Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Ühine pressiteade

Brüssel, 6. juuni 2013

Ühendagem jõud kriisist väljatulekuks!

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ja Regioonide Komitee president Ramón Luis Valcárcel arutasid täna Euroopa Liidu peamisi majanduslikke, sotsiaalseid ja poliitilisi probleeme. Arutelu keskmes oli kindel otsus rakendada kriisist väljumiseks kokkulepitud meetmeid, soodustada veelgi rohkem tööhõivet ja majanduskasvu ning liikuda majandus- ja rahaliidu tugevama integreerimise suunas.

Kahe presidendi kohtumisele järgnes president Barroso korraldatud töölõuna, millel osalesid seitsme suurema kohaliku ja piirkondliku liidu esindajad ning Regioonide Komitee president ja Regioonide Komitee esimene asepresident Mercedes Bresso. Mõlemad kohtumised toimusid Euroopa Komisjoni, Regioonide Komitee ning Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liitude struktuurse dialoogi raames, mille eesmärk on tugevdada Euroopa Liidu ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahelisi suhteid.

Komisjoni president Barroso: „Püüdlustes Euroopa kriisist välja tuua on meie põhieesmärk anda inimestele uut lootust. Peame suunama kõik oma jõupingutused endiselt sellele, et tagada kokkulepitud meetmete rakendamise kaudu Euroopas tööhõive ja jätkusuutlik majanduskasv. Ja me peame näitama, et meie tegevus aitab parandada noorte töötute ja kitsikuses vaevlevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate olukorda. Selles kontekstis on ELi 2014.–2020. aasta eelarvel ja selle rahastamisprogrammidel äärmiselt oluline roll. Loodame nõukogu ja parlamendi peale, kes peaksid eelarve suhtes kiiresti kokkuleppele jõudma, et saaksime alates 2014. aastast hakata tegema elutähtsaid investeeringuid liikmesriikides ja nende piirkondades. Edu saadab meid vaid siis, kui teeme koostööd kõigil tasanditel, ning ühiste eesmärkide saavutamiseks on eriti tähtis piirkondade ja linnade panus.”

President Valcárcel: „On saabunud aeg hakata tõsiselt mõtteid mõlgutama selle üle, kuidas Euroopa Liit saaks reaalselt tugevdada linnade ja piirkondade rolli, kuna just nende ametiasutused on kodanikele kõige lähemal. Olen sügavalt veendunud, et selleks, et aidata kohalikel ettevõtjatel luua uusi töökohti ja taastada noorte kodanike usk oma võimetesse, peame jätkama Euroopa integreerimist ja tugevdama Euroopa piirkondade rolli. Ainus võimalus kriisist üle saada on minu arvates järgida põhimõtet „rohkem Euroopat””.

President Barroso ja president Valcárcel rõhutasid tulevaste nädalate, kuude ja aastate tähtsust selle demonstreerimisel, kui tõhusalt suudab EL kriisile reageerida. ELi reaktsioon põhineb majanduskasvu soodustaval eelarve konsolideerimisel, struktuurireformidel ja sihtotstarbelistel investeeringutel ning selle aluseks on liikmesriikide majandus- ja eelarvepoliitika senisest tugevam koordineerimine Euroopa poolaasta raames.

Presidendid arutlesid ka strateegia „Euroopa 2020” üle, mis on jätkuvalt ELi tegevuse aluseks. Sellega seoses soovitas Regioonide Komitee president komisjonil valmistada ette valge raamat territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, et selle põhjal paremini analüüsida 2020. aasta territoriaalse tegevuskava ja strateegia „Euroopa 2020” vastastikust mõju.

Regioonide Komitee president rõhutas, et lisaks strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatuste järgimisel tehtavate edusammude jälgimisele on Regioonide Komiteel juba käsil ka kohalikust ja piirkondlikust perspektiivist lähtuv strateegia vahehindamine. Regioonide Komitee panust sellesse vahehindamisse esitletakse Euroopa piirkondade ja linnade järgmisel tippkohtumisel, mis toimub 6.–7. märtsil 2014 Ateenas.

President Valcárcel ei jätnud ka märkimata, et 2014. aastal tähistatakse Regioonide Komitee 20. aastapäeva. See on komitee jaoks hea võimalus „vaadata tagasi, teha kokkuvõte seni saavutatust ja kavandada järgmisi samme”. Ettepanekuid selle kohta, kuidas tugevdada komitee institutsioonilist ja poliitilist rolli pärast 2015. aastat, esitletakse täiskogu istungjärgul, mis tähistab 20 aasta täitumist komitee asutamisest (aprillis 2014).

Seitset kohalikku ja piirkondlikku liitu esindasid:

– Giorgio Orsoni, Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) esimene aseesimees ja Veneetsia linnapea;

– Karl-Heinz Lambertz, Euroopa Piirialade Assotsiatsiooni (AEBR) esimees ja Belgia saksakeelse kogukonna omavalitsuse juht;

– Jean-Yves Le Drian, Euroopa Mereliste Äärealade Organisatsiooni (CPMR) president, Prantsusmaa kaitseminister ja Bretagne'i piirkondliku volikogu (PES/FR) esimees;

– Hande Özsan Bozatli, Euroopa Piirkondade Assamblee (AER) president ning Istanbuli provintsivalitsuse ELi ja rahvusvaheliste suhete komitee esimees;

– Daniël Termont, organisatsiooni EUROCITIES täitevkomitee liige ja Genti linnapea (Belgia);

– Françoise Dupuis, Euroopa Piirkondlike Seadusandlike Kogude Konverentsi (CALRE) esimees ja Brüsseli pealinnapiirkonna parlamendi esimees;

– Franco Iacop, Euroopa Seadusandlike Volitustega Piirkondade Konverentsi (REGLEG) esimees.

Kontaktisikud:

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Nathalie Vandelle (Regioonide Komitee) (+32 2 282 24 99)


Side Bar