Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4. kesäkuuta 2013

EU ottaa käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin kiinalaisten aurinkopaneelien tuonnissa

Euroopan komissio antoi tänään seuraavan lausunnon:

Euroopan komissio päätti tänään ottaa käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin Kiinasta tulevien aurinkopaneelien, -kennojen ja -kiekkojen tuonnissa.

Päätös tehtiin perusteellisen tutkimuksen jälkeen ja tiiviissä yhteydessä markkinatoimijoihin. Koska EU:n aurinkopaneelien markkinat ovat erittäin merkittävät ja niille tuodaan paljon aurinkopaneeleja, on tärkeää, että tulli ei häiritse näiden markkinoiden toimintaa. Sen vuoksi tulli otetaan käyttöön vaiheittain niin, että sen suuruus on 11,8 prosenttia 6. elokuuta 2013 asti. Siitä lähtien tulli on 47,6 prosenttia; tämä on taso, joka vaaditaan polkumyynnistä eurooppalaiselle tuotannonalalle aiheutuneen vahingon poistamiseksi.

Euroopan komissio toistaa, että se on valmis käymään keskusteluja kiinalaisten viejien ja Kiinan kauppakamarin kanssa, jotta löydettäisiin polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 8 artiklan mukainen ratkaisu, jotta voidaan keskeyttää väliaikaisten tullien soveltaminen ja päästä neuvotteluratkaisuun.

Euroopan komissio vahvistaa, että se on valmis kutsumaan EU:n ja Kiinan sekakomitean koolle seuraavien viikkojen aikana yhteisesti sovittavana ajankohtana keskustelemaan rakentavasti kaikista kauppasuhteisiimme liittyvistä seikoista yhteisten WTO-sitoumustemme mukaisesti ja strategisen kumppanuuden hengessä.”

Tausta

Päätös tehtiin syyskuussa 2012 vireille pannun, yhdeksän kuukautta kestäneen tutkimuksen (MEMO/12/647) päätteeksi. Tutkimuksessa komissio havaitsi, että kiinalaiset yritykset myyvät aurinkopaneeleja Eurooppaan huomattavasti alle niiden normaalin markkina-arvon, mikä aiheuttaa merkittävää vahinkoa EU:n aurinkopaneelien tuottajille. Euroopassa myytyjen kiinalaisten aurinkopaneelien käyvän arvon pitäisi itse asiassa olla 88 prosenttia korkeampi kuin hinta, jolla niitä tosiasiassa myydään. Kiinalainen polkumyyntivienti aiheutti kohtuutonta hintapainetta EU:n markkinoilla, ja sillä oli merkittävä negatiivinen vaikutus eurooppalaisten tuottajien taloudelliseen ja operatiiviseen tulokseen.

Tullit otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa: ensimmäisten kahden kuukauden aikana sovelletaan 11,8 prosentin tullia ja sen jälkeen 47,6 prosentin tullia vielä neljän kuukauden ajan. Tullien tarkoituksena on lieventää vahinkoa, joka tästä epäterveestä kauppatavasta, polkumyynnistä, on aiheutunut eurooppalaiselle tuotannonalalle. Väliaikainen tulli on voimassa enintään kuusi kuukautta. Väliaikaiset tullit ovat huomattavasti alemmat kuin 88 prosenttia, jonka suuruisena aurinkopaneelien polkumyynti tapahtuu. Tämä johtuu siitä, että EU soveltaa nk. alhaisemman tullin sääntöä, jonka mukaisesti tulli otetaan käyttöön vain sen suuruisena, että pystytään palauttamaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Väliaikaisella tullilla varmistetaan – tasapuolisten kilpailuedellytysten palauttamisen lisäksi – innovatiivisen vihreän energian sektorin jatkuva kehittäminen EU:ssa.

Komissio jatkaa nyt tutkimustaan ja pyytää asiaan liittyviä osapuolia esittämään näkökantojaan. Se on edelleen valmis tehostamaan neuvotteluja Kiinan kanssa, jotta löydettäisiin tyydyttäviä vaihtoehtoisia ratkaisuja neuvotteluteitse. EU:n on päätettävä viimeistään 5. joulukuuta, otetaanko lopullinen polkumyyntitulli käyttöön viiden vuoden ajaksi.

Aurinkopaneelimarkkinat

Erittäin innovatiiviset EU:n yritykset ovat joutuneet konkurssiuhan alle kiinalaisten viejien epäterveiden kilpailukäytäntöjen vuoksi. Kiinalaiset viejä ovat ottaneet haltuunsa yli 80 prosenttia EU:n markkinoista, ja niiden tuotantokapasiteetti on 150 prosenttia koko maailman kulutuksesta. Vuonna 2012 Kiinan ylikapasiteetti oli lähes kaksinkertainen EU:n kysyntään nähden. Komission arvion mukaan väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönotolla turvataan EU:n aurinkopaneelituotannon nykyiset 25 000 työpaikkaa ja tämän lisäksi luodaan uusia työpaikkoja sektorille.

Lyhyellä aikavälillä joitakin työpaikkoja saatetaan menettää aurinkopaneeleja asentavissa yrityksissä. EU:n tuottajien tilanteen kohentuessa ja muista maista tulevan tuonnin lisääntyessä nämä työpaikat voidaan kuitenkin luoda uudelleen. Mahdolliset työpaikkojen menetykset ovat joka tapauksessa vähemmän kuin ne 25 000 työpaikkaa EU:n aurinkopaneelituotannossa, jotka todennäköisesti menetetään iäksi, jos toimenpiteitä ei oteta käyttöön.

Nyt tehdyllä päätöksellä pitäisi myös edistää tasapuolisten toimintaedellytysten luomista Euroopan uusiutuvan energian tuotannonalalle, joka on olennaisen tärkeä EU:n uusiutuvaa energiaa koskevien tavoitteiden kannalta. Aurinkopaneelien epäterveellä kaupalla ei auteta ympäristöä, eikä se ole terveen maailmanlaajuisen aurinkopaneelikaupan periaatteiden mukainen. Komissio uskoo, että polkumyyntituonti työntää paikalliset tuottajat ulos markkinoilta eikä kannusta EU:n tuottajia kehittämään huipputeknologiaa uusiutuvan energian sektorilla.

Tutkimus

Tutkimuksen aikana komissio arvioi tullin tason, joka on tarpeen polkumyynnin vahingollisten vaikutusten kompensoimiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tullin taso ei ole koskaan rankaiseva luonteeltaan: se vahvistettiin juuri sille vähimmäistasolle, joka on tarpeen tasapuolisten toimintaedellytysten palauttamiseksi asianomaiselle unionin tuotannonalalle. EU soveltaa järjestelmällisesti tätä alemman tullin sääntöä, ja ylittää näin WTO:n mukaiset velvoitteensa. Se toimii toisin kuin muut WTO:n jäsenet, kuten Kiina ja Yhdysvallat, jotka soveltavat tullia aina täysimääräisesti havaitun polkumyynnin perusteella.

Tutkimuksessa arvioitiin perusteellisesti kaikkien asiaan liittyvien osapuolten edut. Komissio lähetti kyselylomakkeita eri osapuolille, kuten vientiä harjoittaville tuottajille, unionin tuottajille, tuojille, alku- ja jatkojalostussektorin toimijoille sekä niitä edustaville järjestöille.

Kuten kaikissa muissakin tutkimuksissa, komissio teki nk. unionin etua koskevan tarkastelun. EU on ainoa WTO:n jäsen, joka tekee järjestelmällisesti tällaisen tarkastelun. Komissio katsoi alustavasti, että unionin tuottajien saamat taloudelliset edut olisivat suuremmat kuin toimenpiteiden mahdolliset negatiiviset vaikutukset.

Tutkimusta jatketaan, ja mahdolliset lopulliset toimenpiteet on otettava käyttöön 15 kuukauden kuluessa vireillepanosta eli 5. joulukuuta 2013. Komissio on valmis käymään keskusteluja vaihtoehtoisista toimenpiteistä, jotka vastaisivat 47 prosentin tullia. Sekä WTO:ssa että EU:n lainsäädännössä on tähän mahdollisuuksia hintasitoumusten muodossa; tämä tarkoittaa sitoumusta olla myymättä alle sovitun hinnan.

Samaa tuotetta koskeva rinnakkainen tukien vastainen tutkimus on edelleen käynnissä saman valituksen tekijän tekemän valituksen johdosta. Se pantiin vireille 8. marraskuuta 2012. Mahdolliset väliaikaiset tukien vastaiset toimenpiteet olisi otettava käyttöön 7. elokuuta 2013 mennessä. Päätös lopullisista tukien vastaisista toimenpiteistä tehdään joulukuussa 2013 (MEMO/12/844).

Lisätietoja

MEMO/13/499: EU:n kauppapolitiikasta vastaavan komissaarin Karel De Guchtin kommentteja päätöksestä

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Kysymyksiä ja vastauksia: EU:n päätös ottaa käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli kiinalaisten aurinkopaneelien tuonnissa

EU:n virallisessa lehdessä julkaistu asetus

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:fi:PDF

MEMO/12/647: EU panee vireille Kiinasta tulevien aurinkopaneelien tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen (6. syyskuuta 2012, englanniksi)

Muita asiakirjoja Kiinasta tuotavia aurinkopaneeleita koskevista EU:n polkumyyntitutkimuksista:

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Lisätietoja EU:n ja Kiinan kauppasuhteista:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Kysymyksiä ja vastauksia polkumyyntimenettelystä:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Yhteyshenkilöt:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar