Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 4. juuni 2013

EL kehtestab Hiina päikesepaneelidele ajutised dumpinguvastased tollimaksud

Euroopa Komisjon tegi täna järgmise avalduse:


„Euroopa Komisjon otsustas täna kehtestada Hiina päikesepaneelide ning nende elementide ja plaatide impordile 47,6 % suuruse ajutise dumpinguvastase tollimaksu.

Otsus tehti pärast põhjalikku ja tõsist uurimist ja ulatuslikke kontakte turuosalistega. Kuna ELis on päikesepaneelide turg ja import väga suur, siis on oluline, et kehtestatav tollimaks ei tekitaks seal tõrkeid. Seepärast kehtestatakse tollimaks kahes etapis: kuni 6. augustini on tollimaks 11,8 % ja alates augustist tõuseb tollimaks 47,6 % tasemele. See on ka tase, mis on nõutav dumpingu tõttu Euroopa tööstusele tekitatud kahju kõrvaldamiseks.

Euroopa Komisjon kordab veel kord, et ta on valmis alustama arutelu Hiina eksportijate ja Hiina Kaubanduskojaga, et leida dumpinguvastase alusmääruse artikli 8 kohaselt lahendus, mis võimaldaks ajutised tollimaksud tühistada ning jõuda lahenduseni läbirääkimiste teel.

Euroopa Komisjon kinnitab veel kord oma valmisolekut ELi ja Hiina ühiskomitee kohtumiseks, mis võiks toimuda lähinädalatel mõlemale poolele sobival ajal, et arutada kooskõlas WTO raames võetud ühiste kohustustega ja strateegilise partnerluse vaimus konstruktiivselt meie kaubandussuhete kõiki küsimusi.”

Taust

Otsus tehti pärast 2012. aasta septembris algatatud ja üheksa kuud kestnud uurimist (MEMO/12/647), mille tulemusel Euroopa Komisjon leidis, et Hiina ettevõtted müüvad päikesepaneele Euroopasse oluliselt alla nende tavapärase turuväärtuse, põhjustades sellega ELi päikesepaneelide tootjatele märkimisväärset kahju. Euroopasse müüdud Hiina päikesepaneeli õiglane väärtus peaks olema 88 % suurem kui hind, millega seda tegelikult müüakse. Hiina dumpinguhinnaga eksport avaldas ELi turule lubamatut hinnasurvet, millel oli märkimisväärne negatiivne mõju Euroopa tootjate finants- ja tegevustulemustele.

Tollimaksud kehtestatakse kahes etapis: esmalt kaheks kuuks määraga 11,8 % ja seejärel veel neljaks kuuks määraga 47,6 %, et leevendada kahju, mida see ebaaus kaubandustava (dumping) Euroopa tööstusele põhjustab. Seega kehtib ajutine tollimaks kokku kuni kuus kuud. Ajutised tollimaksud on märksa madalamad kui 88 % määr, millega toimub päikesepaneelide dumping. Selle põhjuseks on ELi rakendatav nn väikseima tollimaksu reegel, mille kohaselt võetakse tollimaksu ainult niipalju, kui see on vajalik võrdsete tegutsemistingimuste taastamiseks. Lisaks õiglase konkurentsi taastamisele tagab ajutine tollimaks innovaatilise rohelise energia sektori arengu jätkumise ELis.

Euroopa Komisjon jätkab nüüd oma uurimist ja kuulab ära kõigi huvitatud isikute seisukohad. Ta on valmis süvendama kõnelusi Hiinaga, et leida läbirääkimiste teel alternatiivseid rahuldavaid lahendusi. Hiljemalt 5. detsembril peab EL otsustama, kas kehtestada viieks aastaks lõplikud dumpinguvastased tollimaksud.

Päikesepaneelide turust

Innovaatilised ELi ettevõtted on praegu sattunud otsesesse pankrotiohtu Hiina eksportijate ebaausa konkurentsi tõttu. Hiina eksportijad on üle võtnud rohkem kui 80 % ELi turust ja nende tootmisvõimsus moodustab praegu 150 % tarbimisest maailmas. 2012. aastal oli Hiina kasutamata tootmisvõimsus peaaegu kaks korda nii suur kui ELi kogunõudlus. Euroopa Komisjoni hinnang näitab, et ajutiste meetmete kehtestamine mitte ainult ei taga praeguse 25 000 töökoha säilimise ELi päikeseenergia tootmisharus, vaid võimaldab luua seal ka uusi töökohti.

Lühiajalises perspektiivis võivad mõned töökohad kaduda ettevõtetes, kes päikesepaneele paigaldavad. Kuna ELi tootjate olukord aga paraneb ja import muudest riikidest suureneb, siis saab need töökohad uuesti luua. Kaduma läheks igal juhul oluliselt vähem töökohti võrreldes olukorraga, mis tekiks siis, kui meetmete kehtestamata jätmise korral läheksid igaveseks kaduma ELi päikeseenergia tootmisharus olevad 25 000 töökohta.

Tänane otsus peaks aitama ka luua võrdsed tegutsemistingimused Euroopa taastuvenergia tööstusele, mis on hädavajalik ELi taastuvenergia eesmärkide saavutamiseks. Ebaaus päikesepaneelide kaubandus ei aita kaitsta keskkonda ega taga maailma päikeseenergia tööstuse elujõulisust. Euroopa Komisjon on arvamusel, et dumpinguhinnaga toodete import tõrjub kohalikud tootjad turult välja ja pärsib ELi tootjate soovi arendada taastuvenergia sektoris tipptehnoloogiat.

Uurimisest

Uurimise käigus hindas Euroopa Komisjon, kui suurt tollimaksu on vaja dumpingu kahjulike mõjude korvamiseks. See tähendab, et tollimaksu tase ei ole kunagi karistuslikku laadi see nähti ette minimaalse meetmena, mis on rangelt vajalik, et taastada ELi tööstusharu jaoks võrdsed tegutsemistingimused. Väikseima tollimaksu reegli süstemaatilise kohaldamisega läheb EL oma WTO kohustustest kaugemale. Sellega vastandub ta teistele WTO liikmetele, nagu Hiina ja USA, kes rakendavad avastatud dumpingu suhtes alati täit määra.

Uurimise käigus hinnati põhjalikult kõigi osapoolte huvisid. Komisjon saatis välja küsimustikud erinevatele huvitatud isikutele, nagu eksportivad tootjad, ELi tootjad, importijad, tootmisahelas üleval- ja allpool tegutsevad ettevõtjad ja nende esindusorganisatsioonid.

Nagu iga teisegi uurimise puhul, tegi komisjon nn liidu huvide kontrolli. EL on ainus WTO liige, kes selliseid kontrolle teeb. Komisjon tegi esialgse järelduse, et ELi tootjate majanduslik kasu kaalub üles meetmete võimaliku negatiivse mõju.

Uurimine jätkub ja võimalikud lõplikud tollimaksud tuleks kehtestada 15 kuu jooksul alates menetluse algatamisest, s.o 5. detsembriks 2013. Samal ajal on komisjon valmis arutama alternatiivsete meetmete üle, mis oleksid samaväärsed 47 % tollimaksuga. Nii WTO kui ka ELi õiguse kohaselt on selline võimalus ette nähtud hinnakohustuse vormis see on kohustus mitte müüa kokkulepitud hinnast madalamalt.

Lisaks on seoses sama tootega praegu käimas ka subsiidiumidevastane uurimine, mis algatati 8. novembril 2012 pärast kaebuse saamist samalt kaebuse esitajalt. Võimalikud ajutised subsiidiumidevastased meetmed tuleks selles menetluses kehtestada 7. augustiks 2013. Lõplike subsiidiumidevastaste meetmete kohta tuleb otsus teha 2013. aasta detsembris (MEMO/12/844).

Lisateave

MEMO/13/499: ELi kaubandusvoliniku Karel De Guchti märkused tehtud otsuse kohta

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Küsimused ja vastused ELi otsuse kohta kehtestada Hiina päikesepaneelidele ajutised dumpinguvastased tollimaksud

Euroopa Liidu teatajas avaldatud määrus

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:et:PDF

MEMO/12/647: EL algatab dumpinguvastase uurimise päikesepaneelide impordi suhtes Hiinast, 6. september 2012

Lisadokumendid Hiina päikesepaneelide impordi suhtes algatatud ELi dumpinguvastase uurimise kohta

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Veel ELi ja Hiina kaubandussuhetest

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Küsimused ja vastused dumpinguvastase menetluse kohta

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Kontaktisikud :

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar