Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 4. júna 2013

EÚ uložila dočasné antidumpingové clá na čínske solárne panely

Európska komisia dnes vydala toto vyhlásenie:

„Európska komisia sa dnes rozhodla uložiť dočasné antidumpingové clá na dovoz solárnych panelov, článkov a doštičiek z Číny.

Toto rozhodnutie nadväzuje na dôkladné a závažné prešetrovanie a rozsiahle kontakty s trhovými aktérmi. Keďže je trh so solárnymi panelmi a objem ich dovozu v EÚ veľmi veľký, je dôležité, aby ich toto clo nenarušilo. Preto sa bude uplatňovať postupný prístup, pričom clo uložené do 6. augusta 2013 sa stanovuje na 11,8 %. Od augusta sa clo stanoví vo výške 47,6 %, teda na úrovni požadovanej na odstránenie ujmy spôsobenej európskemu výrobnému odvetviu v dôsledku dumpingu.

Európska komisia potvrdzuje, že je pripravená na diskusiu s čínskymi vývozcami a s čínskou obchodnou komorou v záujme riešenia, ktoré by bolo v súlade s článkom 8 základného antidumpingového nariadenia. Cieľom je pozastaviť uplatňovanie dočasných ciel a dosiahnuť riešenie dohodnuté prostredníctvom rokovaní.

Európska komisia potvrdzuje, že je pripravená v najbližších týždňoch zorganizovať stretnutie Spoločného výboru EÚ a Číny v deň, ktorý by vyhovoval obom stranám, s cieľom prediskutovať konštruktívnym spôsobom všetky témy týkajúce sa našich obchodných vzťahov v súlade s našimi spoločnými záväzkami vyplývajúcimi z členstva vo WTO a v duchu nášho strategického partnerstva.“

Súvislosti

Rozhodnutie bolo výsledkom deväťmesačného prešetrovania začatého v septembri 2012 (MEMO/12/647), počas ktorého Komisia zistila, že čínske spoločnosti predávajú do Európy solárne panely za oveľa nižšiu cenu, než je ich bežná trhová hodnota, a spôsobujú tak značnú ujmu výrobcom solárnych panelov v EÚ. Reálna hodnota čínskych solárnych panelov predávaných do Európy by v skutočnosti mala byť o 88 % vyššia než cena, za ktorú sa v skutočnosti predávajú. Čínsky dumpingový vývoz vyvíjal na trh EÚ neprimeraný cenový tlak, čo malo značný negatívny vplyv na finančné a prevádzkové výsledky európskych výrobcov.

Clá budú uložené v dvoch štádiách – najprv vo výške 11,8 % prvé dva mesiace a ďalšie štyri mesiace vo výške 47,6 % s cieľom zmierniť ujmu spôsobenú európskemu výrobnému odvetviu v dôsledku tejto nekalej obchodnej praktiky (t. j. dumpingu). Celkovo sa toto dočasné clo bude uplatňovať maximálne šesť mesiacov. Dočasné clá sú oveľa nižšie než 88 % sadzba, pri ktorej sa uskutočňuje dumpingový dovoz panelov, keďže EÚ uplatňuje tzv. „pravidlo nižšieho cla“ a ukladá clo len v takej výške, aby obnovila rovnaké podmienky. Dočasné clo spolu s obnovením spravodlivej hospodárskej súťaže zabezpečí pokračovanie vývoja inovačného sektora zelenej energie v EÚ.

Komisia bude teraz pokračovať vo svojom prešetrovaní a vypočuje si názory všetkých zainteresovaných strán. Je aj naďalej pripravená zintenzívniť rozhovory s Čínou v snahe nájsť alternatívne uspokojivé riešenia prostredníctvom rokovania. EÚ bude musieť najneskôr 5. decembra prijať rozhodnutie, či uloží konečné antidumpingové clá na obdobie piatich rokov.

Trh so solárnymi panelmi

Vysokoinovačné spoločnosti z EÚ v súčasnosti čelia bezprostrednej hrozbe bankrotu z dôvodu nespravodlivej hospodárskej súťaže čínskych vývozcov, ktorí ovládli viac než 80 % trhu EÚ a ktorých výrobná kapacita momentálne predstavuje 150 % globálnej spotreby. V roku 2012 bola čínska nadmerná kapacita takmer dvojnásobne vyššia než celkový dopyt EÚ. Z posúdenia Komisie vyplýva, že uložením dočasných ciel sa nielen ochráni existencia 25 000 pracovných miest vo výrobe solárnych panelov v EÚ, ale vytvoria sa aj nové miesta v tomto sektore.

