Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 4. jūnijā

ES nosaka pagaidu antidempinga maksājumu par Ķīnas izcelsmes saules enerģijas paneļiem

Eiropas Komisija šodien ir publicējusi šādu paziņojumu.


“Eiropas Komisija šodien ir nolēmusi noteikt pagaidu antidempinga maksājumu par Ķīnas izcelsmes saules enerģijas paneļu, elementu un plāksnīšu importu.

Šis lēmums seko visaptverošai un nopietnai izmeklēšanai un plašai saziņai ar tirgus dalībniekiem. Tā kā ES saules enerģijas paneļu tirgus un imports tajā ir ļoti liels, ir ļoti svarīgi, lai šis maksājums netraucētu tā darbību. Tādēļ tiks ievērota pieeja pa posmiem, un līdz 2013. gada 6. augustam tiks noteikts maksājums 11,8 % apmērā. No augusta maksājums tiks noteikts 47,6 % apmērā, kas ir nepieciešams, lai novērstu dempinga radīto kaitējumu Eiropas ražošanas nozarei.

Eiropas Komisija no jauna norāda, ka ir gatava turpināt sarunas ar Ķīnas eksportētājiem un Ķīnas Tirdzniecības kameru, lai rastu risinājumu saskaņā ar antidempinga pamatregulas 8. pantu un lai pagaidu maksājumus varētu apturēt un risinājums būtu panākts sarunu ceļā.

Eiropas Komisija no jauna apstiprina, ka ir gatava piedalīties ES un Ķīnas Apvienotās komitejas sanāksmē turpmākajās nedēļās abpusēji pieņemamā datumā, lai konstruktīvi apspriestu visus mūsu tirdzniecības attiecību jautājumus saskaņā ar mūsu kopīgajām PTO saistībām un mūsu stratēģiskās partnerības gaisotnē.”

Pamatinformācija

Lēmums tika pieņemts pēc deviņu mēnešu ilgas izmeklēšanas, kura tika sākta 2012. gada septembrī (MEMO/12/647) un kurā Komisija konstatēja, ka Ķīnas uzņēmumi pārdod saules enerģijas paneļus eksportam uz Eiropu par cenām, kas ir daudz zemākas par to parasto tirgus vērtību, tādējādi nodarot ievērojamu kaitējumu ES saules enerģijas paneļu ražotājiem. Taisnīgai saules enerģijas paneļu cenai pārdošanā uz Eiropu būtu jābūt par 88 % augstākai, nekā par tiem tiek prasīts. Ķīnas eksports par dempinga cenām radīja nevajadzīgu cenu spiedienu ES tirgū, kas ievērojami negatīvi ietekmēja Eiropas ražotāju finansiālo stāvokli un darbību.

Maksājumi tiks noteikti divos posmos, sākot ar 11,8 % pirmos divus mēnešus un turpinot ar 47,6 % vēl četrus mēnešus, lai novērstu kaitējumu, ko Eiropas ražošanas nozarei nodara šī netaisnīgās tirdzniecības prakse – dempings. Kopumā šis pagaidu maksājums būs spēkā ne ilgāk kā 6 mēnešus. Pagaidu maksājumi ir krietni zemāki nekā saules enerģijas paneļu dempinga apmērs (88 %), jo ES piemēro t. s. “mazākā maksājuma noteikumu”, piemērojot tikai tik lielu maksājumu, cik nepieciešams, lai atjaunotu taisnīgus konkurences nosacījumus. Pagaidu maksājumi ne tikai atjaunos taisnīgu konkurenci, bet arī nodrošinās inovatīvas zaļās enerģijas ražošanas nozares attīstības turpināšanos ES.

Komisija tagad turpinās izmeklēšanu un uzklausīs visas ieinteresētās personas. Tā joprojām ir gatava pastiprināt sarunas ar Ķīnu, lai sarunu ceļā panāktu citus apmierinošus risinājumus. Līdz 5. decembrim ES būs jāizlemj, vai uz pieciem gadiem noteikt galīgos antidempinga maksājumus.

Par saules enerģijas paneļu tirgu

Ļoti inovatīvi ES uzņēmumi šobrīd tiek pakļauti tūlītējiem bankrota draudiem sakarā ar Ķīnas eksportētāju netaisnīgu konkurenci, kuri ir pārņēmuši vairāk nekā 80 % no ES tirgus un kuru ražošanas jauda patlaban atbilst 150 % no patēriņa visā pasaulē. Ķīnas ražošanas jaudas pārpalikums 2012. gadā gandrīz divkārt pārsniedza visas ES pieprasījumu. Komisijas novērtējums liecina, ka pagaidu pasākumu noteikšana ne tikai ļaus saglabāt esošos 25 000 darba vietu ES saules enerģijas paneļu ražošanas nozarē, bet arī tajā radīt jaunas darba vietas.

Īstermiņā iespējams, ka dažas darba vietas nāktos zaudēt uzņēmumos, kas uzstāda saules enerģijas paneļus. Tomēr tad, kad ES ražotāju stāvoklis uzlabosies un palielināsies imports no citām valstīm, šīs darba vietas varētu rasties no jauna. Iespējamais darba vietu zaudējums būtu ievērojami mazāks nekā 25 000 darba vietu ES saules enerģijas paneļu ražošanas nozarē, kuras varētu būt jāslēdz uz visiem laikiem, ja pasākumi netiktu noteikti.

Šīsdienas lēmumam būtu arī jāveicina taisnīgas konkurences nosacījumu veidošana Eiropas atjaunojamo energoresursu nozarē, kas ir ļoti svarīgi, lai sasniegtu ES atjaunojamās enerģijas mērķus. Netaisnīga tirdzniecība ar saules enerģijas paneļiem nepalīdz videi un nav saderīga ar dzīvotspējīgas globālās saules enerģijas paneļu ražošanas nozares jēdzienu. Komisija uzskata, ka tirgus, kurā ieplūst imports par dempinga cenām, izspiež vietējos ražotājus un attur ES ražotājus no progresīvu tehnoloģiju izstrādes atjaunojamo energoresursu nozarē.

Par izmeklēšanu

Izmeklēšanā Komisija novērtēja maksājuma līmeni, kas nepieciešams, lai kompensētu dempinga negatīvo ietekmi. Tas nozīmē, ka maksājums pēc būtības nekad nav sods: tas tiek precīzi noteikts ne lielāks kā nepieciešams, lai atjaunotu taisnīgas konkurences nosacījumus attiecīgajai ES ražošanas nozarei. Sistemātiski piemērojot “mazākā maksājuma noteikumu”, ES izrāda lielāku labvēlību, nekā nosaka PTO prasības. Turpretim citi PTO dalībnieki, piemēram, Ķīna un ASV, vienmēr piemēro konstatēto dempinga starpību pilnā apmērā.

Izmeklēšanā tika rūpīgi izvērtētas visu ieinteresēto personu intereses. Komisija nosūtīja anketas dažādajām ieinteresētajām personām, piemēram, ražotājiem eksportētājiem Savienības ražotājiem, importētājiem, kā arī uzņēmējiem, kuri atrodas augstāk un zemāk šā ražojuma tirdzniecības ķēdē, un tos pārstāvošajām apvienībām.

Tāpat kā visās citās izmeklēšanās Komisija veica t. s. “Savienības interešu novērtējumu”. ES ir vienīgā PTO dalībniece, kas sistemātiski veic šādus novērtējumus. Komisija provizoriski uzskatīja, ka pasākumu iespējamo negatīvo ietekmi atsvērtu Savienības ražotāju ekonomiskais ieguvums.

Izmeklēšana turpināsies, un galīgie pasākumi, ja tādi būs, būs jānosaka 15 mēnešu laikā no procedūras sākšanas, t. i., 2013. gada 5. decembrī. Vienlaikus Komisija ir atvērta sarunām par alternatīviem pasākumu veidiem, kas būtu līdzvērtīgi 47 % maksājumam. Gan PTO, gan ES tiesību akti nodrošina šādu iespēju cenu saistību veidā – tā ir apņemšanās nepārdot par zemāku cenu, nekā panākta vienošanās.

Pēc sūdzības saņemšanas no tā paša sūdzības iesniedzēja vienlaikus attiecībā uz šo pašu ražojumu notiek arī antisubsidēšanas izmeklēšana. Tā tika sākta 2012. gada 8. novembrī. Provizoriskie antisubsidēšanas pasākumi, ja tādi būtu, nosakāmi līdz 2013. gada 7. augustam. Lēmums par galīgajiem antisubsidēšanas pasākumiem būs jāpieņem 2013. gada decembrī (MEMO/12/844).

Sīkāka informācija

MEMO/13/499: ES tirdzniecības komisāra Karela de Gihta uzruna par lēmumu

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Jautājumi un atbildes par ES lēmumu noteikt pagaidu antidempinga maksājumus Ķīnas izcelsmes saules enerģijas paneļiem

Regulas publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:lv:PDF

MEMO/12/647: ES sāk antidempinga izmeklēšanu attiecībā uz saules enerģijas paneļu importu no Ķīnas, 2012. gada 6. septembris

Citi dokumenti par ES antidempinga izmeklēšanu attiecībā uz saules enerģijas paneļu importu no Ķīnas

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Sīkāka informācija par ES un Ķīnas tirdzniecības attiecībām

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Jautājumi un atbildes par antidempinga procedūrām

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Kontaktpersonas :

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar