Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2013

Η ΕΕ επιβραβεύει 9 καινοτόμες δημόσιες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τους νικητές του διαγωνισμού για το ευρωπαϊκό βραβείο καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση. Με το εν λόγω βραβείο αναδεικνύονται οι πιο καινοτόμες, μελλοντοστρεφείς δημόσιες πρωτοβουλίες προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεις, ή του τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Σε εννέα πρωτοβουλίες από την Κροατία, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, την Ισπανία (δύο νικητές), τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο απονεμήθηκαν από 100 000 ευρώ (MEMO/13/503). Στις βραβευμένες πρωτοβουλίες περιλαμβάνονται ολοκληρωμένες πληροφορίες υγειονομικής περίθαλψης μέσω τηλεφώνου, μια διαδικτυακή πλατφόρμα σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και ένα σύστημα ανίχνευσης λογοκλοπής για ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Τα βραβεία απένειμε η κα Máire Geoghegan-Quinn, Επίτροπος για την έρευνα, την καινοτομία και τις επιστήμες, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης της 4ης Εβδομάδας για τις καινοτόμες περιφέρειες της Ευρώπης (WIRE IV), στο Cork της Ιρλανδίας.

Η Επίτροπος κα Geoghegan-Quinn δήλωσε: «Η καινοτομία δεν είναι απλώς κάτι που αφορά τις επιχειρήσεις. Ο δημόσιος τομέας αντιπροσωπεύει το μισό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ· πρέπει κι αυτός, λοιπόν, να υιοθετήσει τις αλλαγές. Οι σημερινοί νικητές αποδεικνύουν ότι, με την αξιοποίηση νέων ιδεών και τεχνολογιών, μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων και να συμβάλλουμε στον εκσυγχρονισμό των οικονομιών μας. Χρειαζόμαστε περισσότερες πρωτοβουλίες σαν αυτήν.»

Στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν 203 προτάσεις, από όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εννέα νικητές επιλέχθηκαν από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή με βάση τέσσερα κριτήρια: τον οικονομικό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας τους· τη συνάφειά της με τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η κοινωνία· την πρωτοτυπία και ευκολία αναπαραγωγής της ιδέας· και το πώς σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τα χρήματα του βραβείου.

Η κριτική επιτροπή των εμπειρογνωμόνων αποτελέστηκε από τους: Ann Mettler, The Lisbon Council· Carlos Brazao, Cisco· Margot Pröhl, Ευρωπαϊκό ινστιτούτο δημόσιας διοίκησης· Sasha Bezuhanova, HP· και τον Andreas Schleicher, ΟΟΣΑ.

Το χρηματικό έπαθλο θα χρησιμεύσει για την επέκταση των πρωτοβουλιών. Οι νικητές του διαγωνισμού θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους που αφορούν αναπαραγωγή και κλιμάκωση των πρωτοβουλιών κατά την επόμενη Σύνοδο Καινοτομίας, το 2014, στις Βρυξέλλες.

Οι νικητές των βραβείων για το 2013

Κατηγορία«πολίτες»:

  1. Μητροπολιτική περιοχή του Ελσίνκι, στη Φινλανδία — αποδέσμευση ανοιχτών δεδομένων ώστε να συμμετέχουν οι πολίτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

  2. Η σουηδική εθνική πρωτοβουλία για την ηλ-υγεία - η δυνατότητα στους ασθενείς και τους παρόχους περίθαλψης να παρακολουθούν διαδικτυακά τις πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική τους περίθαλψη

  3. Ο δήμος του Islington στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο — ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων για περιορισμό της ενεργειακής φτώχειας και των συνακόλουθων θανάτων και εισαγωγών σε νοσοκομεία λόγω του χειμώνα

Κατηγορία «επιχειρήσεις»:

  1. Ο ισπανικός κόμβος ανοιχτών δεδομένων — μια φιλόδοξη εθνική πρωτοβουλία για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, που θα διανοίξει νέες οικονομικές ευκαιρίες

  2. Η περιφερειακή διοίκηση των βόρειων επαρχιών στις Κάτω Χώρες — διαδικτυακή πλατφόρμα ταχείας πρόσβασης σε ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις

  3. Ο οργανισμός για τη μεταρρύθμιση του πορτογαλικού Δημοσίου — απλή σύσταση επιχειρήσεων, χωρίς ή με πολύ περιορισμένο χρόνο αναμονής

Κατηγορία «Εκπαίδευση και έρευνα»:

  1. Η ισπανική περιφέρεια της Μούρθια — ομάδες φοιτητών γίνονται επιχειρηματίες και συμμετέχουν στον αγώνα για ενεργειακά αποδοτικά οχήματα

  2. Το κροατικό πανεπιστημιακό και ερευνητικό δίκτυο — Προώθηση ίσης πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση μέσω εξοπλισμού πληροφορικής σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε απομακρυσμένες περιοχές

  3. Σλοβακική εθνική πρωτοβουλία — σύστημα ανίχνευσης της λογοκλοπής βάσει συγκέντρωσης διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών από όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης

Περαιτέρω πληροφορίες

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 και ήταν ανοιχτός σε δημόσιες αρχές που έχουν συσταθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ ή χώρας συνδεδεμένης με το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα. Οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες έπρεπε να έχουν διάρκεια από ένα έως τέσσερα έτη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: www.ec.europa.eu/admin-innovators

Η διάσκεψη WIRE IV συνενώνει ενδιαφερόμενα μέρη περιφερειακής, εθνικής και ευρωπαϊκής κλίμακας για την αντιμετώπιση, ανάπτυξη και διερεύνηση βασικών θεμάτων περιφερειακής καινοτομίας που σχετίζονται με το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, το επταετές πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας που προβλέπεται να ξεκινήσει το 2014.

http://wire2013.eu/

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar