Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 6 czerwca 2013 r.

Unia Europejska nagradza dziewięć innowacyjnych inicjatyw publicznych w Europie

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj zdobywców Europejskiej Nagrody w dziedzinie innowacji w administracji publicznej. Nagroda ta stanowi formę uznania dla najbardziej innowacyjnych i dalekosiężnych inicjatyw publicznych, które przynoszą korzyść obywatelom, przedsiębiorstwom lub podmiotom z sektora edukacji lub badań naukowych. Nagrody w wysokości 100 tys. euro uzyskało dziewięć inicjatyw z Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii (dwóch laureatów), Niderlandów, Portugalii, Słowacji, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa (MEMO/13/503). Zwycięskie inicjatywy obejmowały udostępnianie za pośrednictwem telefonu zintegrowanych informacji z zakresu opieki zdrowotnej, platformę internetową dotyczącą możliwości finansowania dla przedsiębiorstw, a także system wykrywania plagiatów dla instytucji szkolnictwa wyższego. Nagrody wręczyła komisarz ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn podczas IV Tygodnia Innowacyjnych Regionów Europy (WIRE IV) w Cork w Irlandii.

Komisarz Máire Geoghegan-Quinn powiedziała: „Innowacje nie służą jedynie przedsiębiorstwom. Sektor publiczny wytwarza połowę produktu krajowego brutto UE, w związku z czym musi się on także dostosować do zmian. Dzisiejsi zwycięzcy pokazują, że za pomocą nowych pomysłów i rozwiązań technicznych możemy podnieść standard życia ludzi i wspierać modernizację naszych gospodarek. Potrzebujemy więcej inicjatyw tego typu”.

Na konkurs wpłynęły 203 zgłoszenia pochodzące ze wszystkich zakątków Unii Europejskiej. Niezależne jury wyłoniło dziewięciu laureatów w oparciu o cztery kryteria: gospodarcze skutki inicjatywy; jej znaczenie wobec wyzwań stojących przed społeczeństwami; oryginalność koncepcji i łatwość jej odtwarzania; oraz planowany sposób wykorzystania środków z nagrody.

W skład jury weszli: Ann Mettler, Rada Miasta Lizbony; Carlos Brazao, Cisco; Margot Pröhl, Europejski Instytut Administracji Publicznej; Sasha Bezuhanova, HP; oraz Andreas Schleicher, OECD.

Nagrody pieniężne przyczynią się do rozwoju wyróżnionych inicjatyw. Zwycięzcy przedstawią swoje działania mające na celu odtworzenie i rozszerzenie zakresu inicjatyw na następnym kongresie innowacji w 2014 r. w Brukseli.

Zdobywcy nagród za 2013 r.

Kategoria „Obywatele”:

  1. Region Metropolitalny Helsinki w Finlandii — udostępnianie otwartych danych w celu zaangażowania obywateli w proces podejmowania decyzji;

  2. szwedzka inicjatywa krajowa w zakresie e-zdrowia — udostępnienie pacjentom i opiekunom indywidualnych informacji medycznych w postaci cyfrowej;

  3. londyńska gmina Islington w Zjednoczonym Królestwie — zintegrowany pakiet działań w celu ograniczenia ubóstwa energetycznego oraz nadmiernej liczby zgonów i hospitalizacji spowodowanych niskimi temperaturami w zimie.

Kategoria „Przedsiębiorstwa”:

  1. hiszpańskie centrum otwartych danych — ambitna inicjatywa krajowa w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, która otwiera nowe możliwości gospodarcze;

  2. samorząd północnych prowincji Niderlandów— platforma internetowa zapewniająca przedsiębiorstwom szybki dostęp do możliwości finansowania;

  3. inicjatywa portugalskiej agencji ds. reformy sektora publicznego — uproszczone zakładanie przedsiębiorstw bez oczekiwania lub w bardzo krótkim czasie.

Kategoria „Edukacja i badania naukowe”

  1. hiszpański Region Murcji — zespoły studentów rozpoczynają działalność gospodarczą i konkurują we współzawodnictwie energooszczędnych pojazdów;

  2. Chorwacka Sieć Akademicka i Badawcza — wspieranie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji poprzez zapewnienie sieci szkół podstawowych na obszarach oddalonych dostępu do technologii informatycznych i komunikacyjnych;

  3. słowacka inicjatywa krajowa — system wykrywania plagiatów uwzględniający prace magisterskie i doktorskie wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego.

Dodatkowe informacje

Konkurs został ogłoszony we wrześniu 2012 r. i był otwarty dla organów publicznych ze wszystkich państw członkowskich UE oraz krajów uczestniczących w unijnym programie ramowym w zakresie badań. Przedstawione inicjatywy musiały w momencie zgłoszenia działać przez okres od jednego do czterech lat. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.ec.europa.eu/admin-innovators

Konferencja WIRE IV służy spotkaniu zainteresowanych stron ze szczebla regionalnego, krajowego i europejskiego w celu poszukiwania rozwiązań, opracowywania i analizowania najważniejszych zagadnień regionalnych innowacji istotnych dla realizacji programu „Horyzont 2020” – siedmioletniego unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji, który ma się rozpocząć w 2014 r.

http://wire2013.eu/

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar