Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 юни 2013 г.

ЕС налага временни антидъмпингови мита върху китайските слънчеви панели

Днес Европейската комисия разпространи следното изявление:

„Днес Европейската комисия взе решение за налагане на временни антидъмпингови мита върху вноса на слънчеви панели, елементи и полупроводникови пластини от Китай.

До това решение се стигна след сериозно и задълбочено разследване и контакти на широка основа с действащите лица на пазара. Тъй като пазарът на слънчеви панели в ЕС и техният внос са много големи, е важно това мито да не доведе до пазарни смущения. Поради това ще се използва подход на постепенно въвеждане, като до 6 август 2013 г. митото ще бъде в размер на 11,8 %. След август митото ще бъде фиксирано на равнище 47,6 %, което е равнището, необходимо за премахване на вредата, която дъмпингът причинява на европейската промишленост.

Европейската комисия отново потвърждава готовността си да продължи обсъжданията с китайските износители и с Китайската търговска камара, за да бъде намерено решение в съответствие с изискванията на член 8 от основния антидъмпингов регламент, временните мита да могат да бъдат суспендирани и да се стигне до решение по пътя на преговорите.

Европейската комисия потвърждава готовността си през следващите седмици, на удобна и за двете страни дата, да бъде свикан съвместният комитет ЕС—Китай, за да обсъди конструктивно всички теми на нашите търговски отношения в съответствие с нашите общи ангажименти в рамките на СТО и в духа на нашето стратегическо партньорство.“

Контекст

До решението се стигна след деветмесечно разследване, започнало през септември 2012 г. (MEMO/12/647), в хода на което Комисията установи, че китайските дружества продават слънчеви панели в Европа на цена много под нормалната им пазарна стойност и така причиняват значителна вреда на производителите на слънчеви панели в ЕС. Справедливата цена на един китайски слънчев панел, продаван в Европа, би била с 88 % по-висока от цената, на която той се продава в момента. Дъмпинговият китайски износ упражняваше неправомерен ценови натиск върху пазара на ЕС, който оказа значително отрицателно влияние върху финансовите и оперативните постижения на европейските производители.

Митата ще бъдат наложени на два етапа, като се започне с 11,8 % през първите два месеца и се премине към 47,6 % за срок от още четири месеца с цел да се ограничи вредата, причинявана на европейската промишленост от нелоялната търговска практика, а именно дъмпинга. Като цяло временното мито ще се прилага за срок от не повече от 6 месеца. Временните мита са много по-малки от 88-процентния дъмпинг при вноса на слънчевите панели, защото ЕС прилага т.нар. „правило за по-малкото мито“, според което мито се налага само в размера, необходим за възстановяване на равнопоставените условия на конкуренция. Освен че ще възстанови лоялната конкуренция, временното мито ще бъде и гаранция за продължаване на развитието на сектора на иновативната екологична енергия в ЕС.

Комисията ще продължи с разследването и ще изслуша становищата на всички заинтересовани страни. Комисията е готова да активизира дискусиите с Китай за намиране на задоволителни алтернативни решения по пътя на преговорите. Най-късно на 5 декември ЕС ще трябва да реши дали да наложи окончателни антидъмпингови мита за срок от пет години.

Пазарът за слънчеви панели

В момента иновативните дружества от ЕС са изложени на непосредствена заплаха от изпадане в несъстоятелност поради нелоялната конкуренция на китайските износители, които са завзели над 80 % от пазара на ЕС и чийто производствен капацитет в момента възлиза на 150 % от световното потребление. През 2012 г. свръхкапацитетът на Китай беше почти два пъти по-голям от съвкупното търсене в ЕС. От оценката на Комисията става ясно, че налагането на временни мерки не само ще гарантира съществуващите 25 хил. работни места в производството на слънчеви панели в ЕС, но ще създаде и допълнителна заетост в сектора.

В краткосрочен план може да се стигне до загуба на известен брой работни места при дружествата, монтиращи слънчеви панели. С подобряването на положението на производителите от ЕС и увеличаването на вноса от други държави обаче тези работни места могат да бъдат възстановени. Загубата на работни места при всички положения обаче ще бъде значително по-малка от 25-те хиляди работни места в производството на слънчеви панели в ЕС, които по всяка вероятност ще бъдат безвъзвратно загубени, ако не бъдат наложени мерки.

Днешното решение следва да допринесе и за постигането на равнопоставени условия на конкуренция в сектора на възобновяемата енергия в Европа, който е от основно значение за постигане на целите на ЕС в сферата на възобновяемата енергия. Нелоялната търговия със слънчеви панели не е в полза на околната среда и е несъвместима с една устойчива глобална фотоволтаична промишленост. Комисията е убедена, че един пазар, допускащ дъмпингов внос, ще стане причина за закриването на местното производство и ще обезсърчи усилията на производителите от ЕС да разработват най-съвременни технологии в сектора на възобновяемата енергия.

Разследването

По време на разследването Комисията изчисли равнището на митото, необходимо, за да се противодейства на вредоносния ефект на дъмпинга. Следователно равнището на митото в нито един момент не е наказателно по характер то е фиксирано на абсолютния минимум, необходим за възстановяването на равнопоставените условия на конкуренция за съответната промишленост на ЕС. Като прилага системно „правилото за по-малкото мито“ ЕС излиза извън задълженията си в рамките на СТО. В това той се отличава от други членове на СТО, като Китай и САЩ, които винаги прилагат пълното равнище на установения дъмпинг.

При разследването бяха задълбочено анализирани интересите на всички заинтересовани страни. Комисията изпрати въпросници до различни заинтересовани страни, като производители износители, производители от Съюза, вносители, стопански субекти нагоре и надолу по веригата и техните представителни сдружения.

Както и при всяко друго разследване, Комисията направи т.нар. „тест за интерес на Съюза“. ЕС е единственият член на СТО, който системно прилага такива тестове. Неокончателното заключение на Комисията е, че евентуалните отрицателни ефекти от мерките ще бъдат компенсирани от икономическите ползи за производителите от Съюза.

Разследването ще продължи, като окончателните мерки — ако бъде взето решение за такива — ще трябва да бъдат наложени в 15-месечен срок от започването на разследването, т.е. до 5 декември 2013 г. Комисията е отворена също така за обсъждане на алтернативни форми на мерки, които биха били еквивалентни на 47-процентното мито. И разпоредбите на СТО, и законодателството на ЕС дават възможност за това под формата на ангажимент за спазване на минимален ценови праг.

В момента тече и паралелно антисубсидийно разследване за същия продукт, до което се стигна след жалба, подадена от същия жалбоподател. Разследването започна на 8 ноември 2012 г. Ако се стигне до временни антсубсидийни мерки, те следва да бъдат наложени до 7 август 2013 г. Решението относно окончателните антсубсидийни мерки трябва да бъде взето през декември 2013 г. (MEMO/12/844).

За повече информация

MEMO/13/499: Бележки от комисаря за търговията на ЕС Карел Де Гухт във връзка с решението

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Въпроси и отговори за решението на ЕС да наложи временни антидъмпингови мита върху китайските слънчеви панели

Публикация на регламента в Официален вестник на ЕС

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:bg:PDF

MEMO/12/647: ЕС започва антидъмпингово разследване за вноса на слънчеви панели от Китай, 6 септември 2012 г.

Допълнителни документи за антидъмпинговото разследване на ЕС за вноса на слънчеви панели от Китай

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Още информация за търговските отношения между ЕС и Китай

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Въпроси и отговори за антидъмпинговите процедури

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

За контакти:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar