Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 juni 2013

EU inför preliminära antidumpningstullar på kinesiska solpaneler

EU-kommissionen har idag gjort följande uttalande:

EU-kommissionen har idag beslutat att införa preliminära antidumpningstullar på import av solpaneler, solceller och solplattor från Kina.

Beslutet fattades efter en grundlig och seriös undersökning med omfattande kontakter med aktörerna på marknaden. Eftersom importen av solpaneler till EU är mycket stor är det viktigt att den här tullen inte stör marknaden. Därför kommer en successiv metod att tillämpas med en tullsats på 11,8 % fram till den 6 augusti 2013. Därefter kommer tullsatsen att ligga på 47,6 %, vilket är den nivå som krävs för att undanröja den skada som dumpningen vållat den europeiska industrin.

EU-kommissionen upprepar att man är beredd att fortsätta diskussionerna med de kinesiska exportörerna och den kinesiska handelskammaren för att finna en lösning i enlighet med artikel 8 i den grundläggande antidumpningsförordningen, så att de preliminära tullarna kan avskaffas och en förhandlingslösning nås.

EU-kommissionen framhåller åter att man är beredd att sammankalla en gemensam kommitté för EU och Kina under de kommande veckorna vid ett datum som man gemensamt kommer överens om, med syftet att på ett konstruktivt sätt diskutera alla frågor som rör våra handelsförbindelser i enlighet med våra gemensamma åtaganden inom WTO och med vårt strategiska partnerskap som grund.

Bakgrund

Beslutet fattades efter det att kommissionen genomfört en nio månader lång undersökning som inleddes i september 2012 (MEMO/12/647) under vilken kommissionen konstaterade att kinesiska företag säljer solpaneler till Europa till priser som ligger långt under det normala marknadsvärdet, vilket orsakat väsentlig skada för EU:s solpaneltillverkare. Ett rättvist värde på de kinesiska solpaneler som säljs till Europa borde ligga 88 % högre än det faktiska försäljningspriset. pris till vilket de för närvarande säljs. Den dumpade exporten från Kina har utövat en otillbörlig prispress på EU-marknaden, vilket har inverkat negativt på de europeiska tillverkarnas verksamhet.

Tullarna kommer att införas i två steg, till att börja med på 11,8 % under två månader och därefter på 47,6 % under fyra månader. Detta för att mildra den skada som den illojala handelsmetoden dumpning vållar den europeiska industrin. Totalt sett kommer den preliminära tullen att gälla i högst sex månader. De preliminära tullarna är betydligt lägre än de 88 % som är den grad till vilken panelerna dumpas. Detta beror på att EU tillämpar den s.k. regeln om lägsta tull, och bara inför så mycket tullar som behövs för att återskapa rättvisa konkurrensvillkor. Förutom att skapa rättvis konkurrens gör de preliminära tullarna det möjligt för den innovativa gröna energisektorn i EU att fortsätta att utvecklas.

Kommissionen kommer nu att fortsätta sin undersökning och lyssna på synpunkter från alla berörda parter. Kommissionen är även fortsättningsvis redo att intensifiera samtalen med Kina för att hitta alternativa tillfredställande lösningar genom förhandlingar. Senast den 5 december behöver EU fatta beslut om man ska införa slutgiltiga antidumpningstullar för en period av fem år eller inte.

Solpanelsmarknaden

Innovativa europeiska företag hotas för närvarande av nära förestående konkurs på grund av illojal konkurrens från kinesiska tillverkare. De kinesiska företagen har tagit över mer än 80 % av EU-marknaden och deras produktionskapacitet uppgår för närvarande till 150 % av den globala konsumtionen. Under 2012 uppgick den kinesiska överkapaciteten till nästan den dubbla efterfrågan i EU. Kommissionens bedömning visar att ett införande av preliminära tullar inte bara skulle rädda de existerande 25 000 jobben i EU:s solenergiindustri, utan också skapa nya jobb i sektorn.

På kort sikt kan några jobb gå förlorade i företag som installerar solpaneler. Allteftersom läget för EU:s tillverkare förbättras och importen från andra länder ökar, kan dock dessa jobb återskapas. Eventuella förlorade arbetstillfällen skulle hur som helst vara betydligt färre än de 25 000 jobb inom EU:s solenergiindustri som antagligen skulle försvinna för gott om åtgärder inte skulle införas.

Dagens beslut ska också bidra till att skapa rättvisa konkurrensvillkor för den europeiska sektorn för förnybar energi, vilket är viktigt för att uppnå EU:s mål för förnybar energi. Illojal handel med solpaneler hjälper inte miljön och är inte förenligt med en sund global solenergisektor. Kommissionen fruktar att dumpad import kommer att slå ut de lokala tillverkarna och avskräcka EU-tillverkarna från att utveckla spjutspetsteknik när det gäller förnybar energi.

Undersökningen

Under undersökningen bedömde kommissionen vilken tullnivå som behövs för att motverka den skada som dumpningen vållar. Detta innebär också att tullnivån inte innehåller något drag av bestraffning, den bestäms till den absolut lägsta möjliga nivå som är nödvändig för att se till att den berörda EU-industrin får rättvisa konkurrensvillkor. Genom att konsekvent tillämpa regeln om lägsta tull går EU utöver vad som krävs av WTO, till skillnad från andra WTO-medlemmar, exempelvis Kina och USA, som alltid inför tullar som täcker hela dumpningen.

Alla berörda parters intressen har noga bedömts under undersökningen. Kommissionen sände ut frågeformulär till olika berörda parter, som exporterande tillverkare, unionstillverkare, importörer, aktörer i andra handelsled och sammanslutningar inom branschen.

Liksom i alla andra undersökningar genomförde kommissionen en ”bedömning av unionens intresse”. EU är den enda WTO-medlemmen som systematiskt genomför en sådan bedömning. Kommissionen kom till den preliminära slutsatsen att alla eventuella negativa effekter av att införa åtgärderna skulle vara mindre än de ekonomiska vinsterna för unionstillverkarna.

Undersökningen kommer att fortsätta och eventuella slutgiltiga åtgärder måste införas inom femton månader efter det att undersökningen inleddes, dvs. senast den 5 december 2013. Samtidigt som undersökningen fortsätter är kommissionen beredd att diskutera alternativa former för åtgärder som skulle kunna motsvara tullarna på 47 %. Både WTO:s regler och EU-lagstiftningen erbjuder en sådan möjlighet genom ett prisåtagande – ett åtagande om att inte sälja en vara under ett visst överenskommet pris.

Parallellt pågår också en antisubventionsundersökning angående samma produkt, till följd av ett klagomål inlämnat av samma aktör. Den undersökningen inleddes den 8 november 2012 och eventuella preliminära antisubventionsåtgärder ska införas senast den 7 augusti 2013. Ett beslut om slutgiltiga antisubventionsåtgärder måste fattas i december 2013 (MEMO/12/844).

Mer information

MEMO/13/499: Kommentarer till beslutet från EU:s handelskommissionär Karel De Gucht

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Frågor och svar om EU:s beslut att införa preliminära antidumpningstullar på kinesiska solpaneler

Offentliggörande av förordningen i Europeiska unionens officiella tidning

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:sv:PDF

MEMO/12/647: EU inleder en undersökning av dumpad import av solpaneler från Kina, den 6 september 2012

Ytterligare handlingar angående EU:s undersökning av dumpad import av solcellspaneler från Kina

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Mer om handelsförbindelserna mellan EU och Kina

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Frågor och svar om antidumpningsförfaranden

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Kontaktpersoner:

Helene Banner (+32 22952407)

John Clancy (+32 22953773)


Side Bar