Z krátkodobého hľadiska by mohlo dôjsť k určitej strate pracovných miest v prípade spoločností, ktoré montujú solárne panely. K ich obnove by však mohlo dôjsť po tom, ako sa zlepší situácia výrobcov v EÚ a narastie objem dovozu z iných krajín. Akákoľvek strata pracovných miest by ale v každom prípade bola oveľa nižšia než v prípade neuloženia opatrení, keď by 25 000 pracovných miest v odvetví výroby solárnych panelov v EÚ bolo pravdepodobne stratených navždy.

Dnešné rozhodnutie by takisto malo prispieť k vytvoreniu rovnakých podmienok pre európske odvetvie energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska dosahovania cieľov EÚ v tejto oblasti. Nekalé obchodovanie so solárnymi panelmi škodí životnému prostrediu a je nezlučiteľné so zdravým globálnym odvetvím výroby solárnych panelov. Komisia je presvedčená o tom, že trh postihnutý dumpingovým dovozom pripraví o prácu miestnych výrobcov a bude odrádzať výrobcov v EÚ od vývoja špičkových technológií v sektore energie z obnoviteľných zdrojov.

Prešetrovanie

Komisia počas prešetrovania posúdila úroveň cla potrebnú na odstránenie ujmy spôsobenej dumpingom, čo znamená, že úroveň cla nemá nikdy sankčnú povahu: bola stanovená ako prísne minimum potrebné na obnovenie rovnakých podmienok pre dotknuté výrobné odvetvie EÚ. Systematickým uplatňovaním „pravidla nižšieho cla“ prekračuje EÚ svoje povinnosti v rámci WTO, na rozdiel od iných členov WTO ako Čína a USA, ktorí vždy uplatňujú plnú výšku zisteného dumpingu.

Pri prešetrovaní sa dôkladne zhodnotili záujmy všetkých dotknutých strán. Komisia zaslala dotazníky rôznym zainteresovaným stranám, akými sú napríklad vyvážajúci výrobcovia, výrobcovia v Únii, dovozcovia, dodávajúci a následní prevádzkovatelia a ich zastupujúce združenia.

Komisia ako pri každom inom prešetrovaní vykonala tzv. „test záujmu Únie“. EÚ je jediným členom WTO, ktorý takéto testy vykonáva systematicky. Komisia dospela k predbežnému záveru, že akékoľvek prípadné negatívne účinky opatrení sa vyvážia hospodárskymi ziskami výrobcov v Únii.

Prešetrovanie bude pokračovať a prípadné konečné opatrenia by sa museli uložiť do 15 mesiacov od začatia konania, t. j. do 5. decembra 2013. Komisia je zároveň otvorená diskusii o alternatívnych formách opatrení, ktoré by zodpovedali clu vo výške 47 %. Právo WTO aj EÚ ponúka takúto možnosť vo forme cenového záväzku, t. j. záväzku nepredávať tovar za nižšiu než dohodnutú cenu.

V súvislosti s rovnakým výrobkom prebieha súbežne antisubvenčné prešetrovanie na základe podnetu podaného tým istým navrhovateľom. Toto konanie sa začalo 8. novembra 2012. Prípadné dočasné antisubvenčné opatrenia by sa mali uložiť do 7. augusta 2013. Rozhodnutie o konečných antisubvenčných opatreniach sa má prijať v decembri 2013 (MEMO/12/844).

Ďalšie informácie

MEMO/13/499: Pripomienky komisára EÚ pre obchod Karla De Guchta k rozhodnutiu

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Otázky a odpovede v súvislosti s rozhodnutím EÚ o uložení dočasných antidumpingových ciel na čínske solárne panely

Nariadenie uverejnené v Úradnom vestníku EÚ

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:sk:PDF

MEMO/12/647: EÚ začala antidumpingové prešetrovanie v súvislosti s dovozom solárnych panelov z Číny, 6. septembra 2012

Ďalšie dokumenty týkajúce sa antidumpingového prešetrovania EÚ v súvislosti s dovozom solárnych panelov z Číny

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Viac informácií o obchodných vzťahoch EÚ a Číny

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Otázky a odpovede v súvislosti s antidumpingovým prešetrovaním

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Kontaktné osoby:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar