gdy będziemy współpracować na wszystkich poziomach. W osiąganiu naszych celów kluczową rolę do odegrania mają regiony i miasta”.

Przewodniczący Valcárcel podkreślił, że: „Nadszedł czas poważnej refleksji nad tym, jak Unia Europejska może faktycznie wzmocnić siłę miast i regionów, czyli władz, które znajdują się najbliżej obywateli. Jestem w pełni przekonany, że aby pomóc naszym lokalnym przedsiębiorstwom w tworzeniu miejsc pracy i młodym obywatelom w odzyskaniu wiary w swoje zdolności, musimy kontynuować proces integracji europejskiej i zwiększyć rolę europejskich regionów”. Dodał także: „Jestem zdania, że jedyną odpowiedzią na kryzys jest »Więcej Europy«”.

Przewodniczący Barroso i przewodniczący Valcárcel wskazali na to, że nadchodzące tygodnie, miesiące i lata będą kluczowe, by dowieść skuteczności odpowiedzi UE na kryzys. Jej fundamentem jest konsolidacja budżetowa sprzyjająca wzrostowi gospodarczemu, reformom strukturalnym i ukierunkowanym inwestycjom oraz znacznie ściślejsza koordynacja polityk gospodarczych i budżetowych w kontekście semestru europejskiego.

Dwaj przewodniczący omówili również strategię „Europa 2020”, która nadal będzie wyznaczyła kierunek działań unijnych. W tym kontekście przewodniczący Komitetu Regionów wezwał Komisję do rozważenia przygotowania białej księgi na temat spójności terytorialnej, tak by lepiej przeanalizować wzajemne zależności między agendą terytorialną 2020 oraz strategią „Europa 2020”.

Przewodniczący Komitetu Regionów podkreślił również, że poza stałym monitorowaniem postępu w zakresie inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”, Komitet Regionów rozpoczął już pracę nad oceną śródokresową strategii z perspektywy lokalnej i regionalnej. Wkład Komitetu Regionów do oceny śródokresowej zostanie przedstawiony na następnym Europejskim Szczycie Regionów i Miast, który odbędzie się w Atenach w dniach 6-7 marca 2014 r.

Przewodniczący Valcárcel podkreślał również, że w 2014 r. przypada dwudziesta rocznica powstania Komitetu Regionów. Będzie to dobra okazja dla instytucji, by „spojrzeć wstecz, zrobić podsumowanie i spojrzeć w przyszłość”. Propozycje, jak wzmocnić instytucjonalną i polityczną rolę Komitetu Regionów po 2015 r. zostaną zgłoszone i zaprezentowane na plenarnej sesji z okazji dwudziestolecia istnienia instytucji (kwiecień 2014 r.).

Przedstawicielami siedmiu stowarzyszeń władz lokalnych i regionalnych byli:

– Giorgio Orsoni, pierwszy wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz burmistrz Wenecji (Włochy),

– Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Stowarzyszenia Europejskich Regionów Przygranicznych (AEBR), szef rządu Wspólnoty Niemieckojęzycznej Belgii,

– Jean-Yves Le Drian, przewodniczący Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR), francuski minister obrony i spraw weteranów oraz przewodniczący rady regionalnej Bretanii (FR/PES),

– Hande Özsan Bozatli, przewodnicząca Zgromadzenia Regionów Europy (AER) oraz przewodnicząca komisji do spraw europejskich i międzynarodowych Rady Municypalnej Stambułu,

– Daniël Termont, EUROCITIES, członek komitetu wykonawczego, oraz burmistrz Gandawy (Belgia),

– Françoise Dupuis, przewodnicząca Konferencji Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE), przewodnicząca parlamentu Regionu Stołecznego Brukseli,

– Franco Iacop, przewodniczący Konferencji Europejskich Regionów o Kompetencjach Ustawodawczych (REGLEG).

Kontakt:

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Nathalie Vandelle (Komitet Regionów) (+32 2 282 24 99)


Side Bar