Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 4 czerwca 2013 r.

UE nakłada tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz chińskich paneli fotowoltaicznych

Komisja Europejska opublikowała dziś następujące oświadczenie:


„Komisja Europejska zdecydowała dziś o nałożeniu tymczasowych ceł antydumpingowych na przywóz paneli fotowoltaicznych, ogniw i płytek z Chin.

Decyzję tę poprzedziło szczegółowe i poważne dochodzenie, a także intensywne kontakty z uczestnikami rynku. Ze względu na rozmiary unijnego rynku paneli fotowoltaicznych oraz znaczny przywóz tych produktów do UE ważne jest, aby nałożone cło ich nie zakłóciło. Przyjęto podejście dwuetapowe: do dnia 6 sierpnia 2013 r. obowiązywać będzie cło w wysokości 11,8%. Od sierpnia tego roku zacznie obowiązywać stawka cła wynosząca 47,6%, poziom konieczny do zniwelowania szkody poniesionej przez europejski przemysł w wyniku dumpingu.

Komisja Europejska jest nadal gotowa do rozmów z chińskimi eksporterami i Chińską Izbą Handlową w celu znalezienia rozwiązania zgodnego z art. 8 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego, tak aby można było zawiesić cła tymczasowe i wynegocjować rozwiązanie.

Komisja Europejska potwierdza gotowość do udziału w nadchodzących tygodniach w posiedzeniu Wspólnego Komitetu UE-Chiny w terminie dogodnym dla obu stron w celu odbycia konstruktywnej dyskusji na temat wszelkich aspektów naszych stosunków handlowych zgodnie z naszymi wspólnymi zobowiązaniami w ramach WTO i w duchu naszego strategicznego partnerstwa.”

Kontekst

Decyzję tę poprzedziło dziewięciomiesięczne dochodzenie, wszczęte we wrześniu 2012 r. (MEMO/12/647), w trakcie którego Komisja ustaliła, że chińskie przedsiębiorstwa sprzedają panele fotowoltaiczne w Europie po cenie dużo niższej od ich normalnej wartości rynkowej, co wyrządza znaczną szkodę unijnym producentom paneli. Prawidłowa cena chińskich paneli fotowoltaicznych sprzedawanych w Europie powinna być o 88% wyższa od ceny, po której są one obecnie sprzedawane. Przywóz z Chin po cenach dumpingowych wywierał nadmierną presję cenową na rynku unijnym, co miało znaczny negatywny wpływ na sytuację finansową i operacyjną producentów europejskich.

Cła zostaną nałożone w dwóch etapach: przez pierwsze dwa miesiące obowiązująca stawka wynosić będzie 11,8%, a następnie wzrośnie do 47,6% na okres kolejnych czterech miesięcy w celu złagodzenia negatywnego wpływu nieuczciwej praktyki handlowej, jaką jest dumping, na unijny przemysł. Cło tymczasowe będzie zatem obowiązywało łącznie przez maksymalny okres 6 miesięcy. Cła tymczasowe są dużo niższe od 88-procentowego poziomu dumpingu powodowanego przez sprzedaż chińskich paneli, ponieważ UE stosuje tzw. zasadę niższego cła i wprowadza środki tylko na poziomie niezbędnym do przywrócenia jednakowych szans na rynku. Dzięki cłom tymczasowym przywrócona zostanie uczciwa konkurencja, a branża innowacyjnej i ekologicznej energii będzie mogła rozwijać się bez przeszkód.

Komisja będzie teraz kontynuowała dochodzenie i poprosi o opinie wszystkie zainteresowane strony. Jest gotowa do pogłębienia rozmów z Chinami w celu znalezienia innych zadowalających rozwiązań w drodze negocjacji. Najpóźniej w dniu 5 grudnia UE będzie musiała zdecydować o ewentualnym wprowadzeniu ostatecznych środków antydumpingowych na okres pięciu lat.

Rynek paneli fotowoltaicznych

Wysoce innowacyjne przedsiębiorstwa unijne są bezpośrednio narażone na ryzyko bankructwa z powodu nieuczciwej konkurencji ze strony chińskich eksporterów, których udział w rynku unijnym wynosi obecnie 80% i których moce produkcyjne stanowią 150% światowej konsumpcji. W 2012 r. chińskie moce produkcyjne niemal dwa razy przewyższały łączne zapotrzebowanie w UE. Komisja ocenia, że dzięki wprowadzeniu tymczasowych środków można będzie nie tylko zachować 25 tys. miejsc pracy w unijnym przemyśle paneli fotowoltaicznych, ale również utworzyć nowe stanowiska w tej branży.

