Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 juni 2013

EU stelt voorlopige antidumpingrechten in op zonnepanelen uit China

De Europese Commissie heeft vandaag de volgende verklaring afgelegd:


"De Europese Commissie heeft vandaag beslist om voorlopige antidumpingrechten in te stellen op zonnepanelen, cellen en wafers uit China.

Deze beslissing komt er na een grondig en ernstig onderzoek en na uitgebreide contacten met de marktdeelnemers. Gelet op de grote omvang van de markt en de invoer van zonnepanelen in de EU, is het belangrijk dat deze rechten de markt niet verstoren. Daarom wordt geopteerd voor een gefaseerde aanpak, waarbij de rechten tot 6 augustus 2013 worden vastgesteld op 11,8 %. Vanaf augustus zullen de rechten 47,6 % bedragen. Dat niveau is nodig om de schade te compenseren die de invoer met dumping voor de Europese bedrijfstak heeft veroorzaakt.

De Europese Commissie herhaalt haar bereidheid om de gesprekken met de Chinese exporteurs en met de Chinese Kamer van Koophandel voort te zetten om een oplossing te vinden die in overeenstemming is met artikel 8 van de antidumpingbasisverordening, zodat de voorlopige rechten kunnen worden opgeschort en een onderhandelde oplossing kan worden bereikt.

De Europese Commissie herbevestigt haar bereidheid om in de loop van de volgende weken in het kader van het Gemengd Comité EU-China op een voor beide partijen aanvaardbare datum constructief alle aspecten van onze handelsbetrekkingen te bespreken, overeenkomstig onze gemeenschappelijke engagementen in het kader van de WTO en in de geest van ons strategisch partnerschap."

Achtergrond

De Commissie nam dit besluit na een onderzoek van negen maanden, dat is gestart in september 2012 (MEMO/12/647) en waaruit bleek dat Chinese ondernemingen in Europa zonnepanelen verkopen ver beneden de normale marktwaarde. Dit berokkent de producenten van zonnepanelen in de EU aanzienlijke schade. De reële waarde van een zonnepaneel uit China dat in Europa wordt verkocht, ligt 88 % hoger dan de huidige verkoopprijs. De uitvoer met dumping uit China heeft onrechtmatige druk uitgeoefend op de EU-markt. Dit had belangrijke negatieve gevolgen voor de financiële en operationele prestaties van de producenten in Europa.

Deze rechten worden in twee fasen ingesteld: zij bedragen 11,8 % in de eerste twee maanden en 47,6 % in de daaropvolgende vier maanden, en moeten de schade compenseren die de Europese bedrijfstak heeft geleden door dumping, een oneerlijke handelspraktijk. Deze voorlopige rechten zijn in totaal ten hoogste zes maanden van toepassing. De voorlopige rechten op de panelen bedragen veel minder dan het dumpingpercentage van 88 %, aangezien de EU de "regel van het laagste recht" hanteert en zij slechts rechten instelt voor zover die nodig zijn om eerlijke mededingingsvoorwaarden te herstellen. Bovendien zullen de voorlopige rechten zorgen voor de verdere ontwikkeling van de innovatieve groene-energiesector in de EU.

De Commissie zal haar onderzoek nu voortzetten en naar de standpunten van alle belanghebbenden luisteren. Zij blijft bereid om de gesprekken met China te intensiveren en via onderhandelingen andere bevredigende oplossingen uit te werken. Uiterlijk op 5 december zal de EU besluiten of definitieve antidumpingrechten voor vijf jaar worden ingesteld.

De markt van zonnepanelen

Momenteel dreigt voor sterk innovatieve ondernemingen in de EU een faillissement op korte termijn als gevolg van oneerlijke concurrentie van de Chinese exporteurs. Die hebben meer dan 80 % van de EU-markt veroverd en beschikken thans over een productiecapaciteit van 150 % van het wereldwijde verbruik. In 2012 bedroeg de overcapaciteit van China bijna het dubbele van de totale vraag in de EU. Uit de evaluatie door de Commissie blijkt dat het instellen van voorlopige maatregelen niet alleen de bestaande 25 000 banen in de zonne-energiesector zal veiligstellen, maar ook voor nieuwe banen in deze sector zal zorgen.

Op korte termijn kan een aantal banen verdwijnen in ondernemingen die zonnepanelen plaatsen. Naarmate de situatie van de producenten in de Unie verbetert en de invoer uit andere landen toeneemt, kunnen deze banen echter opnieuw worden gecreëerd. Het verlies aan banen zou in elk geval aanmerkelijk kleiner zijn dan 25 000, het aantal banen in de zonne-energiesector in de EU dat waarschijnlijk voor altijd verloren zal gaan indien geen maatregelen worden ingesteld.

De beslissing van vandaag moet ook bijdragen tot een gelijk speelveld voor de duurzame-energiesector in Europa, die van wezenlijk belang is voor het bereiken van de streefcijfers voor hernieuwbare energie in de EU. Oneerlijke handel in zonnepanelen doet het milieu geen goed en is niet verenigbaar met een gezonde mondiale zonne-energiesector. De Commissie is ervan overtuigd dat wanneer de markt wordt geconfronteerd met invoer met dumping, dit zal leiden tot uitschakeling van plaatselijke producenten en dit de producenten in de EU de moed zal ontnemen om spitstechnologieën in de hernieuwbare-energiesector te ontwikkelen.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek is de Commissie nagegaan hoe hoog de rechten moeten zijn om de schadelijke gevolgen van de dumping op te heffen. Dit betekent dat de hoogte van de rechten nooit van bestraffende aard is: zij bedragen het strikt noodzakelijke minimum om voor de betrokken sector in de EU eerlijke mededingingsvoorwaarden te herstellen. Door systematisch de "regel van het laagste recht" toe te passen, doet de EU meer dan waartoe zij in het kader van de WTO is verplicht. Zij onderscheidt zich hiermee van andere leden van de WTO, zoals China en de VS, die steeds de volledige dumpingmarge toepassen.

De belangen van alle betrokken partijen werden in het onderzoek grondig beoordeeld. De Commissie heeft vragenlijsten toegezonden aan verschillende belanghebbenden, zoals producenten-exporteurs, producenten in de Unie, importeurs, toeleveranciers en verwerkende bedrijven en hun representatieve verenigingen.

Zoals in elk ander onderzoek heeft de Commissie een zogenaamde beoordeling van het belang van de Unie verricht. De EU doet dit als enige van de WTO-leden systematisch. De Commissie is er voorlopig van uitgegaan dat de potentiële negatieve gevolgen van de maatregelen niet zouden opwegen tegen de economische voordelen voor de producenten in de Unie.

Het onderzoek zal nu worden voortgezet en eventuele definitieve maatregelen moeten worden ingesteld binnen 15 maanden na opening van het onderzoek, dus op 5 december 2013. Tegelijkertijd is de Commissie bereid andere soorten maatregelen te bespreken die evenwaardig zouden zijn aan de rechten van 47 %. Zowel in het WTO-recht als in het EU-recht bestaat deze mogelijkheid in de vorm van een prijsverbintenis – een engagement om niet onder een afgesproken prijs te verkopen.

Momenteel loopt ook een antisubsidieonderzoek over hetzelfde product, na een klacht die is ingediend door dezelfde klager. Dat onderzoek werd geopend op 8 november 2012. Eventuele voorlopige antisubsidiemaatregelen moeten uiterlijk op 7 augustus 2013 worden ingesteld. Het besluit over definitieve antisubsidiemaatregelen moet in december 2013 worden genomen (MEMO/12/844).

Meer informatie

MEMO/13/499: Opmerkingen van EU-commissaris voor Handel Karel De Gucht over het besluit

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Vragen en antwoorden over het EU-besluit tot instelling van voorlopige antidumpingrechten op zonnepanelen uit China

Bekendmaking van de Verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:nl:PDF

MEMO/12/647: EU opent antidumpingonderzoek over de invoer van zonnepanelen uit China, 6 september 2012

Meer documenten over het EU-antidumpingonderzoek over de invoer van zonnepanelen uit China

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Meer over de handelsbetrekkingen tussen de EU en China

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Vragen en antwoorden over antidumpingprocedures

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Contact:

John Clancy +32 22953773

Helene Banner +32 22952407


Side Bar