Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. června 2013

EU ukládá prozatímní antidumpingové clo na solární panely z Číny

Evropská Komise dnes vydala toto prohlášení:

„Evropská komise se dnes rozhodla uložit prozatímní antidumpingové clo na dovoz solárních panelů, článků a destiček z Číny.

Toto rozhodnutí je výsledkem pečlivého šetření a intenzivní komunikace s hráči na trhu. Je důležité, aby toto clo nenarušilo rozsáhlý trh solárních panelů v EU a jejich dovoz do EU. Proto bude clo nejprve uloženo ve výši 11,8 % až do 6. srpna 2013. Od srpna se clo zvýší na 47,6 %, což je úroveň nutná k odstranění škodlivých účinků, která má dumping na průmysl EU.

Evropská komise opakuje, že je otevřena jednáním s čínskými vývozci a čínskou obchodní komorou s cílem nalézt řešení v souladu s článkem 8 základního antidumpingového nařízení, které umožní zrušit prozatímní clo a dosáhnout smírného řešení.

Evropská komise také potvrzuje, že je připravena v příštích týdnech ve vzájemně dohodnutém termínu jednat s Čínou ve společném výboru konstruktivně o všech otázkách týkajících se našich obchodních vztahů v souladu s našimi společnými závazky ve WTO a v duchu našeho strategického partnerství.“

Souvislosti

Toto rozhodnutí je výsledkem devět měsíců trvajícího šetření, jež bylo zahájeno v září 2012 (viz MEMO/12/647) a během nějž Komise zjistila, že čínské společnosti prodávají do Evropy solární panely za cenu, která je hluboko pod jejich běžnou tržní hodnotou, což značným způsobem poškozuje výrobce solárních panelů v EU. Přiměřená cena čínských solárních panelů prodávaných do Evropy by měla být o 88 % vyšší než je cena, za niž se v současnosti prodávají. Čínský dumpingový vývoz způsoboval nepřiměřený tlak na ceny na trhu EU, což mělo významný negativní dopad na finanční a výrobní výkonnost evropských výrobců.

Clo bude zavedeno ve dvou fázích – v prvních dvou měsících bude činit 11,8 % a po dobu následujících čtyř měsíců pak 47,6 %, aby se zmírnila újma, kterou tyto nekalé obchodní praktiky působí evropským podnikům. Celkem bude toto prozatímní clo v platnosti nejvýše šest měsíců. Prozatímní clo je mnohem nižší než 88% míra dumpingu uvedených panelů, jelikož EU uplatňuje tzv. „pravidlo nižšího cla“, podle něhož ukládá clo pouze v takové výši, která je nutná k obnovení rovných podmínek na trhu. Kromě obnovení spravedlivé hospodářské soutěže prozatímní clo zajistí kontinuitu inovativního odvětví zelené energie v EU.

Komise bude nyní pokračovat v šetření a vyslechne stanoviska všech zúčastněných stran. Je přitom stále připravena k intenzivnějším rozhovorům s Čínou s cílem nalézt alternativní uspokojivá řešení prostřednictvím jednání. Nejpozději 5. prosince se EU bude muset rozhodnout, zda uloží konečná antidumpingová cla na dobu pěti let.

Trh solárních panelů

Vysoce inovativní podniky v EU nyní čelí bezprostřední hrozbě bankrotu z důvodu nekalé konkurence čínských vývozců, kteří převzali více než 80 % trhu EU a jejichž výrobní kapacita v současné době odpovídá 150 % celosvětové spotřeby. V roce 2012 měla Čína nadbytečnou výrobní kapacitu, která činila téměř dvojnásobek celkové poptávky EU. Komise odhaduje, že uložení prozatímních opatření nejen ochrání stávajících 25 000 pracovních míst v odvětví solární energie v EU, ale rovněž povede ke vzniku nových pracovních míst v daném odvětví.

V krátkodobém horizontu mohou zaniknout některá pracovní místa ve společnostech, jež solární panely instalují. Pokud se však situace výrobců v EU zlepší a zvýší se dovoz z dalších zemí, mohou být tato pracovní místa obnovena. Jakákoli ztráta pracovních míst však bude podstatně nižší než zmíněných 25 000 pracovních míst v odvětví výroby solární energie v EU, která by v případě neuložení opatření byla nenávratně ztracena.

Dnešní rozhodnutí by rovněž mělo přispět k vytvoření rovných podmínek pro evropské odvětví obnovitelné energie, což je stěžejní pro splnění cílů EU v této oblasti. Nekalé praktiky při obchodování se solárními panely neprospívají životnímu prostředí a jsou neslučitelné s cílem zdravého celosvětového solárního průmyslu. Komise se domnívá, že dumpingový dovoz povede k ukončení činnosti místních výrobců a odradí výrobce v EU od toho, aby dále vyvíjeli špičkové technologie v oblasti obnovitelné energie.

Šetření

Během šetření Komise posuzovala, jaká výše cla je nutná k vyrovnání škodlivých účinků dumpingu. To znamená, že výše cla není nikdy sankční; byla určena na striktně minimální úrovni potřebné k obnovení rovných podmínek pro dotčené podniky v EU. Systematickým uplatňováním „pravidla nižšího cla“ jde EU nad rámec svých povinností vyplývajících z členství ve WTO, na rozdíl od dalších členů WTO, např. Číny nebo USA, kteří uplatňují vždy plnou výši zjištěného dumpingu.

Při šetření byl důkladně uvážen zájem všech dotčených stran. Komise zaslala dotazníky různým zúčastněným stranám, např. vyvážejícím výrobcům, výrobcům v Unii, dovozcům, dodavatelům a odběratelům, jakož i jejich reprezentativním sdružením.

Jako při jakémkoli jiném šetření provedla Komise tzv. „analýzu zájmu Unie“. EU je jediným členem WTO, který systematicky takové analýzy provádí. Komise předběžně konstatovala, že hospodářský zisk výrobců v Unii by převážil nad případnými negativními účinky opatření.

Šetření bude pokračovat a případná konečná opatření musí být uložena do 15 měsíců od zahájení, tj. do 5. prosince 2013. Současně zůstává Komise otevřena jednáním o alternativních formách opatření, které by odpovídaly zmíněnému 47% clu. Jak předpisy WTO, tak právní předpisy EU nabízejí tuto možnost ve formě cenového závazku – tj. závazku neprodávat pod dohodnutou cenou.

V současné době probíhá rovněž antisubvenční šetření týkající se solárních panelů, a to na základě podnětu od téhož žadatele. Toto šetření bylo zahájeno dne 8. listopadu 2012 Případná prozatímní antisubvenční opatření by měla být uložena do 7. srpna 2013. Rozhodnutí o uložení konečných antisubvenčních opatřeních musí být přijato v prosinci 2013 (viz MEMO/12/844).

Více informací

MEMO/13/499: Komentář komisaře EU pro obchod Karla De Guchta k rozhodnutí.

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Otázky a odpovědi ohledně rozhodnutí EU o uložení prozatímního antidumpingového cla na čínské solární panely

Vyhlášení nařízení v Úředním věstníku EU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:cs:PDF

MEMO/12/647: EU initiates anti-dumping investigation on solar panel imports from China (EU zahajuje antidumpingové šetření dovozu solárních panelů z Číny, 6. září 2012), 6 září 2012

Další dokumenty k antidumpingovému šetření EU, co se týče dovozu solárních panelů z Číny.

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Více informací k obchodním vztahům EU-Čína

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Otázky a odpovědi týkající se antidumpingového řízení

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Kontaktní osoby:

John Clancy +32 2 295 37 73

Helene Banner +32 2 295 24 07


Side Bar