W najbliższej przyszłości w przedsiębiorstwach montujących panele fotowoltaiczne pewna liczba miejsc pracy może zostać zredukowana, jednak w miarę poprawy sytuacji producentów unijnych i wzrostu przywozu z innych państw, miejsca te będzie można utworzyć na nowo. W każdym razie ewentualna redukcja miejsc pracy będzie znacznie niższa niż liczba 25 tys. stanowisk w unijnej branży paneli fotowoltaicznych, które zostałyby prawdopodobnie zredukowane, gdyby nie wprowadzono środków.

Dzisiejsza decyzja powinna również przyczynić się do stworzenia równych szans dla europejskiego przemysłu energii odnawialnej, co jest niezbędne dla osiągnięcia unijnych celów w tej dziedzinie. Nieuczciwy handel panelami fotowoltaicznymi nie przyczynia się do ochrony środowiska i szkodzi sytuacji światowego przemysłu fotowoltaicznego. Komisja uważa, że przywóz po cenach dumpingowych wypiera z rynku lokalnych producentów i zniechęca producentów unijnych do rozwijania nowych technologii w branży energii odnawialnej.

Dochodzenie antydumpingowe

W trakcie dochodzenia Komisja ustaliła poziom cła niezbędny do zrównoważenia szkodliwego wpływu dumpingu. Oznacza to, że w założeniu stawka cła nie ma charakteru kary – została ona ustalona na najniższym możliwym poziomie, który umożliwi przywrócenie równych szans dla zainteresowanego przemysłu unijnego. Stosując systematycznie zasadę niższego cła, UE wykracza poza swoje zobowiązania w ramach WTO, w przeciwieństwie do innych członków tej organizacji, takich jak Chiny czy Stany Zjednoczone, które zawsze nakładają stawkę cła równą stwierdzonemu poziomowi dumpingu.

W trakcie dochodzenia dokonano szczegółowej oceny interesu wszystkich stron. Komisja wysłała kwestionariusze do różnych zainteresowanych stron, takich jak producenci eksportujący, unijni producenci, importerzy, operatorzy średniego i wyższego szczebla oraz reprezentujące ich zrzeszenia.

Jak w każdym innym dochodzeniu, Komisja dokonała analizy interesu unijnego. UE jest jedynym członkiem WTO, który systematycznie przeprowadza takie analizy. Komisja wstępnie ustaliła, że wynikające z wprowadzenia środków korzyści gospodarcze dla producentów unijnych przewyższą ewentualne negatywne skutki tych środków.

Dochodzenie toczy się dalej, a ewentualne środki ostateczne będą musiały zostać wprowadzone w ciągu 15 miesięcy od wszczęcia postępowania, tj. do dnia 5 grudnia 2013 r. Jednocześnie Komisja jest otwarta na dyskusję o innych formach środków, które odpowiadałyby 47-procentowej stawce cła. Zarówno zasady WTO, jak i prawo unijne dają taką możliwość w formie zobowiązania cenowego, tj. zobowiązania do nieprowadzenia sprzedaży poniżej ustalonej ceny.

W wyniku skargi złożonej przez tego samego skarżącego obecnie prowadzone jest również dochodzenie antysubsydyjne dotyczące tego samego produktu. Zostało ono wszczęte w dniu 8 listopada 2012 r. Ewentualne tymczasowe środki antysubsydyjne powinny zostać wprowadzone do dnia 7 sierpnia 2013 r. Decyzja o ewentualnym wprowadzeniu ostatecznych środków antysubsydyjnych zostanie podjęta w grudniu 2013 r. (MEMO/12/844).

Dodatkowe informacje

MEMO/13/499: Wypowiedź komisarza UE ds. handlu Karela De Guchta na temat omawianej decyzji

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Pytania i odpowiedzi na temat decyzji UE w sprawie nałożenia tymczasowych ceł antydumpingowych na przywóz chińskich paneli fotowoltaicznych:

Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:pl:PDF

MEMO/12/647: „UE wszczyna dochodzenie antydumpingowe w sprawie przywozu paneli fotowoltaicznych z Chin”, notatka informacyjna z dnia 6 września 2012 r.

Dodatkowe dokumenty na temat dochodzenia antydumpingowego UE w sprawie przywozu paneli fotowoltaicznych z Chin:

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Dodatkowe informacje na temat stosunków UE–Chiny:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Pytania i odpowiedzi na temat postępowań antydumpingowych:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Kontakt:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar